ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correspondent

K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correspondent-, *correspondent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspondent(n) นักข่าว, Syn. newspaperman, newspaperwoman, newswriter, pressman
correspondent(n) ผู้ติดต่อจดหมาย, Syn. letter writer
correspondent(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, Syn. analogous, corresponding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย, ผู้ส่งจดหมาย, นักข่าว, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สิ่งตรงกัน, บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน, ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน, ซึ่งลงรอยกัน, ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย, ลูกค้า, ผู้สื่อข่าว, นักข่าว, สิ่งที่คู่กัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-l think there's a correspondent there.- ฉันคิดว่ามีนักข่าวอยู่ที่นั่น. Ringu (1998)
the correspondent in Oshima did some research for us.นักข่าวที่ โอชิม่า ได้ค้นคว้าให้เรา. Ringu (1998)
Was your aunt the correspondent on your behalf?ป้าคุณบอกให้คุณเขียนเหรอคะ Becoming Jane (2007)
Bob's been Washington correspondent for Public Radio for the past 10 years.บ๊อบเป็นนักข่าววอร์ชิงตัน ทำงานให้กับสถานีวิทยุสาธารณะ มาเป็นสิบปี Frost/Nixon (2008)
These All Blacks are possibly one of the greatest international sides ever with a player in Jonah Lomu who is as dominant as any this correspondent has ever seen.ทีมออลแบล็คนี้ นับได้ว่าเป็นทีม.. ที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของโลก โดยเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อ โจนาร์ โลมู Invictus (2009)
Mr. Soames was the Washington Post's correspondent in Berlin before he joined us.คุณโซเมสเคยเป็นผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสท์ ในเบอร์ลินก่อนจะมาอยู่กะเรา Shanghai (2010)
With our correspondent up at the scene there About 40 miles north of detroit.เรากำลังพยายามติดต่อกับ ผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ... You Don't Know Jack (2010)
I've followed you since you were a foreign correspondent for the Times.ฉันติดตามผลงานของคุณ ตั้งแต่คุณเป็นนักข่าวต่างประเทศ ให้กับหนังสือพิมพ์ไทมส์ Deadline (2011)
Here with me, health correspondent Rob Lewitski.ตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักข่าวสายสุขภาพ ร้อบ เลวิทสกี้ Meet the New Boss (2011)
This was IBC Correspondent Hwang Tae Bum.นี่คือการรา่ยงานข่าว IBC ฮวางแทบัม Ojakgyo Brothers (2011)
We were correspondents together.พวกเราเคยเขียนข่าวร่วมกัน Event Horizon (2013)
We were correspondents together.ผมรู้จักคนๆหนึ่ง พวกเราเคยเป็นนักข่าวด้วยกัน Ghosts (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correspondentA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
correspondentHe is a good correspondent.
correspondentHe was sent abroad as a correspondent.
correspondentI am a poor correspondent.
correspondentShe is a poor correspondent.
correspondentThe correspondent filed a report from Moscow.
correspondentThe newspaper recalled the special correspondent to the main office in Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียนข่าว(n) correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
นักข่าว(n) reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [ m ] ; reporteur [ m ] ; journaliste [ m, f ]
ผู้สื่อข่าว[phūseūkhāo] (n) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman  FR: journaliste [ m, f ] ; reporter [ m, f ]
ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว[thanākhān phū rap seū tūa] (n, exp) EN: correspondent bank

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRESPONDENT K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T
CORRESPONDENTS K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T S
CORRESPONDENTS' K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correspondent (n) kˌɒrɪspˈɒndənt (k o2 r i s p o1 n d @ n t)
correspondents (n) kˌɒrɪspˈɒndənts (k o2 r i s p o1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, / ] correspondent post; correspondent station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルレス[koruresu] (n) (abbr) correspondent [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]
コレスポンデント[koresupondento] (n) correspondent [Add to Longdo]
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent [Add to Longdo]
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club [Add to Longdo]
記者クラブ[きしゃクラブ, kisha kurabu] (n) press club; correspondents' club [Add to Longdo]
軍事通信員[ぐんじつうしんいん, gunjitsuushin'in] (n) war correspondent [Add to Longdo]
従軍記者[じゅうぐんきしゃ, juugunkisha] (n) war correspondent [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるエンエンティティ, setsuzokukankeiniaru en'enteitei] (n) { comp } correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
通信員[つうしんいん, tsuushin'in] (n) correspondent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correspondent \Cor`re*spond"ent\, n.
   1. One with whom intercourse is carried on by letter.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who communicates information, etc., by letter or
    telegram to a newspaper or periodical.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) One who carries on commercial intercourse by letter
    or telegram with a person or firm at a distance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correspondent \Cor`re*spond"ent\ (-ent), a. [Cf. F.
   correspondant.]
   Suitable; adapted; fit; corresponding; congruous;
   conformable; in accord or agreement; obedient; willing.
   [1913 Webster]
 
      Action correspondent or repugnant unto the law.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]
 
      As fast the correspondent passions rise. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      I will be correspondent to command.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correspondent
   adj 1: similar or equivalent in some respects though otherwise
       dissimilar; "brains and computers are often considered
       analogous"; "salmon roe is marketed as analogous to
       caviar" [syn: {analogous}, {correspondent}]
   n 1: someone who communicates by means of letters [syn:
      {correspondent}, {letter writer}]
   2: a journalist employed to provide news stories for newspapers
     or broadcast media [syn: {correspondent}, {newspaperman},
     {newspaperwoman}, {newswriter}, {pressman}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top