Search result for

ผู้ช่วยเหลือ

(41 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ช่วยเหลือ-, *ผู้ช่วยเหลือ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cole Ortiz, who is known to be aiding and abetting Bauer is being brought here for questioning.โคล ออทีซ ผู้ที่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ และสนับสนุนบาวเออร์ กำลังถูกนำตัว มาที่นี่ เพื่อซักถาม Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
It is the quality of one's convictions that determine his success not the number of followers.คุณภาพของการกระทำต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ... ...ไม่ใช่จำนวนของผู้ช่วยเหลือ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Hey, why am I in charge of phone support?เอ๊ะ,ทำไมให้ฉันเป็นผู้ช่วยเหลือทางโทรศัพท์ The Bus Pants Utilization (2011)
We believe he sees himself as a rescuer, taking children away from unfit parents.เราเชื่อว่าเขาเห็นตัวเอง เป็นผู้ช่วยเหลือ เอาตัวเด็กไปจาก พ่อแม่ที่ไม่เหมาะสม From Childhood's Hour (2011)
I will do my best to govern the nation with the help of the State Council.ข้าจะบริหารประเทศโดยมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยเหลือ The Princess' Man (2011)
The savior will be born at any moment.ผู้ช่วยเหลือจะเกิดได้ทุกนาที The Stranger (2012)
The deal... it was all a trick to get you to eat that, to get rid of the savior.ข้อตกลง.. มันคืออุบายทั้งหมด ที่จะให้แม่กินมัน, เพื่อกำจัดผู้ช่วยเหลือ An Apple Red as Blood (2012)
Even I need technical support sometimes.บางครั้งแม้แต่ผมก็ต้องการ ผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค Super (2012)
Victor, do you accept Jesus Christ as your personal savior?วิคเตอร์ คุณจะรับพระเยซู เป็นผู้ช่วยเหลือมั๊ย Pain & Gain (2013)
Leanne must have presented as a victim and he saw himself as a rescuer.และเขาเห็นตัวเองเป็นผู้ช่วยเหลือ Pay It Forward (2013)
"The Savior.""ผู้ช่วยเหลือLost Girl (2013)
But what if the Saviors find those guns?แต่ถ้าพวกกลุ่มผู้ช่วยเหลือหาเจอล่ะ ? Service (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ช่วยเหลือ[n.] (phūchūayleūa) EN: assistant ; supporter   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assistant[N] ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper
backing[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
savior[N] ผู้ช่วยชีวิต, See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผู้กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
saviour[N] ผู้ช่วยชีวิต, See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผที่กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
succor[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา, Syn. assistant, helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
gillie(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป

German-Thai: Longdo Dictionary
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top