Search result for

champion

(82 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champion-, *champion*
Possible hiragana form: ちゃんぴおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champion[VT] ชนะเลิศ
champion[ADJ] ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, prizewinning, very good, well
champion[N] นักต่อสู้, See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลั, Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
champion[N] นักรบ, See also: นักสู้ในสนามรบ, Syn. cavalier, fighter, knight, warrior, Ant. coward, dastard
champion[VT] ปกป้อง, See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง), Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose
champion[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช), Syn. conqueror, master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner, Ant. loser
champion[N] ผู้ให้ความช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. admirer, booster, supporter, protagonist, Ant. adversary, opponent
champion[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. very well
champion[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
championship[N] การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy

English-Thai: Nontri Dictionary
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
champion(vt) ต่อสู้เพื่อป้องกัน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a long time after that, everyone had called him "the champion. "เป็นเวลานานหลังจากนั้น ทุกคนเรียกเขาแชมป์ The Old Man and the Sea (1958)
The four-time champion, our own Bill Travis.แชมป์สี่ปีซ้อนของพวกเรา บิล เทรวิส Stand by Me (1986)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
- The championship hockey? - Yeah.ถูกต้องแล้ว Big (1988)
Pushcart champion!แชมป์เปี้ยนรถเข็น! Cool Runnings (1993)
- Pushcart champion! - Get away!- แชมป์เปี้ยนรถเข็น! Cool Runnings (1993)
Champion! Champion!แชมป์เปี้ยน! Cool Runnings (1993)
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
As if she had been the chess champion.ราวกับว่าเธอเคยเป็นแชมป์หมากรุกมาก่อน The Joy Luck Club (1993)
Waverly Jong, chess champion?เวฟเวอรี่ จอง แชมเปี้ยนหมากรุกหรือยังคะ The Joy Luck Club (1993)
And welcome back... to the Point Richmond Bowling Championship.และยินดีต้อนรับกลับมา... สู่ พ้อยต์ รีชมาวด์ ชิงแชมป์โบว์ลิ่ง Toy Story (1995)
Bob had been a champion bodybuilder.ผมพบอิสรภาพ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
championBoth men and women won the tennis championship.
championDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
championEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
championEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
championFor sure, she'll win the championship in the tournament.
championHe is a potential world champion.
championHe is a tennis champion.
championHe is likely to win the championship.
championHe is sure to win the swimming championship.
championHe is what is called a champion of justice.
championHe's reigning champion, and no young challenger is going to take it away from him.
championHe was in as such when his team won the championship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะเลิศ[V] championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
แชมป์เปี้ยน[N] champion, See also: champ, Example: เจ้าของสายการบินชื่อดังเคยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนความเร็วของรถสูตร 1 ของโลกมากถึง 3 สมัย, Thai definition: ผู้ชนะเลิศ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์[n.] (chaēm) EN: champ (inf.) ; champion   FR: champion [m]
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert   FR: champion [m]
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[n. exp.] (chaēmpīen thennit) EN: tennis champion   FR: champion de tennis [m]
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship   FR: être champion ; gagner le championnat
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[v. exp.] (phichit tamnaeng chanaloēt) EN: win championship   
ผู้ชนะเลิศ[n.] (phūchanaloēt) EN: champ ; champion   FR: champion [m] ; championne [f]
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[n. exp.] (tamnaeng phūchanaloēt) EN: championship   FR: championnat [m]
ตัวยง[n.] (tūayong) EN: expert ; champion ; ace   FR: expert [m] ; as [m]
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPION    CH AE1 M P IY0 AH0 N
CHAMPIONS    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPION'S    CH AE1 M P IY0 AH0 N Z
CHAMPIONED    CH AE1 M P IY0 AH0 N D
CHAMPIONING    CH AE1 M P IY0 AH0 N IH0 NG
CHAMPIONSHIP    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P
CHAMPIONSHIPS    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champion    (v) (ch a1 m p i@ n)
champions    (v) (ch a1 m p i@ n z)
championed    (v) (ch a1 m p i@ n d)
championing    (v) (ch a1 m p i@ n i ng)
championship    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p)
championships    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships, #4,794 [Add to Longdo]
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship, #6,074 [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship, #22,719 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schützenkönig {m}champion shot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match [Add to Longdo]
チャンピオン(P);チャンピョン[, chanpion (P); chanpyon] (n) champion; (P) [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[, chanpionshippu] (n) championship [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
チャンピオンベルト[, chanpionberuto] (n) championship belt [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
雲龍型;雲竜型[うんりゅうがた, unryuugata] (n) Unryu style of grand champion's ring-entering ceremony (sumo) [Add to Longdo]
横綱[よこづな, yokoduna] (n) yokozuna (sumo grand champion); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champion \Cham"pi*on\ (ch[a^]m"p[i^]*[u^]n), n. [F. champion,
   fr. LL.campio, of German origin; cf. OHG. chempho, chemphio,
   fighter, champf, G. kampf, contest; perh. influenced by L.
   campus field, taken in the sense of "field of battle."]
   1. One who engages in any contest; especially one who in
    ancient times contended in single combat in behalf of
    another's honor or rights; or one who now acts or speaks
    in behalf of a person or a cause; a defender; an advocate;
    a hero.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Champions of law and liberty.     --Fisher Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. One who by defeating all rivals, has obtained an
    acknowledged supremacy in any branch of athletics or game
    of skill, and is ready to contend with any rival; as, the
    champion of England.
    [1913 Webster]
 
   Note: Champion is used attributively in the sense of
      surpassing all competitors; overmastering; as, champion
      pugilist; champion chess player.
 
   Syn: Leader; chieftain; combatant; hero; warrior; defender;
     protector.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Champion \Cham"pi*on\, v. t. [imp. & p. p. {Championed}; p. pr.
   & vb. n. {Championing}.] [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
   2. To furnish with a champion; to attend or defend as
    champion; to support or maintain; to protect.
    [1913 Webster]
 
       Championed or unchampioned, thou diest. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champion
   adj 1: holding first place in a contest; "a champion show dog";
       "a prizewinning wine" [syn: {champion}, {prizewinning}]
   n 1: someone who has won first place in a competition [syn:
      {champion}, {champ}, {title-holder}]
   2: someone who fights for a cause [syn: {champion}, {fighter},
     {hero}, {paladin}]
   3: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
     supporters came out for the game"; "they are friends of the
     library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
     {admirer}, {booster}, {friend}]
   4: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   v 1: protect or fight for as a champion [syn: {champion},
      {defend}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 champion /ʃɑ̃pjɔ̃/ 
  champion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top