Search result for

intis

(645 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intis-, *intis*, inti
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daintily[ADV] อย่างพิถีพิถัน
intimacy[N] ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy[N] ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse
intimate[ADJ] คุ้นเคย, See also: ใกล้ชิด, สนิทสนม, Syn. close, bosom, familiar, Ant. distant, cool
intimate[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend, confidant , crony
intimate[ADJ] ละเอียดลออ (ความรู้), Syn. detailed, thorough, profound
intimate[ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
intimate[VT] ประกาศ, See also: แจ้ง, บอก, Syn. announce, make known, declare, Ant. conceal, hide
intimate[VT] พูดเป็นนัย, See also: บอกใบ้, Syn. hint, imply, suggest, Ant. conceal, suppress
painting[N] ภาพวาด, Syn. picture, portrait, sketch
painting[N] การทาสี, See also: การทาสีบ้านหรืออาคาร, งานทาสี, Syn. picture, drawing
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful
scintilla[N] จำนวนเล็กน้อย, See also: จำนวนกระจิดริด, Syn. atom, bit, trace
skintight[ADJ] (เสื้อผ้า) ซึ่งใส่รัดตัว, See also: รัดรูป, Syn. closefitting, tight
intimately[ADV] อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly
intimation[N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion
intimidate[VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก, Syn. cow, frighten, threaten, Ant. animate, encourage
intinction[N] การจุ่มขนมปังลงในเหล้าองุ่น (พิธีในศาสนาคริสต์)
intimate to[PHRV] ประกาศให้ทราบ, See also: บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ, Syn. hint to
quintillion[N] เลข1ที่มี0ตามหลัง18ตัว ตามระบบอเมริกาหรือมี0ตามหลัง30ตัว, See also: ตามระบบอังกฤษหรือเยอรมันนี
quintillion[ADJ] จำนวน quintillion
scintillate[VI] เกิดประกายไฟ, See also: เป็นประกายไฟ, เป็นประกายระยิบระยับ, Syn. sparkle
scintillate[VI] เป็นประกาย, See also: ระยิบระยับ, แพรวพราว, Syn. gilmmer, glitter, twinkle
anthelmintic[ADJ] ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
anthelmintic[N] ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
intimidation[N] การขู่, See also: การข่มขู่, การกรรโชก, Syn. browbeating, coercion
intimidatory[ADJ] ซึ่งเป็นการข่มขู่, Syn. menacing, bullying
oil painting[N] ภาพสีน้ำมัน, Syn. oils
disappointing[ADJ] น่าผิดหวัง, See also: น่าเสียดาย
quintillionth[ADJ] เลข1ที่มี0ตามหลัง18ตัว ตามระบบอเมริกาหรือมี0ตามหลัง30ตัว, See also: ตามระบบอังกฤษหรือเยอรมันนี
scintillating[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: น่าสนใจ, สนุกสนาน, Syn. brilliant, lively, sparkling
scintillation[N] การเกิดประกายไฟ, See also: การเป็นประกายไฟ, การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. fire, flash, moonbeam
printing press[N] แท่นพิมพ์, Syn. rotary press, machine
intimidate into[PHRV] ขู่ให้กลัว, See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน, Syn. frighten into, scart into, terrify into
process printing[N] การพิมพ์สอดสี
tintinnabulation[N] เสียงระฆังหรือกระดิ่ง
scintillation counter[N] อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
intinction(อินทิงคฺ'เชิน) n. การจุ่มขนมปังหรือแผ่นขนมลงในเหล้าองุ่น (พิธีหนึ่งของศาสนาคริสต์)
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
printing(พริน'ทิง) n. ศิลปะกระบวนการหรือธุรกิจการพิมพ์,การพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนพิมพ์
printing housen. โรงพิมพ์,สำนักพิมพ์
printing inkn. หมึกพิมพ์
printing machinen. เครื่องพิมพ์
printing pressn. เครื่องพิมพ์
scintillation(ซินทะเล'เชิน) n. การเกิดประกายไฟ,การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. brilliance
skintight(สคิน'ไททฺ) adj. หนังตึง,รัดมาก
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
daintiness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม,ความสะโอดสะอง,ความประณีต,ความอร่อย
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
intimate(vt) แนะ,บอก,แจ้ง,แสดง,ประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
PRINTING printing press(n) เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์
printing(n) การพิมพ์,การอัดรูป,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนที่พิมพ์
scintillate(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นประกาย,ส่องแสงแวววาว
scintillation(n) แสงแวววาว,ประกาย,แสงระยิบระยับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painting knifeเกรียงเขียนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panel paintingจิตรกรรมแผง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointillismลัทธิผสานจุดสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spintherism; spintheropia; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spintheropia; spintherism; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchysis scintillans; spintherism; spintheropiaวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subintimalใต้เยื่อบุชั้นใน (หลอดเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splintingการใส่เฝือก, การเข้าเฝือก, การยึด, การดาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinting๑. การยึด๒. การใส่เฝือก, การเข้าเฝือก๓. การดาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sand paintingจิตรกรรมทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ajanta Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอชันตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
action paintingกัมมันตจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract image paintingจิตรกรรมจินตภาพนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-over paintingจิตรกรรมเต็มผืน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alla prima; au premier coup; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American scene paintingจิตรกรรมชีวิตอเมริกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthelminthic; anthelmintic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint plaintiffโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quintic equationสมการกำลังห้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quintiparaหญิงคลอดครั้งที่ห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bark paintingจิตรกรรมเปลือกไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blind printing; graffageกลวิธีพิมพ์ไร้สี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metaphysical paintingจิตรกรรมแนวอภิปรัชญา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mural paintingจิตรกรรมฝาผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mirror paintingจิตรกรรมกระจกเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine paintingจิตรกรรมท้องทะเล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnar jointingแนวแตกเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colour paintingจิตรกรรมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colour-field paintingจิตรกรรมสนามสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-plaintiffsโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calligraphic paintingจิตรกรรมรอยพู่กัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete paintingจิตรกรรมแนวทรงสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combine paintingจิตรกรรมแบบผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x-ray paintingจิตรกรรมเอกซเรย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry-brush paintingการเขียนภาพพู่กันแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplex printingการพิมพ์สองด้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct painting; alla prima; au premier coupการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffrage; blind printingกลวิธีพิมพ์ไร้สี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genre paintingภาพชีวิตประจำวัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glass paintingจิตรกรรมบนกระจก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faint; fainting๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fainting; faint๑. หน้ามืด, เป็นลม๒. หมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ swoon; syncope] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic; encaustic paintingการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Printingการพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Plate-printingการพิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonimpact printingการพิมพ์ไร้แรงกด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Color printingการพิมพ์สี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ink-jet printingการพิมพ์อิงค์เจ็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printing plateแผ่นแม่พิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scintillatorตัวเปล่งแสงวับ, วัสดุโปร่งแสง ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเปล่งแสงวับเมื่อทำอันตรกิริยากับรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ส่วนผสมของไทรเอทิลเบนซีนกับเทอร์เฟนิล แก๊สซีนอน [นิวเคลียร์]
Scintillation counterเครื่องนับรังสีจากแสงวับ, อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีชนิดก่อไอออน ประกอบด้วยวัสดุที่เปล่งแสงวับเมื่อถูกกระทำโดยรังสี หลอดทวีคูณแสง และเครื่องบันทึกสัญญาณ ที่แสดงปริมาณและพลังงานของรังสีที่ตรวจวัด [นิวเคลียร์]
Scintillationแสงวับ, แสงที่เปล่งออกมาอย่างรวดเร็ว เมื่อรังสีชนิดก่อไอออนทำอันตรกิริยากับวัสดุบางชนิด เช่น รังสีแกมมากระทำต่อผลึกโซเดียมไอโอไดด์ [นิวเคลียร์]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Acrylic paintingจิตรกรรมสีอะคริลิก [TU Subject Heading]
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิ [TU Subject Heading]
Cave paintingsภาพเขียนบนผนังถ้ำ [TU Subject Heading]
Coloring ; Paintingการทำสี [TU Subject Heading]
Digital printingการพิมพ์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
DNA fingerprintingลายพิมพ์ดีเอ็นเอ [TU Subject Heading]
DNA fingerprinting of plantsลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืช [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Errors, Sceintificความผิดพลาดเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Furniture paintingการทำสีเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Glass painting and stainingจิตรกรรมและการย้อมสีบนกระจก [TU Subject Heading]
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]
Offset printingการพิมพ์ระบบออฟเซท [TU Subject Heading]
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]
Painting, Americanจิตรกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Painting, Australianจิตรกรรมออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Painting, Buddhistจิตรกรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Painting, Chineseจิตรกรรมจีน [TU Subject Heading]
Painting, Frenchจิตรกรรมฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Painting, Modernจิตรกรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Painting, Thaiจิตรกรรมไทย [TU Subject Heading]
Painting, Zenจิตรกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Portrait paintingจิตรกรรมภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Printingการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing industryอุตสาหกรรมการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing inkหมึกพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing plantsโรงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing processesกรรมวิธีการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printing-pressเครื่องพิมพ์ [TU Subject Heading]
Rock paintingsภาพเขียนบนหิน [TU Subject Heading]
Screen process printingการพิมพ์แบบผ่านสกรีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
Offset printing (n) การพิมพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่มีความนิยมมากสุด มีหลักในการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสวัสดุโดยตรง โดยใช้การพิมพ์ผ่านผ้ายางก่อนที่จะลงไปสู่วัสดุพิมพ์
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)
to be intimidatedถูกขู่ ทำให้ตกใจกลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tintin!ตินติน! The Adventures of Tintin (2011)
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
An intimate gathering at the Dean's house tonight?ได้รับเชิญไปงานคืนนี้หรอคะ? New Haven Can Wait (2008)
Except for this gorgeous painting,ยกเว้นรูปภาพที่สวยงามอันนี้ Chuck in Real Life (2008)
Your paintings.รูปวาดของคุณ Adverse Events (2008)
Would you mind not pointing that thing at me?คุณคงไม่รังเกียจที่จะไม่พุ่งเป้ามาที่ฉันใช่ไหม? Odyssey (2008)
They saw the painting and they just freaked out.พวกเค้าเห็นรูปสีน้ำมันรูปนั้น\ แล้วก็เกิดสติแตกขึ้นมา Adverse Events (2008)
That explains why all his paintings suck.มันจะอธิบายเกี่ยวกับภาพเขียนห่วยๆของเขาไม่ได้ Adverse Events (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
On his old paintings.ในบรรดารูปเก่าๆ Adverse Events (2008)
To talk about your paintings?คุยเกี่ยวกับรูปคุณเนี่ยนะ Adverse Events (2008)
I've only sold two paintings in the last...three years.ผมขายรูปได้แค่ 2 รูปใน 3 ปีที่ผ่านมา Adverse Events (2008)
But I'm looking at his paintings for the last six months.แต่ผมต้องการดูรูปเมื่อ 6 เดือนก่อน Adverse Events (2008)
This painting is alive with energyศิลปจะคงอยู่คู่พลัง Portrait of a Beauty (2008)
How dare a girl try painting?ผู้หญิงอย่างเจ้าจะเขียนภาพได้ยังไง Portrait of a Beauty (2008)
Let your paintings reflect the honor of the courtก็จะสะท้อนได้ถึงเกียรติศักดิ์ ของบรรดาเหล่าขุนนางด้วย Portrait of a Beauty (2008)
Have new paintings made for meนำภาพใหม่ๆมาให้ข้าดูบ้างสิ Portrait of a Beauty (2008)
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ Portrait of a Beauty (2008)
What if the painting isn't worth the price of the mirror?แล้วถ้าภาพที่วาด มูลค่าของมัน ไม่ได้ถึงราคาของกระจกล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
If one can save a man with a painting, then that makes him a living Shideหากภาพที่วาดนี้ สามารช่วยชีวิตชายผู้นั้นได้ นั่นอาจทำให้ชายผู้นั้น เห็นสัจธรรมดั่งเช่นนักบวชเห็น Portrait of a Beauty (2008)
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม Portrait of a Beauty (2008)
Genre painting?ภาพวาดอะไรเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
Paintings of ordinary people and activitiesภาพการดำเนินชีวิตของคนทั่วๆไป Portrait of a Beauty (2008)
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
I was so pleased with Kim Hong-do's paintingน่าประทับใจจริงๆ กับผลงานของคิมฮองดู Portrait of a Beauty (2008)
Have copies made of this painting and distribute to all court officialsช่วยคัดลอกภาพวาดนี้ เพื่อให้ทุกกรมกองได้ชื่นชมด้วย Portrait of a Beauty (2008)
Why did you make such paintings?ทำไมเจ้าจึงได้เขียนภาพเยี่ยงนี้ Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are not vulgar, Your Majestyการเขียนภาพไม่มีคำว่าหยาบคาย Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
Why do you condemn my paintings?ทำไมท่านถึงตัดสินอย่างอคติเช่นนี้ Portrait of a Beauty (2008)
You made vile paintingsเจ้าเขียนภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)
What's so great about painting?การเขียนภาพนั้นดียังไง ท่านถึงกับวางไม่ลงเลยหรือ Portrait of a Beauty (2008)
I've seen the hearts of men while painting the commonersที่ซึ่งข้าเห็นถึงความบริสุทธิ์ ในหัวใจของคนชั้นสามัญชน Portrait of a Beauty (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
I'll pray that we live together happily, painting pictures and making mirrorsข้าขอพรให้เรา ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ให้เจ้าได้เขียนภาพ ส่วนข้าก็ทำกระจกเงาไป Portrait of a Beauty (2008)
I was the happiest when there was nothing but painting between usข้ามีความสุขมากเมื่อระหว่างเรานั้น มีความสัมพันธ์แค่เพียงงานศิลป์ Portrait of a Beauty (2008)
I want to present you a paintingข้าจะมอบการเขียนภาพ เพื่อเป็นการตอบแทนท่าน Portrait of a Beauty (2008)
I have no shame for my paintingsหม่อมฉันไม่เคยคิดละอายใจ กับภาพที่หม่อมฉันวาด Portrait of a Beauty (2008)
Teacher has always disapproved of my paintingsอาจารย์มักไม่พอใจ สิ่งที่หม่อมฉันวาดอยู่เสมอ Portrait of a Beauty (2008)
I appreciate you pointing that out, but I can't go to school.อาจารย์เก่งจริงๆ แต่วันนี้ผมไปไม่ได้ Baby and I (2008)
Yeah well, you got me rolled. I'm very intimidated.ได้ ๆ แกทำฉันวุ่น ฉันเหมือนโดนขู่อยู่นะ The Bank Job (2008)
It was nuclear intimidation.นิวเคลียร์อันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...you look...just like the lady in the painting...ท่านดู.. คล้ายผู้หญิงในภาพวาด The Secret of Moonacre (2008)
They shot the hell out of my painting'!พวกมันยิงผลงานศิลปะชั้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What are you pointing?ชี้อะไรนี่ .. Kung Fu Panda (2008)
Master, are you pointing at me?ท่านอาจารย์ ท่านชี้ที่ข้าใช่ไหม Kung Fu Panda (2008)
I've only seen paintings of that painting.ฉันเห็นภาพเขียน Kung Fu Panda (2008)
There have been improper intimacies?พวกเจ้าได้มี ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ไม่สมควรกันไหม? The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intiThis gate needs painting.
intiSimply follow the instructions below, and in no time you will be printing full color documents Just as easily and quickly as black and white.
intiIs this a picture of your own painting?
intiThe value of the painting was estimated at several million dollars.
intiPainting was the great love of his life.
intiThe judge decided against the plaintiff.
intiDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
intiWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.
intiI'm sorry this painting is not for sale.
intiThis painting is a representation of a storm at sea.
intiHe showed me a picture of his own painting.
intiAfter his death, his paintings were hung in the museum.
intiThe old Italian oil painting was never exhibited in public.
intiHe has quite a few valuable paintings.
intiThat painting has started to grow on me.
intiThe artist whose paintings you liked is a friend of mine.
intiThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
intiI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.
intiAs the artist grows older his paintings many alter.
intiHe hopes to exhibit his paintings in Japan.
intiAnn finished painting the picture.
intiNow you're painting your first chapter black.
intiThe painting is the work of a Dutch master.
intiDo you have a hobby - for example, painting?
intiThat painting is beautiful, and so is this one.
intiThis frame shows the painting to good advantage.
intiThe painting is all but finished.
intiMy brother has a gift for painting.
intiHe developed his talent for painting after fifty.
intiThe cost of the painting is very high.
intiHe decided to go to Paris for the purpose of studying painting.
intiThis oil painting dates from the 17th century.
intiPeople came to like her paintings.
intiAs the artist grows older his paintings may alter.
intiHe was so rich that he could buy any painting he took a fancy to.
intiThese paintings will be left here for posterity.
intiThe painting is not worth the price you are asking.
intiEarly in life he showed a talent for painting.
intiHe expressed his feeling in the form of a painting.
intiThe artist has an individualistic style of painting.
intiHis paintings so impressed me that I was interested in him.
intiHis hobby is painting pictures.
intiYou're painting your heart with your blood.
intiIs this picture of his own painting?
intiHow did you come by this painting?
intiThe printing business made Bill a small fortune.
intiMany paintings hang in art museums.
intiYour house needs painting.
intiThis painting is attributed to Monet.
intiHow did you obtain this painting?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายไทย[N] Thai painting, Example: เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย, Count unit: ลาย, Thai definition: ลายแบบศิลปะของไทย
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
คนกันเอง[N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
จับเข่าคุยกัน[V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
ร.พ.[N] printing office, Syn. โรงพิมพ์
สนิท[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
สื่อสิ่งพิมพ์[N] printing media
ภาพเขียน[N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
อย่างใกล้ชิด[ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
ภาพ[N] picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รู้ใจ[ADJ] intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
โรงพิมพ์[N] printing house, See also: press, Example: เมื่อยังเด็กเขาได้ประกอบภารกิจในโรงพิมพ์ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นโรงสร้างจักรยาน ซึ่งให้บทเรียนในเรื่องจักรกลมาก, Count unit: โรง, แห่ง
วิสาสะ[ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โหยหวน[ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
มักคุ้น[V] be acquainted (with), See also: be familiar with, be intimate with, Syn. รู้จักมักคุ้น, Ant. ห่างเหิน, Example: เธอคุ้นกับนักประพันธ์ร่วมยุคสมัยด้วยกันหลายคน เพราะทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกัน, Thai definition: ชอบพอกัน, คุ้นเคยกัน
แนบแน่น[ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
ซี้[V] be close to, See also: be on intimate terms with, Syn. สนิท, Example: เขาซี้กับเจ้านาย ขนาดไปค้างที่บ้านมาแล้ว, Thai definition: เข้ากันได้ดีอย่างใกล้ชิด, รู้ใจกันอย่างแนบชิด, Notes: (ปาก)
ซี้[ADJ] close, See also: intimate, Syn. สนิท, Example: ตอนนี้เขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันไปแล้ว, Thai definition: ที่เข้ากันได้ดี, ที่รู้ใจกัน
พูดเป็นนัย[V] imply, See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate, Syn. พูดบอกใบ้, Example: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว, Thai definition: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
พูดเปรย[V] hint, See also: give a hint, insinuate, indicate, imply, intimate, Syn. เปรย, พูดเปรยๆ, Example: เขาพูดเปรยเรื่องสึกกับอาตมามานานแล้ว, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ, กล่าวนำมาก่อนหน้าแล้ว
คนใกล้ชิด[N] intimate, See also: intimate friend, Syn. คนสนิท, Example: เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดของท่านประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อยู่ใกล้หรือสนิทสนมไปไหนมาไหนด้วย
ขู่กรรโชก[V] blackmail, See also: intimidate, extort, Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, Example: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน, Thai definition: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
ขู่ขวัญ[V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เข้านอกออกใน[V] be on intimate terms with someone, Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ, Example: ผมเข้านอกออกในบ้านคุณนายได้อย่างสบาย, Thai definition: สนิทสนมกับเจ้าของสถานที่เป็นพิเศษ จนสามารถเข้าไปถึงข้างในได้ตลอดเวลา
ความสลัว[N] dimness, See also: obscure, blurredness, faintishness, Syn. ความมัว, Example: บ้านร้านโรงอันมีแสงไฟวามวาวปรากฎอยู่ในความสลัวรายรอบ
เพื่อนสนิท[N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
สนิท[V] be close to, See also: be on intimate terms with, be accustomed, be on very familiar terms with, Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม, Ant. แปลกหน้า, Example: ผมสนิทกับเขาตั้งแต่ตอนเข้าโรงเรียน, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
สนิท[ADJ] close, See also: intimate, Syn. ชอบพอ, คุ้น, คุ้นเคย, สนิทสนม, Ant. แปลกหน้า, Example: ท่านไปมาหาสู่ทีบ้านกระผมเป็นประจำจนกลายเป็นญาติสนิทที่ผมมักคุ้นจนลืมความเป็นเจ้าเป็นนายของท่านไป, Thai definition: ที่รู้จักชอบพอกันมานาน
คู่คิด[N] intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai definition: ผู้ร่วมคิดกัน
คู่หู[ADJ] intimate, See also: trusted, bosom, Syn. สนิท, Example: ผมกับชาติเราเป็นเพื่อนคู่หูขี่จักรยานยนต์ไปหาเจ้าทุกข์ในตอนเย็นทุกวัน, Thai definition: ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน
คู่หู[N] intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่พิพาท[N] litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
คุ้น[V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate, Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: ผมคุ้นกับผู้จัดการธนาคารแห่งนี้ดี, Thai definition: รู้จักชอบพอกันมานาน
คุ้นเคย[V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate, Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: คนอินเดียส่วนใหญ่ยังเป็นชาวชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับรถยนต์, Thai definition: รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง, เคยเห็นเคยทำบ่อยๆ จนชิน
คุ้นชิน[V] be familiar, See also: be accustomed, intimate, get used to, be used to, Syn. เคยชิน, Ant. แปลกใหม่, Example: เขาคุ้นชินกับสภาพภูมิอากาศของตำบลนี้เป็นอย่างดี
เครื่องพิมพ์[N] printer, See also: printing machine, print, Example: ชาวยุโรปคิดเครื่องพิมพ์ได้เขาก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาสิ่งพิมพ์ขึ้นมาก่อน, Count unit: เครื่อง
เคยชิน[V] become familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, habituate, Example: เขาเคยชินกับการเป็นพี่ที่ต้องปกป้องดูแลน้องๆ, Thai definition: เป็นปกติ, เป็นประจำ, เป็นนิสัย, เป็นกิจวัตร
เคยมือ[V] be accustomed to, See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate, Example: เด็กคนนี้ถูกอุ้มจนเคยมือ, Thai definition: ทำอย่างนั้นเสมอๆ, ทำจนเป็นนิสัย
ปอนด์[N] fine printing paper, Syn. กระดาษปอนด์, Example: ทางโรงพิมพ์ประกาศขึ้นราคาหนังสือ เนื่องมาจากว่ากระดาษปอนด์ที่ใช้พิมพ์มีราคาสูงขึ้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: เรียกกระดาษฟอกเนื้อดี สีขาว ที่ใช้พิมพ์หนังสือคุณภาพดีกว่ากระดาษปรู๊ฟว่ากระดาษปอนด์, Notes: อังกฤษ
พาลเกเร[V] bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) FR: donner la défintion ; définir
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing   FR: impression [f] ; tirage [m]
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak samrap phim) EN: printing machine   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นส่วนตัว[n.] (khwām pen suan tūa) EN: privacy   FR: intimité [f]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near   FR: intime ; proche ; très uni
กดหัว[v.] (kothūa) EN: be kept down ; be intimitated   
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at rūp) EN: printing paper ; photographic paper   FR: papier photographique [m]
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper   FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim khanāt ē-sī) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: being fainting ; be giddy   FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เหนียม[adj.] (nīem) EN: shy ; bashful   FR: intimidé ; embarrassé
นกอีวาบตั๊กแตน[n. exp.] (nok īwāp takkataēn) EN: Plaintive cuckoo   FR: Coucou plaintif [m]
นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน = นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน[n. exp.] (nok kraten nøi lang sī nāmngoēn = nok katen nøi lang sī nāmngoēn) EN: Blue-eared Kingfisher   FR: Martin-pêcheur méninting [m]
เป็นจุด ๆ[adj.] (pen jut-jut) FR: pointillé ; tacheté
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten   FR: étinceler ; scintiller
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพผนัง[n. exp.] (phāp phanang) EN: fresco ; mural painting ; wall painting   FR: fresque [f] ; peinture murale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTI    IH1 N T IY0
INTIS    IH1 N T IH2 S
HINTING    HH IH1 N T IH0 NG
GINTING    JH IH1 N T IH0 NG
KINTIGH    K IH1 N T AY0
MINTIER    M IH1 N T IY0 ER0
MINTING    M IH1 N T IH0 NG
QUINTIN    K W IH1 N T IH2 N
TAINTING    T EY1 N T IH0 NG
PRINTING    P R IH1 N IH0 NG
INTIMATE    IH1 N AH0 M AH0 T
QUINTILE    K W IH1 N T AY2 L
PRINTING    P R IH1 N T IH0 NG
INTIMATE    IH1 N T AH0 M EY2 T
PAINTING    P EY1 N IH0 NG
PAINTING    P EY1 N T IH0 NG
MCINTIRE    M AE1 K IH2 N T AY2 R
INTIMATE    IH1 N T AH0 M AH0 T
INTIMACY    IH1 N T AH0 M AH0 S IY0
INTIFADA    IH2 N T AH0 F AA1 D AH0
QUINTILE    K W IH1 N T IH2 L
GLINTING    G L IH1 N T IH0 NG
FAINTING    F EY1 N T IH0 NG
QUINTINA    K W IY0 N T IY1 N AH0
POINTING    P OY1 N T IH0 NG
SCINTILLA    S IH2 N T IH1 L AH0
PAINTINGS    P EY1 N T IH0 NG Z
PAINTINGS    P EY1 N IH0 NG Z
PLAINTIVE    P L EY1 N T IH0 V
PRINTINGS    P R IH1 N T IH0 NG Z
PRINTINGS    P R IH1 N IH0 NG Z
PLAINTIFF    P L EY1 N AH0 F
SQUINTING    S K W IH1 N T IH0 NG
PLAINTIVE    P L EY1 N IH0 V
SPRINTING    S P R IH1 N T IH0 NG
MCCLINTIC    M AH0 K L IH1 N T IH0 K
INTIMATED    IH1 N T AH0 M EY2 T AH0 D
INTIMATES    IH1 N T AH0 M AH0 T S
PLAINTIFF    P L EY1 N T AH0 F
REPRINTING    R IY0 P R IH1 N T IH0 NG
IMPRINTING    IH2 M P R IH1 N IH0 NG
PLAINTIFFS    P L EY1 N T AH0 F S
PRINTING'S    P R IH1 N T IH0 NG Z
UNSTINTING    AH0 N S T IH1 N T IH0 NG
APPOINTING    AH0 P OY1 N T IH0 NG
INTIMATION    IH2 N T AH0 M EY1 SH AH0 N
PLAINTIFFS    P L EY1 N AH0 F S
IMPRINTING    IH2 M P R IH1 N T IH0 NG
INTIMIDATE    IH2 N T IH1 M AH0 D EY2 T
REPAINTING    R IY0 P EY1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hinting    (v) (h i1 n t i ng)
minting    (v) (m i1 n t i ng)
tinting    (v) (t i1 n t i ng)
daintier    (j) (d ei1 n t i@ r)
dainties    (n) (d ei1 n t i z)
daintily    (a) (d ei1 n t i l ii)
fainting    (v) (f ei1 n t i ng)
feinting    (v) (f ei1 n t i ng)
flintier    (j) (f l i1 n t i@ r)
glinting    (v) (g l i1 n t i ng)
intimacy    (n) (i1 n t i m @ s ii)
intimate    (n) (i1 n t i m @ t)
intimate    (v) (i1 n t i m ei t)
jointing    (v) (jh oi1 n t i ng)
painting    (v) (p ei1 n t i ng)
pointing    (v) (p oi1 n t i ng)
printing    (v) (p r i1 n t i ng)
stinting    (v) (s t i1 n t i ng)
tainting    (v) (t ei1 n t i ng)
intifadeh    (n) (i1 n t @ f a1 d @)
anointing    (v) (@1 n oi1 n t i ng)
daintiest    (j) (d ei1 n t i i s t)
flintiest    (j) (f l i1 n t i i s t)
intimated    (v) (i1 n t i m ei t i d)
intimates    (n) (i1 n t i m @ t s)
intimates    (v) (i1 n t i m ei t s)
paintings    (n) (p ei1 n t i ng z)
plaintiff    (n) (p l ei1 n t i f)
plaintive    (j) (p l ei1 n t i v)
printings    (n) (p r i1 n t i ng z)
scintilla    (n) (s i1 n t i1 l @)
sprinting    (v) (s p r i1 n t i ng)
squinting    (v) (s k w i1 n t i ng)
appointing    (v) (@1 p oi1 n t i ng)
daintiness    (n) (d ei1 n t i n @ s)
imprinting    (v) (i1 m p r i1 n t i ng)
intimacies    (n) (i1 n t i m @ s i z)
intimately    (a) (i1 n t i m @ t l ii)
intimating    (v) (i1 n t i m ei t i ng)
intimation    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n)
intimidate    (v) (i1 n t i1 m i d ei t)
plaintiffs    (n) (p l ei1 n t i f s)
repainting    (v) (r ii1 p ei1 n t i ng)
repointing    (v) (r ii1 p oi1 n t i ng)
reprinting    (v) (r ii2 p r i1 n t i ng)
scintillas    (n) (s i1 n t i1 l @ z)
acquainting    (v) (@1 k w ei1 n t i ng)
certainties    (n) (s @@1 t n t i z)
disjointing    (v) (d i1 s jh oi1 n t i ng)
intimations    (n) (i2 n t i m ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintippento type [Add to Longdo]
Adressenschreibung {f}address printing [Add to Longdo]
Akzidenzdruck {m}job printing [Add to Longdo]
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}intimation | intimations [Add to Longdo]
Anstellung {f}appointive [Add to Longdo]
Ausfugmasse {f}jointing compound [Add to Longdo]
Berater {m}; Beraterin {f} | Berater für Druckangelegenheitenconsultant | printing consultant [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}embossed printing [Add to Longdo]
Buchdruckerei {f}printing office [Add to Longdo]
Dichtmasse {f}sealing agent; sealing compound; jointing compound [Add to Longdo]
Dichtstoff {m}jointing compound [Add to Longdo]
DNS-Fingerabdruckmethode {f}DNA fingerprinting [Add to Longdo]
Doppeldruckverfahren {n}overprinting [Add to Longdo]
Druck {m} | Drucke {pl}printing | printings [Add to Longdo]
Drucken {n} | automatisches Druckenprint; printing | auto print [Add to Longdo]
Druckerei {f}print shop; printing works; printing house; printer's [Add to Longdo]
Druckerlaubnis {f}printing licence [Add to Longdo]
Druckerpresse {f}; Druckmaschine {f}printing press [Add to Longdo]
Druckerschwärze {f}; Schwärze {f}newsprint; printer's ink; printing ink [Add to Longdo]
Druckfarbe {f}printing ink [Add to Longdo]
Druckindustrie {f}printing industry [Add to Longdo]
Druckmaschine {f}printing machine [Add to Longdo]
Druckplatte {f}printing plate [Add to Longdo]
Druckverfahren {n}printing process [Add to Longdo]
Einschüchterung {f}intimidation [Add to Longdo]
Einschüchterungsversuch {m} | Einschüchterungsversuche {pl}attempt at intimidation | attempts at intimidation [Add to Longdo]
Erscheinungsort {m}printing place [Add to Longdo]
Etikettendruck {m}label printing [Add to Longdo]
Felsmalerei {f}rock painting [Add to Longdo]
Filmdruck {m} [textil.]screen printing [Add to Longdo]
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing [Add to Longdo]
Flexodruck {m}flexo printing [Add to Longdo]
Fünkchen {n}scintilla [Add to Longdo]
auf hinweisendpointing [Add to Longdo]
Geistesblitz {m} | Geistesblitze {pl}scintillation | scintillations [Add to Longdo]
Geklingel {n}; Tönen {n}; Klingen {n}tintinnabulation [Add to Longdo]
Gemälde {n} | Gemälde {pl} | ein Gemälde von 1890painting | paintings | a painting dated 1890 [Add to Longdo]
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings [Add to Longdo]
Glasmalerei {f}glass painting [Add to Longdo]
Härte {f}flintiness [Add to Longdo]
Höhlenmalerei {f} [hist.]cave-painting [Add to Longdo]
Initial...intial [Add to Longdo]
Innigkeit {f}; Intimität {f}intimacy [Add to Longdo]
Intimpiercing {n}genital piercing [Add to Longdo]
Kammerspiel {n} | Kammerspiele {pl}intimate play | intimate theatre; intimate theater [Am.] [Add to Longdo]
Kattundruck {m}calico printing [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]
Kläglichkeit {f}plaintiveness [Add to Longdo]
Landschaftsbild {n}landscape (painting) [Add to Longdo]
Lotpastendruck {m}soldering paste printing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting [Add to Longdo]
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting [Add to Longdo]
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]
インティメート[, inteime-to] (adj-no) intimate [Add to Longdo]
インプリンティング[, inpurinteingu] (n) imprinting [Add to Longdo]
オイルペインティング[, oirupeinteingu] (n) oil painting [Add to Longdo]
オフセット印刷[オフセットいんさつ, ofusetto insatsu] (n) {comp} offset printing [Add to Longdo]
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting [Add to Longdo]
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind) [Add to Longdo]
ゲノムインプリンティング;ゲノム・インプリンティング[, genomuinpurinteingu ; genomu . inpurinteingu] (n) genomic imprinting [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[, shiriarupointeingudebaisu] (n) {comp} serial pointing device [Add to Longdo]
シルクスクリーン印刷[シルクスクリーンいんさつ, shirukusukuri-n insatsu] (n) silk-screen printing [Add to Longdo]
シンチカメラ[, shinchikamera] (n) (abbr) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチグラム[, shinchiguramu] (n) scintigram [Add to Longdo]
シンチレーション[, shinchire-shon] (n) scintillation [Add to Longdo]
シンチレーションカウンター[, shinchire-shonkaunta-] (n) scintillation counter [Add to Longdo]
シンチレーションカメラ[, shinchire-shonkamera] (n) scintillation camera [Add to Longdo]
シンチレーター[, shinchire-ta-] (n) scintillator [Add to Longdo]
スクリーン印刷[スクリーンいんさつ, sukuri-n insatsu] (n) screen printing [Add to Longdo]
スティック型ポインティングデバイス[スティックかたポインティングデバイス, suteikku kata pointeingudebaisu] (n) {comp} stick-type pointing device [Add to Longdo]
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE [Add to Longdo]
ニューペインティング[, nyu-peinteingu] (n) new painting [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
バックグラウンド印刷[バックグラウンドいんさつ, bakkuguraundo insatsu] (n) {comp} background printing [Add to Longdo]
フィンガーペインティング[, finga-peinteingu] (n) finger painting [Add to Longdo]
フレスコ画[フレスコが, furesuko ga] (n) fresco; fresco painting [Add to Longdo]
プロセス印刷[プロセスいんさつ, purosesu insatsu] (n) process printing [Add to Longdo]
ベタ印刷[ベタいんさつ, beta insatsu] (n) solid printing [Add to Longdo]
ペインティング[, peinteingu] (n) {comp} painting [Add to Longdo]
ペインティングソフトウェア[, peinteingusofutouea] (n) {comp} painting software [Add to Longdo]
ペインティングナイフ[, peinteingunaifu] (n) painting-knife [Add to Longdo]
ペンキ塗り[ペンキぬり, penki nuri] (n) painting (houses, fences, etc.) [Add to Longdo]
ボディーペインティング[, bodei-peinteingu] (n) body painting [Add to Longdo]
ボディペインティング[, bodeipeinteingu] (n) body painting [Add to Longdo]
ポインティング[, pointeingu] (n) pointing [Add to Longdo]
ポインティングデバイス[, pointeingudebaisu] (n) {comp} pointing device [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[, pointeingudebaisuintafe-su] (n) {comp} pointing device interface [Add to Longdo]
マットペインティング[, mattopeinteingu] (n) matte painting [Add to Longdo]
モアレ[, moare] (n) moire (printing effect) (fre [Add to Longdo]
リモート印刷[リモートいんさつ, rimo-to insatsu] (n) {comp} remote printing [Add to Longdo]
ローマン体[ローマンたい, ro-man tai] (n) Roman type (printing) [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, / ] be disappointing; fail to live up to expectations [Add to Longdo]
中国画[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Chinese painting [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting [Add to Longdo]
停机[tíng jī, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] to stop machine; to stop printing; parking place (for plane at airport); to park (a plane) [Add to Longdo]
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, / ] oblique attack (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, / ] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant [Add to Longdo]
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, ] relief printing plate [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ˋ ㄕㄨㄚ, ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]
凹版[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps) [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing) [Add to Longdo]
勘误[kān wù, ㄎㄢ ˋ, / ] to correct printing errors [Add to Longdo]
印刷厂[yìn shuā chǎng, ˋ ㄕㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] printing house; print shop [Add to Longdo]
印刷版[yìn shuā bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄅㄢˇ, ] printing plate [Add to Longdo]
印刷术[yìn shuā shù, ˋ ㄕㄨㄚ ㄕㄨˋ, / ] printing; printing technology [Add to Longdo]
印染[yìn rǎn, ˋ ㄖㄢˇ, ] printing and dyeing [Add to Longdo]
印版[yìn bǎn, ˋ ㄅㄢˇ, ] printing plate [Add to Longdo]
印钞票[yìn chāo piào, ˋ ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, / ] printing money [Add to Longdo]
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale [Add to Longdo]
吊挂[diào guà, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang (e.g. a painting); dangling; hanging (from the ceiling) [Add to Longdo]
名画[míng huà, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] famous painting [Add to Longdo]
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ, ] sad; plaintive [Add to Longdo]
哀鸣[āi míng, ㄞ ㄇㄧㄥˊ, / ] a plaintive whine; wail [Add to Longdo]
哀鸿遍野[āi hóng biàn yě, ㄞ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 鸿 / ] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land [Add to Longdo]
唇亡齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 齿 / ] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, / ] to frighten; to scare; to intimidate; to threaten [Add to Longdo]
四大发明[sì dà fā míng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ, / ] the four great Chinese inventions: paper, printing, magnetic compass and gunpowder [Add to Longdo]
国画[guó huà, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] national painting; Chinese art [Add to Longdo]
图版[tú bǎn, ㄊㄨˊ ㄅㄢˇ, / ] an engraved printing plate; a photographic plate [Add to Longdo]
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast [Add to Longdo]
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, / ] ink marks; original calligraphy or painting of famous person [Add to Longdo]
壁画[bì huà, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mural (painting); fresco [Add to Longdo]
套印[tào yìn, ㄊㄠˋ ˋ, ] color printing using several overlayed images [Add to Longdo]
套红[tào hóng, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] printing in red (e.g. a banner headline) [Add to Longdo]
套色[tào shǎi, ㄊㄠˋ ㄕㄞˇ, ] color printing using several overlayed images [Add to Longdo]
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, / ] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms [Add to Longdo]
威利诱[wēi lì yòu, ㄨㄟ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] intimidation then bribery [Add to Longdo]
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate [Add to Longdo]
威逼[wēi bī, ㄨㄟ ㄅㄧ, ] to threaten; to coerce; to intimidate [Add to Longdo]
威骇[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] to intimidate [Add to Longdo]
字画[zì huà, ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] the strokes of a character; calligraphy and painting [Add to Longdo]
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, ] close; familiar; intimate; frequent [Add to Longdo]
实肘[shí zhǒu, ㄕˊ ㄓㄡˇ, / ] full arm (method of painting) [Add to Longdo]
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] rock painting; picture or writing carved on rocks [Add to Longdo]
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, ] extremely large (of paintings, photographs etc) [Add to Longdo]
差劲[chà jìn, ㄔㄚˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] bad; no good; below average; disappointing [Add to Longdo]
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] painting on silk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
ポインティングデバイス[ぽいんていんぐでばいす, pointeingudebaisu] pointing device [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[ぽいんていんぐでばいすいんたふぇーす, pointeingudebaisuintafe-su] pointing device interface [Add to Longdo]
印刷[いんさつ, insatsu] printing (vs) [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] printing calculator [Add to Longdo]
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
非印刷文字[ひいんさつもじ, hiinsatsumoji] nonprinting character [Add to Longdo]
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator [Add to Longdo]
両方向印刷[りょうほうこういんさつ, ryouhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
密接[みっせつ, missetsu] -eng, intim [Add to Longdo]
[しん, shin] INTIMITAET, ELTERN [Add to Longdo]
[しん, shin] Intimitaet, Eltern [Add to Longdo]
親しい[したしい, shitashii] intim, -eng, vertraut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top