Search result for

เคลิ้ม

(41 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลิ้ม-, *เคลิ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เคลิ้ม[V] be sleepy, See also: be half-asleep, be drowsy, Syn. สะลึมสะลือ, Ant. ตื่นตัว, Example: พอพระสวดไปซักระยะหนึ่ง คุณยายก็เคลิ้มเสียแล้ว, Thai definition: หลับยังไม่สนิท
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลิ้ม(เคฺลิ้ม) ว. เผลอตัว, หลงไป, จวนหลับ, หลับยังไม่สนิท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I find it pretty and somewhat hypnotic.ฉันว่ามันสวยออก เคลิ้มๆดีด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When everybody started tripping, I just jumped in the closet.ตอนที่พวกนั้นเคลิ้ม\ ผมจะโดดหน้าต่างลงไป Day of the Dead (2008)
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม Doubt (2008)
If I find out this is because you don't have the formula and you think maybe I do, I'm gonna be seriously disappointed.ถ้ารู้ตอนหลังว่าเพราะอยากได้ส่วนผสมนั่น เลยแกล้งทำผมเคลิ้ม รับรองผมฉีกอกคุณแน่ Duplicity (2009)
The elevator was a moment of passion followed by a moment of panic on your part, apparently.ในลิฟท์มันเป็นวินาที ของความเคลิบเคลิ้ม.. ...ที่ตามมาด้วยอาการตื่นกลัว ของคุณอย่างเห็นได้ชัด The Ugly Truth (2009)
So, as his head is down...ในขณะที่เขาหลอนยาเคลิบเคลิ้ม... Seven Thirty-Seven (2009)
You need me, man, because I cooked that scante in your hands.นายจะเคลิ้มตัวเบาหวิว ไปอีกหลายวันทีเดียว มันเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขา และฉันช่วยกันคิดค้นขึ้นมา Grilled (2009)
There you go. Enjoy.เอานี่ ดูดให้เคลิ้มขึ้นสวรรค์เลยนะ Better Call Saul (2009)
I find it gives a softer high.ผมพบว่ามันทำให้เมาแบบเคลิ้มๆ In the Realm of the Basses (2009)
I got a little carried away,ฉันก็เคลิบเคลิ้ม Seder Anything (2009)
Psychedelics?ทำให้เมาเคลิบเคลิ้มประสาทหลอนใช่ไหม Balm (2009)
A hallucinogenic opiate and stimulant.กล่อมประสาท ให้เคลิ้ม และปลุกเร้าอารมณ์ Cook (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted[ADJ] รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted
half-asleep[ADJ] เคลิ้ม, See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น, Syn. half-awake
slumber[VI] งีบหลับ, See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ, Syn. catnap, nap, sleep, Ant. awaken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
kef(เคฟ) n. ความเคลิบเคลิ้ม แบบมึน ๆ
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top