ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protector

P R AH0 T EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protector-, *protector*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protector(n) ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protectory(n) โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
protectoral(adj) ซึ่งปกป้อง
protectorate(n) ผู้อารักขา, See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate(n) ดินแดนในอารักขา, Syn. colony, dominion, mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน, ผู้คุ้ม-ครอง, ผู้พิทักษ์, ผู้อุปถัมภ์, เครื่องป้องกัน, อุปกรณ์ป้องกัน, ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ, ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า, สถานสงเคราะห์เด็กยากจน

English-Thai: Nontri Dictionary
protector(n) ผู้ป้องกัน, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา, ความคุ้มกัน, ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectorateรัฐในอารักขา [ ดู protected state ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are the protectors of the living descendants of Jesus Christ..ผู้ปกป้องทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ของพระเยซูคริสต์ The Da Vinci Code (2006)
She was my protector and my friend at the same time.เธอเป็นผู้ดูแลผม และเป็นเพื่อนผมในเวลาเดียวกัน An Inconvenient Truth (2006)
What protector of justice are you now? How old you think you are?นายจะเป็นผู้ผดุงคุณธรรมอะไรละ นายคิดว่านายอายุเท่ารัย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Yeah, I was starting to think that you and casey were going to be my spy protectors forever.ใช่, ผมชักจะเริ่มคิดแล้วว่าคณกับCasey จะปกป้องผมตลอดไป Chuck Versus the First Date (2008)
We can't accuse the Lord Protector without proof.ไม่มีใครจะตำหนิผู้คุ้มครองโดยปราศจากการที่มีคนพยายามหรอก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Los angeles has become a place where our protectors have become our brutaIizers;นครลอสแองเจลิสของเรา ได้กลายมาเป็นเมืองที่เหล่าผู้พิทักษ์ กลายมาเป็นฆาตกร Changeling (2008)
Okay, so, P.T. Sandover... protector of the company.โอเค งั้นหมายความว่า พี ที แซนด์โอเวอร์ ปกป้องบริษัท It's a Terrible Life (2009)
Our protector and destroyerผู้พิทักษ์และพิฆาตแห่งเรา Mystery of a Thousand Moons (2009)
I'm not well-acquainted with psychology, but anthropologically speaking, men are programmed to consider themselves the protectors of their mates.ฉันไม่ถนัดจิตวิทยา แต่ถ้าพูดกันทางมานุษยวิทยาละก็ เพศผู้จะถูกกำหนดให้คิดว่า The Parts in the Sum of the Whole (2010)
He's my protector and... the only reason why escaped the Underworld is because he stayed behind.เขาเป็นผู้พิทักษ์ผมและ... เหตุผลเดียวที่เราหนีมาจากนรกได้ก็เพราะเค้ายอมอยู่ที่นั่น Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Hal Jordan, I am Abin Sur, protector of Sector 2814.ฮาล จอร์แดน ข้าคือ เอบิน เซอ ผู้คุ้มครองส่วนที่ 2814 Green Lantern (2011)
I am Tomar-Re, protector of Sector 2813 and home to... 80, 012 galaxies, 2.34 million sentient species.ฉันคือ โทม่า เร ผู้ดูแลส่วนที่ 2813 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ... . 80, 012 แกเลคซี่ 2.34 ล้าน ชีวิต Green Lantern (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตคุ้มครอง(n) protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count Unit: เขต, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
เกี้ยวนวม(n) protector, Thai Definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
ร่มเกศ(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มเกล้า(n) protector, See also: guardian, ruler, Syn. ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มโพธิ์ร่มไทร(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
องครักษ์(n) bodyguard, See also: protector, Syn. ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Example: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
องครักษ์(n) aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบาล[børibān] (n) EN: conservator ; keeper ; protector  FR: gardien [ m ]
เขตคุ้มครอง[khēt khumkhrøng] (n, exp) EN: protectorate
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; protectorat [ m ]
องครักษ์[ongkharak] (n) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant  FR: garde du corps [ m ] ; aide de camp [ m ]
ผู้อารักขา[phū-ārakkhā] (n) EN: guardian ; protector ; bodyguard  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[phūphithaksantirāt] (n) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people  FR: gardien de la paix [ m ]
ผู้พิทักษ์ศาสนา[phūphithak sātsanā] (n, exp) EN: protector of the faith  FR: gardien de la foi [ m ]
ผู้ปกครอง[phūpokkhrøng] (n) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator
ผู้ป้องกัน[phū pǿngkan] (n, exp) EN: guard ; protector ; protectress

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROTECTOR P R AH0 T EH1 K T ER0
PROTECTORS P R AH0 T EH1 K T ER0 Z
PROTECTORATE P R AH0 T EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protector (n) prˈətˈɛktər (p r @1 t e1 k t @ r)
protectors (n) prˈətˈɛktəz (p r @1 t e1 k t @ z)
protectorate (n) prˈətˈɛktərət (p r @1 t e1 k t @ r @ t)
protectorates (n) prˈətˈɛktərəts (p r @1 t e1 k t @ r @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ,    /   ] protector God; patron saint #42,515 [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ,    /   ] protector #53,816 [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] protectorate #69,950 [Add to Longdo]
护法神[hù fǎ shén, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ,    /   ] protector deities of Buddhist law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
防具[ぼうぐ, bougu] (n) guard; protector; defensive armament; personal armor (armour) #18,067 [Add to Longdo]
イヤプロテクター[iyapurotekuta-] (n) ear protector [Add to Longdo]
サージプロテクタ[sa-jipurotekuta] (n) { comp } surge protector [Add to Longdo]
チェックプロテクター[chiekkupurotekuta-] (n) check protector [Add to Longdo]
プロテクター[purotekuta-] (n) protector [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) { Buddh } gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protector \Pro*tect"or\, n. [L.: cf. F. protecteur.]
   1. One who, or that which, defends or shields from injury,
    evil, oppression, etc.; a defender; a guardian; a patron.
    [1913 Webster]
 
       For the world's protector shall be known. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Hist.) One having the care of the kingdom during the
    king's minority; a regent.
    [1913 Webster]
 
       Is it concluded he shall be protector ! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A cardinal, from one of the more considerable
    Roman Catholic nations, who looks after the interests of
    his people at Rome; also, a cardinal who has the same
    relation to a college, religious order, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Lord Protector} (Eng. Hist.), the title of Oliver Cromwell
    as supreme governor of the British Commonwealth
    (1653-1658).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protector
   n 1: a person who cares for persons or property [syn:
      {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 protector
  patron

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 protector
  patron(protektanto)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top