ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腹-, *腹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腹, fù, ㄈㄨˋ] stomach, belly, abdomen; inside
Radical: Decomposition: 复 (fù ㄈㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 1,589

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˋ, ] abdomen; stomach; belly, #4,582 [Add to Longdo]
[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, ] abdomen; belly; flank, #6,759 [Add to Longdo]
[fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, ] abdominal cavity, #8,324 [Add to Longdo]
[fù xiè, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] diarrhea; to have the runs, #9,352 [Add to Longdo]
[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain, #12,584 [Add to Longdo]
[kōng fù, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ, ] an empty stomach, #14,275 [Add to Longdo]
[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, ] hinterland; interior; outback, #18,129 [Add to Longdo]
股沟[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, / ] groin (anat.), #30,109 [Add to Longdo]
[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
推心置[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity, #48,952 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] (n ) เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวณท้อง English: abdomen

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf,ctr) (4) counter for hard roe; (P) [Add to Longdo]
が下る[はらがくだる, haragakudaru] (exp,v5r) to have loose bowels [Add to Longdo]
が緩い[はらがゆるい, haragayurui] (exp,adj-i) have loose bowels [Add to Longdo]
が空く;がすく[はらがすく, haragasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
が減っては戦は出来ぬ;が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach [Add to Longdo]
が減る[はらがへる, haragaheru] (v5r) to become hungry [Add to Longdo]
が黒い[はらがくろい, haragakuroi] (exp) (See 黒い) scheming; malicious; wicked; blackhearted [Add to Longdo]
が据わる;がすわる[はらがすわる, haragasuwaru] (exp,v5r) to have guts; to be unwavering in one's resolution [Add to Longdo]
が立つ[はらがたつ, haragatatsu] (exp,v5t) to get angry; to take offense; to take offence; to be furious [Add to Longdo]
ごしらえ;拵え[はらごしらえ, haragoshirae] (n,vs) having a meal (before doing something); fortifying oneself with a meal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Am I hungry!ああおが空いた。
The idea that he is going to make a speech is laughable.あいつが演説するなんて片痛い。
As you have insulted him, he is cross with you.あなたが彼を侮辱したので、彼はあなたにを立てています。
He says one thing and means another.あの人は口とが反対だ。
Although I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.あの男が無礼なので僕はが立ったが何も言わずにいた。 [M]
He is apt to get angry if you ask a lot of questions.あまりたくさん質問すると、彼はを立てる傾向がある。
You can't be hungry. You had a snack a few minutes ago.あんたは空のはずがない。少し前に軽食をとったんだからな。
Mr Wilson is angry with at Dennis.ウィルソンさんはデニスにを立てている。
No, thank you. I'm full.ううん、もういいよ。おいっぱい。
Your black soul, rotten to the core.おまえの黒い魂は、中まで腐ってる。
My sides ache, doctor.お医者さん、脇がいたみます。
My stomach is full.がいっぱいです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were the usual blind-alley suspects.[CN] 每次追查嫌犯都是胎死 Gaslight (1944)
It said, "a friend of the bosom. "[CN] 释义说"伴侣就是心朋友" Rebecca (1940)
Ventriloquism. That's what it is - ventriloquism.[CN] 语.我知道了. Blithe Spirit (1945)
It's amazing what a full belly can do to your imagination.[JA] 満になると 想像することが違ってくるな Detour (1945)
What makes you think he'll like it better under a lot of dirt than in the belly of a shark?[CN] What makes you think he'll like it better under a lot of dirt 你怎么知道他喜欢埋在粪土下 than in the belly of a shark? 而不是葬身鱼 Strange Cargo (1940)
- put us doctors out of business![JA] 痛など 気にせんでいい D.O.A. (1949)
Pull in there for a bite of something, huh?[JA] ちょっと ごしらえするか? Detour (1945)
Why, inside the whale at the bottom of the sea.[JA] 海の底のクジラのの中 Pinocchio (1940)
Elvira is about as trusting as a puff adder... and a good deal more dangerous into the bargain.[CN] 艾薇拉和鼓毒蛇一样不可信 甚至比鼓毒蛇还要危险 Blithe Spirit (1945)
I'll buy you ...[JA] ごしらえ... Detour (1945)
* I'm goin' down the road feelin' bad *[CN] 我走在路上,满惆怅 The Grapes of Wrath (1940)
Starving to death in the belly of a whale.[JA] 飢え死にだ クジラのの中で Pinocchio (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はら, hara] -Bauch, Inneres, -Herz [Add to Longdo]
を据える[はらをすえる, harawosueru] sich_entschliessen, sich_fest_entschliessen [Add to Longdo]
巻き[はらまき, haramaki] Bauchbinde, Leibbinde [Add to Longdo]
[ふくまく, fukumaku] Bauchfell [Add to Longdo]
膜炎[ふくまくえん, fukumakuen] Bauchfellentzuendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top