ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guardian

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guardian-, *guardian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guardian(n) ผู้ปกครอง, Syn. adoptive parent, babysitter
guardian(n) ผู้คุ้มครอง, See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน, Syn. guard, protector
guardian(adj) ซึ่งคุ้มครอง, See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardianship(n) ความคุ้มครอง, Syn. care, conservation, protection
guardian angel(n) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guardian(การ์'เดียน) n., adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง, ผู้คุ้มครอง, ผู้คุ้มกัน, ผู้พิทักษ์., Syn. protector, custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care

English-Thai: Nontri Dictionary
guardian(n) ผู้ปกครอง, ผู้คุ้มครอง, ผู้ป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง, การคุ้มครอง, การป้องกัน, การคุ้มกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardian ad litemผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี, ผู้อนุบาลที่ศาลตั้งเฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am asking you to be the guardians of the principles of science during my absence.ฉันขอร้องให้เธอเป็นผู้ดูเเล สภาวิทยาศาสตร์สูงสุดช่วงที่ฉันไม่อยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot, เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The Kokuryukai has been joined by the lnternational Fighting Arts Association as co-sponsor for this event and as the guardians of our rich and powerful heritage.Kokuryukai ได้รับการเข้าร่วม ... โดย ... ป Lnternational สมาคมศิลปะ ... Bloodsport (1988)
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ My Neighbor Totoro (1988)
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
She has a great guardian after all.ก็ได้คนมาดูแลที่ดี Autumn in My Heart (2000)
The daylight guardians of the Vampires.ผู้คุมแวมไพร์ในตอนกลางวัน Underworld (2003)
I'm your guardian angel who'll help you go, I mean, stay home.ฉันคือเทพคุ้มครองเธอ ช่วยเธอ, ฉันหมายถึง, ให้เธอได้อยู่บ้านต่อไป My Tutor Friend (2003)
Only a parent or a guardian can sign.ฉันทำไม่ได้/Nผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองเธอเท่านั้นที่เซ็นต์ได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Symbols of the Knights Templar, guardians of the treasure.สัญญลักษณ์ของอัศวินเทมปร้า, ผู้ปกป้องขุมทรัพย์. National Treasure (2004)
Because I'm a guardian dog of a Sleeping Beautyแต่ผมก็ไม่ได้ทำ เพราะผมเป็นหมาที่จงรักภักดี ต่อนายหญิงที่รักของมัน Spygirl (2004)
Don't come in. Guardian wait outside!เข้าไม่ได้ค่ะ รอข้างนอกค่ะ! Jenny, Juno (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guardianI regard myself as your guardian.
guardianJohn acts like Helen's guardian.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปกครอง(n) parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
พระภูมิ(n) guardian spirit, Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิเจ้าที่, Example: เมื่อปลูกเรือนใหม่ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่ได้อยู่อาศัยและปกป้องรักษาผู้อาศัยให้อยู่ร่มเย็น, Thai Definition: เทพารักษ์ประจำพื้นที่ในบริเวณบ้าน
อารักษ์(n) guardian deity, See also: guardian spirit, Syn. เทวดาอารักษ์, Example: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ การเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพยดาอารักษ์ และพระภูมิเจ้าที่, Thai Definition: เทวดาผู้พิทักษ์รักษา
เจ้าที่(n) guardian spirit, See also: local god of the land, village god, Syn. เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิ, Example: เมื่อปลูกเรือนใหม่ก็ต้องปลูกศาลพระภูมิไว้ด้วย เพื่อให้พระภูมิซึ่งเป็นเจ้าที่จะได้อยู่อาศัย, Thai Definition: เทวดารักษาพื้นที่
เจ้าป่า(n) guardian spirit of the forest, See also: spirit, genii of the forest, angel, Syn. เทวดา, เจ้าป่าเจ้าเขา, Example: ทุกครั้งที่นายพรานจะออกล่าสัตว์ เขาจะจุดธูปบอกเจ้าป่าให้ช่วยเหลือ, Thai Definition: เทพารักษ์ประจำป่า
เจ้าพ่อ(n) guardian spirit, Example: ทุกครั้งที่เขาผ่านเส้นทางสายนี้ก็จะกราบไหว้เพื่อขอให้เจ้าพ่อคุ้มครอง, Thai Definition: เทพารักษ์ผู้คุ้มเกรงถิ่นนั้นๆ
ร่มเกศ(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มเกล้า(n) protector, See also: guardian, ruler, Syn. ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มโพธิ์ร่มไทร(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
รังควาน(n) guardian spirit of wild elephant, Thai Definition: ผีที่ประจำช้างป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นผู้ปกครอง[khwām pen phūpokkhrøng] (n, exp) EN: guardianship
ขวัญ[khwan] (n, exp) EN: guardian spirit ; tutelary spirit  FR: esprit tutélaire [ m ] ; génie protecteur [ m ]
ผีบ้าน[phī bān] (n, exp) EN: spirit of the house ; guardian spirit of the house  FR: esprit du logis [ m ] ; esprit du foyer [ m ]
ผีเรือน[phī reūoen] (n) EN: guardian spirit of the house ; household spirit ; household god  FR: esprit gardien du logis [ m ]
พระภูมิ[phraphūm] (n) EN: guardian spirit inhabiting a homestead  FR: esprit du lieu [ m ]
ผู้อนุบาล[phū-anubān] (n) EN: curator ; legal guardian ; guardian
ผู้อารักขา[phū-ārakkhā] (n) EN: guardian ; protector ; bodyguard  FR: gardien [ m ]
ผู้คุม[phūkhum] (n) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden  FR: gardien de prison [ m ] ; surveilant de prison [ m ] ; gêolier [ m ] (vx – litt.) ; maton [ m ] (arg.)
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[phūphithaksantirāt] (n) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people  FR: gardien de la paix [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
guardian
guardians
guardian's
guardianship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guardian
guardians
guardianship
guardianships

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ,   /  ] guardian; defender #15,630 [Add to Longdo]
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ,    /   ] guardian #22,640 [Add to Longdo]
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ,    /   ] guardian; carer; patron #65,015 [Add to Longdo]
卫报[wèi bào, ㄨㄟˋ ㄅㄠˋ,   /  ] Guardian (newspaper) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzengel { m }guardian angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
獅子(P);師子[しし, shishi] (n) (1) lion; (2) (See 狛犬) left-hand guardian dog at a Shinto shrine; (P) #7,085 [Add to Longdo]
高麗(P);狛[こうらい(高麗)(P);こま, kourai ( kourai )(P); koma] (n) (1) (こうらい only) (abbr) Goryeo (dynasty of Korea; 918-1392 CE); (n, n-pref) (2) Korea (esp. the Goguryeo kingdom or the Goryeo dynasty); (n) (3) (狛 only) (See 狛犬) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine; (P) #8,318 [Add to Longdo]
夜叉[やしゃ, yasha] (n) yaksha (Buddhist guardian deities sometimes depicted as demonic warriors) (san #11,450 [Add to Longdo]
ガーディアン[ga-deian] (n) guardian; (P) #14,142 [Add to Longdo]
守護神[しゅごじん;しゅごしん, shugojin ; shugoshin] (n) guardian deity #18,066 [Add to Longdo]
子安[こやす, koyasu] (n) (1) (abbr) safe, easy childbirth; (2) (See 子安観音, 子安地蔵) guardian bodhisattva, buddha or deity of children or childbirth (esp. Ksitigarbha or Avalokitesvara) #19,681 [Add to Longdo]
監視者[かんししゃ, kanshisha] (n) guardian [Add to Longdo]
金剛力士[こんごうりきし, kongourikishi] (n) the guardian gods (at a temple gate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guardian \Guard"i*an\, n. [OF. guardain, gardien, F. gardien,
   LL. guardianus. See {Guard}, v. t., and cf. {Wasden}.]
   1. One who guards, preserves, or secures; one to whom any
    person or thing is committed for protection, security, or
    preservation from injury; a warden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who has, or is entitled to, the custody of the
    person or property of an infant, a minor without living
    parents, or a person incapable of managing his own
    affairs.
    [1913 Webster]
 
       Of the several species of guardians, the first are
       guardians by nature. -- viz., the father and (in
       some cases) the mother of the child. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Guardian ad litem}(Law), a guardian appointed by a court of
    justice to conduct a particular suit.
 
   {Guardians of the poor}, the members of a board appointed or
    elected to care for the relief of the poor within a
    township, or district.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guardian \Guard"i*an\ (g[aum]rd"[i^]*an or g[aum]rd"yan; 106),
   a.
   Performing, or appropriate to, the office of a protector; as,
   a guardian care.
   [1913 Webster]
 
   {Feast of Guardian Angels} (R. C. Ch.) a church festival
    instituted by Pope Paul V., and celebrated on October 2d.
    
 
   {Guardian angel}.
   (a) The particular spiritual being believed in some branches
     of the Christian church to have guardianship and
     protection of each human being from birth.
   (b) Hence, a protector or defender in general. --O. W.
     Holmes.
 
   {Guardian spirit}, in the belief of many pagan nations, a
    spirit, often of a deceased relative or friend, that
    presides over the interests of a household, a city, or a
    region.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guardian
   n 1: a person who cares for persons or property [syn:
      {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top