Search result for

imply

(58 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imply-, *imply*, imp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imply[VT] บอกเป็นนัย, See also: แสดงนัย, Syn. hint, indicate, suggest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
pimply(พลิม'พลี) adj. มีสิวมาก, Syn. pimpled
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า

English-Thai: Nontri Dictionary
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implyส่อความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Won't that imply our country is lagging?นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราอ่อนแอลงหรือ? Episode #1.5 (2008)
What are you implying?เธอกำลังจะพยายามให้เห็นอะไร? I Knew You Were a Pig (2009)
Ms. Hewes, are you implying that Walter Kendrick is responsible for a murder?คุณฮิวส์,คุณกำลังบอกเป็นนัยๆว่า วอลเตอร์ เคนดริก ต้องรับผิดชอบเรื่องการฆาตกรรมใช่มั๊ย? A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Implying it?บอกเป็นนัยเหรอ? A Pretty Girl in a Leotard (2009)
If you're implying that I had anything to do with this...ถ้าคุณยังคงแสดงนัยยะ และฉันยังมีอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับมัน The Mother Lode (2009)
What exactly are you implying?คุณต้องการจะสื่ออะไร Rates of Exchange (2009)
therefore imply that Colonel Young may have drawn the same conclusion.therefore imply ที่ผู้พันยังค์ อาจมีการวาด สรุปเดียวกัน Justice (2009)
Lenore, I'm sorry. I didn't mean to imply that...ลีนอร์ ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้หมายความว่ามันว่างเปล่าเพราะ... Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
I don't know what you're implying,but he's a good kid.ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายความว่าอะไร แต่เขาเป็นเด็กดี Being Alive (2009)
and that he laid in wait at her residence, implying premeditation to said criminal acts.เขาได้ซ่อนตัวและรอ อยู่ในบ้านของเธอ การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า บอกได้เป็นนัยถึง ความตั้งใจกระทำการฆาตกรรม Out of Time (2009)
What are you implying?คุณหมายความว่าไง The Coffee Cup (2009)
You know perfectly well what I'm implying, bree.คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไร บรี The Coffee Cup (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
implyAre you implying something?
implyHe could hardly comprehend what she was implying.
imply"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."
implySo what are you implying?
implyWhat are you implying?
implyWhat does his silence imply?
implyWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
implyWhat do his words imply?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่งบอกถึง[V] imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
มีนัย[V] imply, See also: hint, Syn. มีความนัย, Example: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ
พูดเป็นนัย[V] imply, See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate, Syn. พูดบอกใบ้, Example: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว, Thai definition: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
เปรียบเปรย[V] insinuate, See also: imply, allude to, hint, Syn. กระทบกระเทียบ, กระทบ, Example: พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 3 มีเรื่องหนึ่งที่ทรงเปรียบเปรยข้าราชการฝ่ายในบางท่านที่ได้ดีแล้วลืมตัว, Thai definition: กล่าวกระทบกระเทียบลอยๆ
แบะท่า[V] imply, See also: hint at, Syn. ให้ท่า, Example: นักลงทุนต่างชาติยังรีรอที่จะเข้าซื้อกิจการเอกชนของไทย ทั้งที่ไทยแบะท่ามานานแล้ว, Thai definition: ทำท่าเปิดโอกาสให้
แสดงนัย[V] imply, See also: intimate, hint, Example: คำพูดของเขาแสดงนัยว่า เขาไม่พอใจอย่างมาก, Thai definition: บอกเป็นนัย, พูดเป็นนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเป็นนัย[v. exp.] (bøk pen nai) EN: imply   
บ่งบอกถึง[v. exp.] (bongbøk theung) EN: imply   
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify   
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[adv.] (ngāi-ngāi) EN: easily ; simply   FR: simplement
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLY    IH2 M P L AY1
IMPLYING    IH2 M P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imply    (v) (i1 m p l ai1)
implying    (v) (i1 m p l ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imply \Im*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Implied}; p. pr. & vb. n.
   {Implying}.] [From the same source as employ. See {Employ},
   {Ply}, and cf. {Implicate}, {Apply}.]
   1. To infold or involve; to wrap up. [Obs.] "His head in
    curls implied." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To involve in substance or essence, or by fair inference,
    or by construction of law, when not include virtually; as,
    war implies fighting.
    [1913 Webster]
 
       Where a malicious act is proved, a malicious
       intention is implied.         --Bp.
                          Sherlock.
    [1913 Webster]
 
       When a man employs a laborer to work for him, . . .
       the act of hiring implies an obligation and a
       promise that he shall pay him a reasonable reward
       for his services.           --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To refer, ascribe, or attribute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whence might this distaste arise?
    [1913 Webster]
 
       If [from] neither your perverse and peevish will.
       To which I most imply it.       --J. Webster.
 
   Syn: To involve; include; comprise; import; mean; denote;
     signify; betoken. See {Involve}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imply
   v 1: express or state indirectly [syn: {imply}, {connote}]
   2: suggest as a logically necessary consequence; in logic
   3: have as a logical consequence; "The water shortage means that
     we have to stop taking long showers" [syn: {entail}, {imply},
     {mean}]
   4: suggest that someone is guilty [syn: {incriminate}, {imply},
     {inculpate}]
   5: have as a necessary feature; "This decision involves many
     changes" [syn: {imply}, {involve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top