Search result for

distant

(78 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distant-, *distant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
distantly[ADV] อย่างห่างไกล, Syn. faraway
distantly[ADV] อย่างห่างเหิน, Syn. remote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distant dissimilation; incontiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ไม่ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
distantial aberrationความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distantไกล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a distant nephew.เจาเป็นหลานชายผมเอง ทางฝั่งแม่น่ะ ฮวัง กี ดง Scandal Makers (2008)
A distant cousin, perhaps. Maybe they, too, were sent to find Akator.ญาติห่างๆมั้ง พวกเขาถูกส่งให้ออกไปหาอะเกเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์ Inkheart (2008)
I want to recover those distant and blurred memoriesข้าต้องหามัน... Three Kingdoms (2008)
Look, if she's acting like she's distant or something...ฟังนะ ถ้าเขาทำตัวแบบ ห่างเหินหรืออะไรแบบนั้น The Happening (2008)
Secondly, I must be distant and alluring, and play hard to get.อย่างที่สอง ทำตัวห่างเหินและก็ยั่วเค้า เล่นตัวอีกซักหน่อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I knew you were distant.หนูรู้อยู่ว่าพ่อทำตัวห่างเหิน The Reader (2008)
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
And they set out in the Universe seeking distant suns to harvest.พวกเค้าออกตระเวณจักวาล หาดวงอาทิตย์ไกลโพ้นเพื่อเก็บเกี่ยว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
HAS WILLIAM BEEN DISTANT LATELY?ใช้เวลาอยู่คนเดียว ปิดประตูห้องไว้? Soul Mates (2009)
Being cold and distant after sex.เริ่มเย็นชาและหลังเสร็จภาระกิจ. Pilot (2009)
I'm... I'm staring at a gateway to a distant past.ฉัน ฉัน เปิดประตู ไปอดีตอันแสนไกล Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distantAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.
distantBecause it is distant, it is painful by bicycle.
distantDistant things look blurred.
distantHe is a distant relation of hers.
distantHe is distantly related to her.
distantHe is my distant relation.
distantHe tried climbing the distant mountain.
distantI have to commute all the way from a distant suburb.
distantIt's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
distantMy son lives in a distant place.
distantOn cloudy days you can hear distant sounds better than in clear weather.
distantSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำลิ่ว[ADV] distantly, See also: remotely, Syn. นำโด่ง, Example: พ่อเดินนำลิ่วไปไกลจนพวกเราเดินตามไม่ทัน, Thai definition: ล่วงหน้าไปไกล
ความห่างเหิน[N] estrangement, See also: distantness, alienation, Example: ครอบครัวเดี่ยวที่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่กับลูกจะมีความห่างเหินกันมากขึ้น และความผูกพันกันจะลดลง, Thai definition: สภาวะที่ไม่สนิทสนมคุ้ยเคยเหมือนดังเก่า, ภาวะที่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิม
วิทูร[ADJ] far, See also: distant, remote, Syn. ไกล, ห่าง, Thai definition: พ้นออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระยะไกล[ADJ] faraway, See also: distant, Ant. ระยะใกล้, Example: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล
ญาติห่างๆ[N] distant relative, Example: เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
สุดลูกหูลูกตา[ADV] distantly, See also: invisibly, Example: ที่ฟาร์มโชคชัย ท่านจะได้สัมผัสวิญญาณแห่งทุ่งหญ้าคาวบอยตะวันตก ซึ่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลจนไม่สามารถมองเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
ไกล[adj.] (klai) EN: far ; remote ; distant ; long   FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ไกลลิบ[adv.] (klailip) EN: out of sight of   FR: lointain ; distant ; hors de vue
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look   FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant   FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTANT    D IH1 S T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distant    (j) (d i1 s t @ n t)
distantly    (a) (d i1 s t @ n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernanruf {m}distant call [Add to Longdo]
Nachklang {m}; Abglanz {m}distant echo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
雲居;雲井(ateji)[くもい, kumoi] (n) (1) (arch) sky; (2) cloud; (3) distant place; high place; (4) imperial court [Add to Longdo]
縁が遠い[えんがとおい, engatooi] (exp,adj-i) (See 縁の遠い) distantly related [Add to Longdo]
縁の遠い[えんのとおい, ennotooi] (exp,adj-i) (See 縁が遠い) distantly related [Add to Longdo]
[とお, too] (adj-no) distant; (P) [Add to Longdo]
遠々しい;遠遠しい[とおどおしい, toodooshii] (adj-i) distant (behavior, etc.); reserved [Add to Longdo]
遠い[とおい, tooi] (adj-i) far; distant; (P) [Add to Longdo]
遠い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look [Add to Longdo]
遠く[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, ] distant, far; adverbial prefix [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, / ] distant; Myanmar or Burma (abbr. for 緬甸|缅甸) [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distant [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] distant; joyous; satisfied [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] distant; remote; far; far away [Add to Longdo]
遥遥[yáo yáo, ㄧㄠˊ ㄧㄠˊ, / ] distant; remote [Add to Longdo]
遥远[yáo yuǎn, ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ, / ] distant; remote [Add to Longdo]
远房[yuǎn fáng, ㄩㄢˇ ㄈㄤˊ, / ] distantly related; a distant relative [Add to Longdo]
远洋[yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] distant seas; the open ocean (far from the coast) [Add to Longdo]
远缘[yuǎn yuán, ㄩㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] distantly related; remote affinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distant \Dis"tant\, a. [F., fr. L. distans, -antis, p. pr. of
   distare to stand apart, be separate or distant; dis- + stare
   to stand. See {Stand}.]
   1. Separated; having an intervening space; at a distance;
    away.
    [1913 Webster]
 
       One board had two tenons, equally distant. --Ex.
                          xxxvi. 22.
    [1913 Webster]
 
       Diana's temple is not distant far.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Far separated; far off; not near; remote; -- in place,
    time, consanguinity, or connection; as, distant times;
    distant relatives.
    [1913 Webster]
 
       The success of these distant enterprises.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. Reserved or repelling in manners; cold; not cordial;
    somewhat haughty; as, a distant manner.
    [1913 Webster]
 
       He passed me with a distant bow.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. Indistinct; faint; obscure, as from distance.
    [1913 Webster]
 
       Some distant knowledge.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A distant glimpse.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. Not conformable; discrepant; repugnant; as, a practice so
    widely distant from Christianity.
 
   Syn: Separate; far; remote; aloof; apart; asunder; slight;
     faint; indirect; indistinct.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distant
   adj 1: separated in space or coming from or going to a distance;
       "distant villages"; "the sound of distant traffic"; "a
       distant sound"; "a distant telephone call" [ant: {close}]
   2: far apart in relevance or relationship or kinship ; "a
     distant cousin"; "a remote relative"; "a distant likeness";
     "considerations entirely removed (or remote) from politics"
     [syn: {distant}, {remote}] [ant: {close}]
   3: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
     distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
     {aloof}, {distant}, {upstage}]
   4: separate or apart in time; "distant events"; "the remote past
     or future" [syn: {distant}, {remote}, {removed}]
   5: located far away spatially; "distant lands"; "remote stars"
     [syn: {distant}, {remote}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top