ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backer-, *backer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backer(n) พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน, ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor

English-Thai: Nontri Dictionary
backer(n) ผู้สนับสนุน, ผู้หนุนหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
J humphrey designs! Backers are welcome--whoa.J humphrey designs ยินดีต้อนรับ โว้ว There Might be Blood (2008)
You can tell your backers i'm in.เธอบอกผู้สนับสนุนของเธอได้เลยว่าฉันเอาด้วย The Wrath of Con (2009)
But, um, you can tell your backers I'm in.แต่เธอก็บอกผู้สนับสนุนของเธอได้เลยว่าฉันลงทุนด้วย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
But the next thing I know, he's going around me and offered his services to the backers of The Tomb.แต่เรื่องอื่นที่ฉันรู้ เขาพยายามเกาะฉัน และเสนอให้สนับสนุนงานบริการสุสานของเขา Escape Plan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backerThe backer is waiting to see how the deal pans out.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
backer
backers
backer's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backer
backers

Japanese-English: EDICT Dictionary
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P) #17,095 [Add to Longdo]
ラインバッカー[rainbakka-] (n) linebacker [Add to Longdo]
勧進元[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter [Add to Longdo]
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P) [Add to Longdo]
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer [Add to Longdo]
賛助員[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter [Add to Longdo]
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P) [Add to Longdo]
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backer \Back"er\ (b[a^]k"[~e]r), n.
   One who, or that which, backs; especially one who backs a
   person or thing in a contest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backer
   n 1: invests in a theatrical production [syn: {angel}, {backer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top