Search result for

champion

(82 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champion-, *champion*
Possible hiragana form: ちゃんぴおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champion[VT] ชนะเลิศ
champion[ADJ] ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion[N] นักต่อสู้, See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลั, Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
champion[N] นักรบ, See also: นักสู้ในสนามรบ, Syn. cavalier, fighter, knight, warrior, Ant. coward, dastard
champion[VT] ปกป้อง, See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง), Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose
champion[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช), Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
champion[N] ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
champion[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
champion[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
championship[N] การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy

English-Thai: Nontri Dictionary
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
champion(vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Champion of the legendary lost weekend.แชมป์ของบุคคลที่ใช้สุดสัปดาห์ได้เหลวแหลกทีสุด New Haven Can Wait (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
Only one can have the honour of being crowned champion, and he will receive a prize of 1,000 gold pieces.มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติในการสวมมงกุฏของผู้ชนะ และ ผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลเป็น เหรียญทอง 1000 เหรียญ Valiant (2008)
I understand the champion escorts my lady to the feast.กระหม่อมเข้าใจว่าผู้ที่ชนะในการแข่งขันนี้ จะได้เป็นคู่ควงของท่านหญิงในงานเลี้ยง Valiant (2008)
My honourable guests, I give you Prince Arthur, your champion.แขกผู้ทรงเกียรติของข้า ข้าขอให้ท่านพบกับ องค์ชายอาร์เธอร์ ผู้ชนะการแข่งขัน Valiant (2008)
- My champion.-ท่านนักรบ Valiant (2008)
Turns out he wasn't champion material.ก็เขาไม่ได้เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะ Valiant (2008)
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
She was our library's 'Reading Champion' last year.เธอเป็นแชมป์คนที่อ่านมากที่สุดของห้องสมุดเราเมื่อปีที่แล้ว Heartbreak Library (2008)
A three time local speedway champion. You've done your homework, or do you just know everything?ชนะการแข่งท้องถิ่น3ครั้ง ทำการบ้านมาดีนี่ รู้ไปซะทุกอย่างเลย Death Race (2008)
And perhaps a new champion will arise.และบางที ผู้ชนะคนใหม่จะเกิดขึ้น Death Race (2008)
Tonight is all about champions.คืนนี้เป็นเรื่องของแชมเปี้ยนล้วนๆ The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
championBoth men and women won the tennis championship.
championDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
championEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
championEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
championFor sure, she'll win the championship in the tournament.
championHe is a potential world champion.
championHe is a tennis champion.
championHe is likely to win the championship.
championHe is sure to win the swimming championship.
championHe is what is called a champion of justice.
championHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
championHe was in as such when his team won the championship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะเลิศ[V] championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
แชมป์เปี้ยน[N] champion, See also: champ, Example: เจ้าของสายการบินชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนความเร็วของรถสูตร 1 ของโลกมากถึง 3 สมัย, Thai definition: ผู้ชนะเลิศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์[n.] (chaēm) EN: champ (inf.) ; champion   FR: champion [m]
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert   FR: champion [m]
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[n. exp.] (chaēmpīen thennit) EN: tennis champion   FR: champion de tennis [m]
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship   FR: être champion ; gagner le championnat
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[v. exp.] (phichit tamnaeng chanaloēt) EN: win championship   
ผู้ชนะเลิศ[n.] (phūchanaloēt) EN: champ ; champion   FR: champion [m] ; championne [f]
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[n. exp.] (tamnaeng phūchanaloēt) EN: championship   FR: championnat [m]
ตัวยง[n.] (tūayong) EN: expert ; champion ; ace   FR: expert [m] ; as [m]
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPION    CH AE1 M P IY0 AH0 N
CHAMPIONS    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPION'S    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPIONED    CH AE1 M P IY0 AH0 N D
CHAMPIONING    CH AE1 M P IY0 AH0 N IH0 NG
CHAMPIONSHIP    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P
CHAMPIONSHIPS    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champion    (v) (ch a1 m p i@ n)
champions    (v) (ch a1 m p i@ n z)
championed    (v) (ch a1 m p i@ n d)
championing    (v) (ch a1 m p i@ n i ng)
championship    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p)
championships    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schützenkönig {m}champion shot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match [Add to Longdo]
チャンピオン(P);チャンピョン[, chanpion (P); chanpyon] (n) champion; (P) [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[, chanpionshippu] (n) championship [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
チャンピオンベルト[, chanpionberuto] (n) championship belt [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
雲龍型;雲竜型[うんりゅうがた, unryuugata] (n) Unryu style of grand champion's ring-entering ceremony (sumo) [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] (n) yokozuna (sumo grand champion); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champion \Cham"pi*on\ (ch[a^]m"p[i^]*[u^]n), n. [F. champion,
   fr. LL.campio, of German origin; cf. OHG. chempho, chemphio,
   fighter, champf, G. kampf, contest; perh. influenced by L.
   campus field, taken in the sense of "field of battle."]
   1. One who engages in any contest; especially one who in
    ancient times contended in single combat in behalf of
    another's honor or rights; or one who now acts or speaks
    in behalf of a person or a cause; a defender; an advocate;
    a hero.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Champions of law and liberty.     --Fisher Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. One who by defeating all rivals, has obtained an
    acknowledged supremacy in any branch of athletics or game
    of skill, and is ready to contend with any rival; as, the
    champion of England.
    [1913 Webster]
 
   Note: Champion is used attributively in the sense of
      surpassing all competitors; overmastering; as, champion
      pugilist; champion chess player.
 
   Syn: Leader; chieftain; combatant; hero; warrior; defender;
     protector.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champion \Cham"pi*on\, v. t. [imp. & p. p. {Championed}; p. pr.
   & vb. n. {Championing}.] [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
   2. To furnish with a champion; to attend or defend as
    champion; to support or maintain; to protect.
    [1913 Webster]
 
       Championed or unchampioned, thou diest. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champion
   adj 1: holding first place in a contest; "a champion show dog";
       "a prizewinning wine" [syn: {champion}, {prizewinning}]
   n 1: someone who has won first place in a competition [syn:
      {champion}, {champ}, {title-holder}]
   2: someone who fights for a cause [syn: {champion}, {fighter},
     {hero}, {paladin}]
   3: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
     supporters came out for the game"; "they are friends of the
     library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
     {admirer}, {booster}, {friend}]
   4: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   v 1: protect or fight for as a champion [syn: {champion},
      {defend}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 champion [ʃãpjõ]
   champion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top