Search result for

oils

(47 entries)
(0.0626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oils-, *oils*, oil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oilskin[N] ผ้าเคลือบมันใช้กันน้ำ, See also: เสื้อผ้ากันน้ำ
oilseed rape[N] ต้นไม้ซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์และทำน้ำมัน

English-Thai: Nontri Dictionary
oilskin(n) ผ้าน้ำมัน
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oils and fatsน้ำมันและไขมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oils and fatsน้ำมันและไขมัน [TU Subject Heading]
Oils and fats in animal nutritionน้ำมันและไขมันในโภชนาการสัตว์ [TU Subject Heading]
Oils and fats, Edibleน้ำมันและไขมันที่กินได้ [TU Subject Heading]
Oilseed plantพืชน้ำมัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oilseed plantsพืชน้ำมัน [TU Subject Heading]
Oilseed productsผลิตภัณฑ์จากพืชน้ำมัน [TU Subject Heading]
Oilshale หินน้ำมัน
หินดินดานชนิดหนึ่ง มีสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ เหลือง และเทาดำ มีสมบัติติดไฟได้ เพราะมีสารอินทรีย์ที่เรียกว่า เอโรเจน (erogen) สารนี้เมื่อถูกความร้อนประมาณ 500 องศาเซลเซียส จะสลายให้ของเหลวที่คล้ายกับปิโตรเลียม เป็นน้ำมันดิบชนิด Shale oil มีสีดำและเหนียวข้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)
It's the oils.น้ำมันน่ะ Episode #1.5 (2009)
Do you want a drink? - OILSคุณต้องการดื่มใช่ไหม น้ำมัน Astro Boy (2009)
With those oils, she saved many people from evil.ด้วยน้ำมันพวกนั้น เธอช่วยผู้คนพ้นจากปีศาจ I Smell a Rat (2010)
Nothing, I was preparing for bedtime and just looking at the oils that Father gave me.ไม่นี่ ข้ากำลังจะเตรียมเข้านอน แล้วก็กำลังดูน้ำมันที่ท่านพ่อให้ข้า Your Highness (2011)
If you soak something in it for hours, it draws out the essential oils.ถ้าคุณแช่บางอย่างในนั้นสักชั่วโมง มันจะดึงน้ำมันหอมออกมา Sense Memory (2011)
Those are the same oils that Max found on the duct tape he pulled off our vic.น้ำมันชนัดเดียวกับที่แม็กซ์เจอ ในเทปกาวที่ใช้มัดเหยื่อของเรา Ka Hakaka Maika'i (2011)
Love spells, hexing spells, oils, herbs, snake handling."ทำเสน่ห์, คำสาป, น้ำมันพราย, สมุนไพร, การควบคุมงู Darkness (2012)
The oils in the peanut butter will break down the cohesion of the cyanoacrylates.น้ำมันจากเนยถั่วจะสลายความเหนียว ของไซอะคลีเลต The But in the Joke (2012)
Only oilsน้ำมันเท่านั้น The Expendables 3 (2014)
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oilsHe painted the picture in oils.
oilsShe has taken to painting in oils.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขด[n.] (khot) EN: [classifier : coils of something (wire, rope ...), rings]   FR: [classificateur : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; important ; weighty ; toilsome ; hard   FR: lourd ; pesant ; alourdi ; dur
ตัดขน[v. exp.] (tat khon) FR: tondre ; couper les poils

CMU English Pronouncing Dictionary
OILS    OY1 L Z
OILSEED    OY1 L S IY2 D
OILSEEDS    OY1 L S IY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oils    (v) (oi1 l z)
oilskin    (n) (oi1 l s k i n)
oilskins    (n) (oi1 l s k i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
オイルスキン[, oirusukin] (n) oilskin [Add to Longdo]
オイルストーン[, oirusuto-n] (n) oilstone [Add to Longdo]
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
スポイルズシステム[, supoiruzushisutemu] (n) (See 猟官制) spoils system [Add to Longdo]
ネタバレ;ネタばれ[, netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] (n) game; spoils; trophy; prey; (P) [Add to Longdo]
強奪物[ごうだつぶつ, goudatsubutsu] (n) plunder; spoils [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
植物油脂[しょくぶつゆし, shokubutsuyushi] (n) vegetable fats and oils [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris), #9,363 [Add to Longdo]
油菜籽[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, ] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top