Search result for

communication

(126 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communication-, *communication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communication[N] การติดต่อสื่อสาร
communication[N] การส่งต่อ, Syn. conveyance, transmission
communication[N] ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
communication[N] วิธีการติดต่อสื่อสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communication(คะมิวนิเค'เชิน) n. การติดต่อ,การสื่อสาร,การคมนาคม
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
telecommunication(เทลลีคอมมิวนิเค'เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยโทรศัพท์ โทรเลขและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
communicationทางสื่อไฟ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
communicationการสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication bandแถบความถี่สื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication channelช่องสื่อสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communication circuitวงจรสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication deviceอุปกรณ์สื่อสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communication linkข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication satelliteดาวเทียมสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication, liberty ofเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communication, massสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicationการสื่อสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communicationการสื่อสาร [การจัดการความรู้]
Communicationการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Communicationการคมนาคม,เครื่องมือในการสื่อความหมาย [การแพทย์]
communicationการคมนาคม,การสื่อสาร, การติดต่อถึงกันและกันโดยการขนส่งหรือการส่งข่าวสารด้วยยานพาหนะหรือเครื่องสื่อสารต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Communication and cultureการสื่อสารกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communication and sexการสื่อสารกับเพศ [TU Subject Heading]
Communication and technologyการสื่อสารกับเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Communication and trafficอุตสาหกรรมการสื่อสารและการขนส่ง [TU Subject Heading]
Communication Barriersวิธีการติดต่อสื่อสารไม่เหมาะสมกับกลุ่มชนนั้นขีดจำกัดในการสื่อสาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
Communications just came back up.การสื่อสารใช้ได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
Shipboard communication is all but down.การสื่อสารใช้ไม่ได้เลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
Communication has been shit since the crack.การสื่อสารล่มตั้งแต่เกิดเรื่อง Dead Space: Downfall (2008)
Keeping an open line of communicationเก็บหนทางที่จะสื่อสารไว้ดีกว่า Last Resort (2008)
We've no engines, communications or... life support recharge.เราไม่มีเครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ... อุปกรณ์ดำรงชีพ Rising Malevolence (2008)
Wolf, keep the communications signal alive.วูฟ รักษาสัญญาณสื่อสารนั่นไว้ Rising Malevolence (2008)
General, we just detected an unauthorized communicationท่านนายพล เราตรวจจับได้ว่ามีการลักลอบสื่อสาร Destroy Malevolence (2008)
Monitor all internal communications.ดักฟังทุกการสื่อสารภายใน Destroy Malevolence (2008)
All right, then find a communications room and send out a distress signal.เอาล่ะ งั้นหาห้องส่งสัญญาณ และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไป Bombad Jedi (2008)
Communication's down Propulsion's deadการสื่อสารถูกตัดขาด แรงดันขับเคลื่อนตก Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communicationAccess to worldwide communication industry resources.
communicationAll communication with that airplane was suddenly cut off.
communicationAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
communicationAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
communicationAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
communicationA new means of communication was developed -the railway.
communicationAn image is formed by the information of the mass communication.
communicationBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
communicationBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
communicationCommunications broke down.
communicationCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
communicationCommunication takes many forms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือสื่อสาร[N] communication tool, Syn. อุปกรณ์การสื่อสาร, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา
ศูนย์การคมนาคม[N] communication center
ศูนย์การสื่อสาร[N] communication center
การสื่อสาร[N] communication, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสาร และเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai definition: การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
เครือข่ายการสื่อสาร[N] communication network, Example: ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการที่ตำแหน่งห่างไกลจากคอมพิวเตอร์ใหญ่ได้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
งานติดต่อ[N] communication, See also: communicating, Example: วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลย มีงานติดต่อเข้ามาตลอด, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องมีการไปมาหาสู่กัน พูดจาเพื่อทำความตกลงกัน สื่อสารกัน
งานติดต่อสื่อสาร[N] transmitting, See also: communication, communicating, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ
พอร์ตสื่อสาร[N] communication port, Example: ข้อมูลที่จะต้องถูกนำไปยังปลายทางโดยทางโมเด็มก็จะต้องถูกส่งไปที่พอร์ตสื่อสาร, Thai definition: จุดต่อสำหรับให้ข้อมูลเข้าหรืออกจากคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
วิธีการสื่อสาร[N] communication, Syn. กระบวนการสื่อสาร, Example: ปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิทยุติดตามตัว, โทรศัพท์ไร้สาย, อีเมล์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[N] Communications Authority of Thailand, See also: CAT, Syn. กสท.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
จิตวิทยาการสื่อสาร[n. exp.] (jittawitthayā kān seūsān) EN: psychology of communication   FR: psychologie de la communication [f]
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]
การสื่อสาร[n.] (kān seūsān) EN: communication   FR: communication [f]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[org.] (Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)   
การสื่อสารธุรกิจ[n. exp.] (kān seūsān thurakit) EN: business communication   
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection   FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อสื่อสาร[n. exp.] (kān tittø seūsān) EN: communication   
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[n. exp.] (kān tittø seūsān nai naēonøn) EN: horizontal communication   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNICATION    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
COMMUNICATIONS    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMMUNICATION'S    K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMMUNICATIONS'    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communication    (n) (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
communications    (n) (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikation {f} | Kommunikationen {pl}communication | communications [Add to Longdo]
Kommunikationsmittel {n}communication medium [Add to Longdo]
Kommunikationsmodell {n}communication model [Add to Longdo]
Kommunikationsnetz {n}communication network [Add to Longdo]
Kommunikationsprotokoll {n}communication protocol [Add to Longdo]
Kommunikationssatellit {m}communication satellite; comsat [Add to Longdo]
Kommunikationssteuerung {f}; Übermittlungskontrolle {f}communication control [Add to Longdo]
Kommunikationssystem {n}communication system [Add to Longdo]
Kommunikationstechnik {f}communication technology [Add to Longdo]
Kommunikationswissenschaft {f}communication science [Add to Longdo]
Notbremse {f} (Eisenbahn)communication cord [Br.] [Add to Longdo]
Schwachstromtechnik {f}communication engineering [Add to Longdo]
Verbindungsstraße {f}communication road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
インターコム[, inta-komu] (n) intercom; intercommunication system [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path [Add to Longdo]
オーラルコミュニケーション[, o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
オンライン通信[オンラインつうしん, onrain tsuushin] (n) {comp} online communication [Add to Longdo]
カスタムコミュニケーション[, kasutamukomyunike-shon] (n) customized communication; customised communication [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse [Add to Longdo]
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.) [Add to Longdo]
通信协定[tōng xìn jié dìng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] communications protocol [Add to Longdo]
通信密度[tōng xìn mì dù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] communications density [Add to Longdo]
通信技术[tōng xìn jì shù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] communications technology [Add to Longdo]
通信服务[tōng xìn fú wù, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] communication service [Add to Longdo]
通信网络[tōng xìn wǎng luò, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] communications network [Add to Longdo]
通信卫星[tōng xìn wèi xīng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] communications satellite [Add to Longdo]
通信负载[tōng xìn fù zài, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ, / ] communications load [Add to Longdo]
通信量[tōng xìn liàng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] communications volume [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーション[こみゅにけーしょん, komyunike-shon] communication [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[こみゅにけーしょんしすてむ, komyunike-shonshisutemu] communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communication \Com*mu`ni*ca"tion\
   (k[o^]m*m[=u]`n[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. [L. communicatio.]
   1. The act or fact of communicating; as, communication of
    smallpox; communication of a secret.
    [1913 Webster]
 
   2. Intercourse by words, letters, or messages; interchange of
    thoughts or opinions, by conference or other means;
    conference; correspondence.
    [1913 Webster]
 
       Argument . . . and friendly communication. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Association; company.
    [1913 Webster]
 
       Evil communications corrupt good manners. --1 Cor.
                          xv. 33.
    [1913 Webster]
 
   4. Means of communicating; means of passing from place to
    place; a connecting passage; connection.
    [1913 Webster]
 
       The Euxine Sea is conveniently situated for trade,
       by the communication it has both with Asia and
       Europe.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is communicated or imparted; intelligence;
    news; a verbal or written message.
    [1913 Webster]
 
   6. Participation in the Lord's supper. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Rhet.) A trope, by which a speaker assumes that his
    hearer is a partner in his sentiments, and says we,
    instead of I or you. --Beattie.
 
   Syn: Correspondence; conference; intercourse.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 communication
   n 1: the activity of communicating; the activity of conveying
      information; "they could not act without official
      communication from Moscow" [syn: {communication},
      {communicating}]
   2: something that is communicated by or to or between people or
     groups
   3: a connection allowing access between persons or places; "how
     many lines of communication can there be among four people?";
     "a secret passageway provided communication between the two
     rooms"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 communication [kɔmynikasjõ]
   account; communication
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top