ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirer

AE0 D M AY1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirer-, *admirer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
admirer(n) ผู้ชมเชย, ผู้เลื่อมใส, ผู้นิยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, the secret admirer beckons.ใช่ ๆ, ฝากสวัสดี กิ๊กของเธอด้วยนะ A Cinderella Story (2004)
I'm an admirer of your work.ผมเป็นคนชื่นชมงานของคุณ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
I beg your pardon, sir, but I know what a huge admirer you are of George Washington.ประทานโทษครับ ผมทราบว่าท่านชื่นชม... ...จอร์จ วอชิงตัน. National Treasure: Book of Secrets (2007)
He's very big admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณเลยครับ มาดาม New York, I Love You (2008)
He's a great admirer of yours, madame.ท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณครับ คุณผู้หญิง New York, I Love You (2008)
(Exhales deeply) you've got some admirers out there.มีคนชื่นชมคุณมากเลยข้างนอกนั่น The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I was a great admirer of your husband.ผมนิยมในตัว สามีคุณมาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
But because of that, all sorts of foolish rumours began to spring up and she even won admirers among people her age.แต่เพราะคดีนี้ ข่าวลือไร้สาระหลายอย่างเริ่มผุดขึ้นมา แถมเธอยังเป็นเที่ชื่นชมของเด็กรุ่นเดียวกัน Confessions (2010)
Adversity is the state in which man most easily becomes acquainted with himself being especially free of admirers then."ความทุกข์ยากคือสภาพที่มนุษย์ "ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับตัวเองมากที่สุด "เพราะปราศจากคนยกย่อง" Battleship (2012)
I may be free of admirers right now but there is still time?"ฉันอาจไม่มีใครยกย่องตอนนี้ แต่ก็ยังมีเวลา" ใช่ไหม Battleship (2012)
On second thought, tell me... as one admirer of antiquities to another... do you think it's worth my while having this clock repaired?อ่อ บอกผมสิ ในฐานะผู้ชื่นชอบของเก่าคนหนึ่ง ถึงอีกคนหนึ่ง คุณว่านาฬิกานี้คุ้มค่าที่จะซ่อมไหม The Stranger (2012)
You are an admirer of my husband's work, Miss Ellen?คุณเป็นแฟนของฉัน การทำงานของสามีของนางสาวเอลเลน? The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirerAnne has many admirers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [ m, f ] ; amoureux [ m ] ; passionné [ m ]
นิยม[niyom] (v) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to  FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ผู้ชื่นชม[phū cheūn chom] (n) EN: admirer  FR: admirateur [ m ] ; admiratrice [ f ]
สรรเสริญ[sansoēn = sanrasoēn] (v) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol  FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยกย่อง[yokyǿng] (v) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem  FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMIRER AE0 D M AY1 R ER0
ADMIRERS AH0 D M AY1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirer (n) ˈədmˈaɪrər (@1 d m ai1 r @ r)
admirers (n) ˈədmˈaɪrəz (@1 d m ai1 r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admirer \Ad*mir"er\, n.
   One who admires; one who esteems or loves greatly. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admirer
   n 1: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
      supporters came out for the game"; "they are friends of the
      library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
      {admirer}, {booster}, {friend}]
   2: a person who admires; someone who esteems or respects or
     approves
   3: someone who admires a young woman; "she had many admirers"
     [syn: {admirer}, {adorer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 admirer /admiʀe/ 
  admire

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top