ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suggestion

S AH0 JH EH1 S CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suggestion-, *suggestion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggestion(n) ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
suggestion(n) ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suggestion(n) การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation
suggestion(n) ข้อชวนคิด, See also: นัย, Syn. glimmer, suspicion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ, การชักชวน, การเสนอ, การเสนอแนะ, ร่องรอย, สิ่งที่บอกเป็นนัย, เค้าโครง, ข้อชวนคิด, สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal, implication, lead
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suggestion(n) ข้อเสนอ, การแนะ, ร่องรอย, ข้อชวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็น, Example: ห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry.ดูเหมือนข้อเสนอของผมจะเป็นหมัน ผมขอโทษด้วย Rebecca (1940)
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู Clue (1985)
"Please make your suggestions for a title.""โปรดให้คำแนะนำของคุณสำหรับชื่อ". The Russia House (1990)
May I make a suggestion to you ?ขอเสนอแนะหน่อยได้มั้ยครับ อะไรอีกล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
I'll speak to Fisher about your suggestion and we'll see you later, OK?ฉันจะไปบอกฟิชเชอร์เรื่องที่คุณอยากวาดภาพเขา เดี๋ยวเจอกันนะคะ Hope Springs (2003)
They said the ratings are low Your first suggestion was to go to that restaurant after your releaseเขาว่ากันว่าเรตติ้งตก สิ่งแรกที่นายทำคือ ไปร้านอาหาร หลังจากถูกปล่อย Oldboy (2003)
"Please give me suggestion on restaurants.""ขอคําแนะนําเรื่องร้านอาหารหน่อยครับ" Train Man (2005)
'Cause if you do, please, feel free to drop it in my suggestion box here.ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยส่งข้อเสนอแนะในกล่องนี้ด้วย Cell Test (2005)
And if you were to give some suggestions to everybody here about, like, what we can do for the situation now.ถ้าจะให้คำแนะนำกับทุกคนที่นี่ ทำนองว่าเราควรจะทำอะไรกับสถานการณ์ขณะนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Sh-should we call the police? Suggestions like that are why you shouldn't be here.เราควรแจ้งตำรวจไหม คำแนะนำแบบนี้แหละ คือสาเหตุที่คุณไม่ควรมานี่ Dr. Feelgood (2007)
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย RocknRolla (2008)
Thanks for the suggestion but General Skywalker thinks they're fine where they are.ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำ แต่นายพลสกายวอล์คเกอร์ คิดว่าตรงนั้นดีอยู่แล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suggestionA constructive suggestion.
suggestionAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
suggestionDon't say 'but' to my suggestion.
suggestionDo you mind my making a suggestion?
suggestionHe made his suggestion very tactfully.
suggestionHer suggestion seems to have been turned down.
suggestionHe simply shrugged off my suggestion.
suggestionHe spoke with a suggestion of sarcasm in his voice.
suggestionHe turned up his nose at my suggestion.
suggestionHe was amused at your suggestion.
suggestionHe was angry at the suggestion that he was dishonest.
suggestionHe was greatly amused at your suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ(n) suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ(n) proposal, See also: suggestion, offer
คำแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai Definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
อาเทศ(n) advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
การเสนอแนะ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
ข้อแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction, Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดปกติทางจิตเวช, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]
คำติชม[khamtichom] (n) EN: suggestion ; criticism
ข้อคิดเห็น[khøkhithen] (n) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion  FR: idée [ f ] ; vue [ f ] ; opinion [ f ]
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
ข้อเสนอ[khøsanōe] (n) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion  FR: proposition [ f ] ; suggestion [ f ]
ข้อเสนอแนะ[khøsanōenae] (n) EN: suggestion ; counsel ; recommandation  FR: suggestion [ f ] ; conseil [ m ]
ข้อติชม[khø tichom] (n, exp) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion  FR: commentaire [ m ]
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [ f ] ; avis [ m ] ; idée [ f ] ; jugement [ m ] ; appréciation [ f ] ; point de vue [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUGGESTION S AH0 JH EH1 S CH AH0 N
SUGGESTIONS S AH0 JH EH1 S CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suggestion (n) sˈəʤˈɛstʃən (s @1 jh e1 s ch @ n)
suggestions (n) sˈəʤˈɛstʃənz (s @1 jh e1 s ch @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suggestion { f }suggestion [Add to Longdo]
Vorschlag { m }; Anregung { f }; Andeutung { f }; Wink { m } | Vorschläge { pl }; Anregungen { pl }; Ratschläge { pl } | auf Vorschlag von; auf Anregung vonsuggestion | suggestions | on the suggestion of; at the suggestion of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n, vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
サジェスチョン[sajiesuchon] (n) suggestion [Add to Longdo]
サゼッション[sazesshon] (n) suggestion [Add to Longdo]
暗示[あんじ, anji] (n, vs, adj-no) hint; suggestion; (P) [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
建議[けんぎ, kengi] (n, vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P) [Add to Longdo]
建策[けんさく, kensaku] (n, vs) making a plan; recommendation; suggestion [Add to Longdo]
献策[けんさく, kensaku] (n, vs) suggestion; proposal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗示[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suggestion \Sug*ges"tion\, n. [F. suggestion, L. suggestio.]
   1. The act of suggesting; presentation of an idea.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is suggested; an intimation; an insinuation; a
    hint; a different proposal or mention; also, formerly, a
    secret incitement; temptation.
    [1913 Webster]
 
       Why do I yield to that suggestion?  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Charge; complaint; accusation. [Obs.] "A false
    suggestion." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Information without oath; an entry of a material
    fact or circumstance on the record for the information of
    the court, at the death or insolvency of a party.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol. & Metaph.) The act or power of originating or
    recalling ideas or relations, distinguished as original
    and relative; -- a term much used by Scottish
    metaphysicians from Hutcherson to Thomas Brown.
    [1913 Webster]
 
   6. (Hypnotism) The control of the mind of an hypnotic subject
    by ideas in the mind of the hypnotizer.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Hint; allusion; intimation; insinuation.
 
   Usage: {Suggestion}, {Hint}. A hint is the briefest or most
      indirect mode of calling one's attention to a subject.
      A suggestion is a putting of something before the mind
      for consideration, an indirect or guarded mode of
      presenting argument or advice. A hint is usually
      something slight or covert, and may by merely negative
      in its character. A suggestion is ordinarily intended
      to furnish us with some practical assistance or
      direction. "He gave me a hint of my danger, and added
      some suggestions as to the means of avoiding it."
      [1913 Webster]
 
         Willing to wound, and yet afraid to strike,
         Just hint a fault, and hesitate dislike. --Pope.
      [1913 Webster]
 
         Arthur, whom they say is killed to-night
         On your suggestion.        --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suggestion
   n 1: an idea that is suggested; "the picnic was her suggestion"
   2: a proposal offered for acceptance or rejection; "it was a
     suggestion we couldn't refuse" [syn: {suggestion},
     {proposition}, {proffer}]
   3: a just detectable amount; "he speaks French with a trace of
     an accent" [syn: {trace}, {hint}, {suggestion}]
   4: persuasion formulated as a suggestion [syn: {suggestion},
     {prompting}]
   5: the sequential mental process in which one thought leads to
     another by association
   6: the act of inducing hypnosis [syn: {hypnotism}, {mesmerism},
     {suggestion}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 suggestion
  1. the power of suggestion
  2. suggestion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top