Search result for

journalist

(73 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalist-, *journalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalist[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman

English-Thai: Nontri Dictionary
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalistsนักสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I realize Mr. Luthor gave you quite a bit of journalistic rope, knowing you'd eventually hang yourself.ฉันรู้มาว่า คุณลูเธอร์เอ็นดูเธออย่างมาก ้แม้จะรู้ว่าเธอชอบแส่หาเรื่อง Odyssey (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
Politicians, journalists, cops.นักข่าว ตำรวจ The Dark Knight (2008)
By the end, wiretapping students and breaking into journalists' homes was beginning to sound like a rational response.ในที่สุด นักเรียนอัดเทป และการโผล่เข้าไปในบ้านหนัง นสพ. เริ่มต้นราวกับว่า มีการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล Frost/Nixon (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
I gather the journalists that were so positive about you weren't so kind to me.ผมรวบรวมจากนักข่าวที่ืเชื่อเหลือเกิน ว่าคุณไม่ได้กรุณากับผมสักเท่าไรนัก Frost/Nixon (2008)
Uncontrollable] [woman] Rebecca Bloomwood. Occupation: Journalist.รีเบ็คคา บลูมวูด อาชีพ นักข่าว Confessions of a Shopaholic (2009)
I've been a journalist for five years.ฉันเป็นนักข่าวมา5ปี Confessions of a Shopaholic (2009)
"Hey, I'd like to know why Luke Brandon decided to hire a journalist who could damage the commercial interests of Dantay-West."เฮ้ ฉันสงสัยว่าทำไม ลูค แบรนดอนตัดสินใจจ้าง นักเขียนที่สามารถทำลาย/N ผลประโยชน์ของโฆษณาของ แดนเตย์ เวสต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm an investigative journalist, Rebecca.ฉันมันนักเขียนช่างสืบนะ/N รีเบคก้า Confessions of a Shopaholic (2009)
This journalist mark is actually really nice.ขอฉันคุยก่อน ดูสิว่าเขารู้สึกยังไง The Girlfriend Experience (2009)
He's a journalist, so that's his job, right?ละลาบละล้วงยังไง The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalistHe is not so much a journalist as a scholar.
journalistHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
journalistHis parents did not sympathize with his hope to become a journalist.
journalistI have made up my mind to become a journalist.
journalistI hope to be a journalist.
journalistI think of him as a promising journalist.
journalistI think of the woman as a journalist.
journalistI thought of the woman as a journalist.
journalistMr Tani is not so much a scholar as a journalist.
journalistMy boyfriend is a journalist.
journalistOne is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.
journalistThe journalist is what you call a cosmopolitan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทำข่าว[n.] (khonthamkhāo) EN: journalist   FR: journaliste [m]
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
นักหนังสือพิมพ์[n.] (naknangseūphim) EN: journalist   FR: journaliste [m, f]
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangseūphim) EN: newspaper language   FR: langage journalistique [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALIST    JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S
JOURNALIST'S    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTIC    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K
JOURNALISTS'    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTICALLY    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
JOURNALISTICALLY    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalist    (n) (jh @@1 n @ l i s t)
journalists    (n) (jh @@1 n @ l i s t s)
journalistic    (j) (jh @@2 n @ l i1 s t i k)
journalistically    (a) (jh @@2 n @ l i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalist {m}; Journalistin {f} | Journalisten {pl}journalist | journalists [Add to Longdo]
journalistisch {adj}journalistic [Add to Longdo]
journalistisch {adv}journalistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャーナリスティック[, ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic [Add to Longdo]
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリスト[, fotoja-narisuto] (n) photojournalist [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass [Add to Longdo]
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Journalist \Jour"nal*ist\, n. [Cf. F. journaliste.]
   1. One who keeps a journal or diary; a diarist. [Obs.]
    --Mickle.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose occupation is to write for any of the public
    news media, such as newspapers, magazines, radio,
    television, or internet; also, an editorial or other
    professional writer for a periodical.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journalist
   n 1: a writer for newspapers and magazines
   2: someone who keeps a diary or journal [syn: {diarist}, {diary
     keeper}, {journalist}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 journalist
   journalist
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 journalist
   journalist
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 journalist [ʒurnalist]
   journalist
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Journalist [ʒurnalist] (n) , s.(m )
   journalist; newsman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top