Search result for

distant

(64 entries)
(0.0738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distant-, *distant*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distant    [ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
distantly    [ADV] อย่างห่างไกล, Syn. faraway
distantly    [ADV] อย่างห่างเหิน, Syn. remote

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distant dissimilation; incontiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ไม่ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
distantial aberrationความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distantไกล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distantAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.
distantSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.
distantThe new boy is distant because he does not know us.
distantYou need not have come all the way from such a distant place.
distantWatching television changes the role of the fans by making their participation more passive and distant.
distantWe saw the gleam of a distant lighthouse.
distantWe can see distant object with a telescope.
distantBecause it is distant, it is painful by bicycle.
distantThe moon is distant from the earth.
distantToday we can go to distant countries easily by plane.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำลิ่ว    [ADV] distantly, See also: remotely, Syn. นำโด่ง, Example: พ่อเดินนำลิ่วไปไกลจนพวกเราเดินตามไม่ทัน, Thai definition: ล่วงหน้าไปไกล
ความห่างเหิน    [N] estrangement, See also: distantness, alienation, Example: ครอบครัวเดี่ยวที่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่กับลูกจะมีความห่างเหินกันมากขึ้น และความผูกพันกันจะลดลง, Thai definition: สภาวะที่ไม่สนิทสนมคุ้ยเคยเหมือนดังเก่า, ภาวะที่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันเหมือนเดิม
วิทูร    [ADJ] far, See also: distant, remote, Syn. ไกล, ห่าง, Thai definition: พ้นออกไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระยะไกล    [ADJ] faraway, See also: distant, Ant. ระยะใกล้, Example: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล
ญาติห่างๆ    [N] distant relative, Example: เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้
สุดลูกหูลูกตา    [ADV] distantly, See also: invisibly, Example: ที่ฟาร์มโชคชัย ท่านจะได้สัมผัสวิญญาณแห่งทุ่งหญ้าคาวบอยตะวันตก ซึ่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลจนไม่สามารถมองเห็นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
ไกล[adj.] (klai) EN: far ; remote ; distant ; long   FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ไกลลิบ[adv.] (klailip) EN: out of sight of   FR: lointain ; distant ; hors de vue
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
มึน[v.] (meun) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms   
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look   FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant   FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTANT    D IH1 S T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distant    (j) (d i1 s t @ n t)
distantly    (a) (d i1 s t @ n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernanruf {m}distant call [Add to Longdo]
Nachklang {m}; Abglanz {m}distant echo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
雲居;雲井(ateji)[くもい, kumoi] (n) (1) (arch) sky; (2) cloud; (3) distant place; high place; (4) imperial court [Add to Longdo]
縁が遠い[えんがとおい, engatooi] (exp,adj-i) (See 縁の遠い) distantly related [Add to Longdo]
縁の遠い[えんのとおい, ennotooi] (exp,adj-i) (See 縁が遠い) distantly related [Add to Longdo]
[とお, too] (adj-no) distant; (P) [Add to Longdo]
遠々しい;遠遠しい[とおどおしい, toodooshii] (adj-i) distant (behavior, etc.); reserved [Add to Longdo]
遠い[とおい, tooi] (adj-i) far; distant; (P) [Add to Longdo]
遠い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look [Add to Longdo]
遠く[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, ] distant, far; adverbial prefix [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, / ] distant; Myanmar or Burma (abbr. for 緬甸|缅甸) [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distant [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] distant; joyous; satisfied [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] distant; remote; far; far away [Add to Longdo]
遥遥[yáo yáo, ㄧㄠˊ ㄧㄠˊ, / ] distant; remote [Add to Longdo]
遥远[yáo yuǎn, ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ, / ] distant; remote [Add to Longdo]
远房[yuǎn fáng, ㄩㄢˇ ㄈㄤˊ, / ] distantly related; a distant relative [Add to Longdo]
远洋[yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] distant seas; the open ocean (far from the coast) [Add to Longdo]
远缘[yuǎn yuán, ㄩㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] distantly related; remote affinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distant \Dis"tant\, a. [F., fr. L. distans, -antis, p. pr. of
   distare to stand apart, be separate or distant; dis- + stare
   to stand. See {Stand}.]
   1. Separated; having an intervening space; at a distance;
    away.
    [1913 Webster]
 
       One board had two tenons, equally distant. --Ex.
                          xxxvi. 22.
    [1913 Webster]
 
       Diana's temple is not distant far.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Far separated; far off; not near; remote; -- in place,
    time, consanguinity, or connection; as, distant times;
    distant relatives.
    [1913 Webster]
 
       The success of these distant enterprises.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. Reserved or repelling in manners; cold; not cordial;
    somewhat haughty; as, a distant manner.
    [1913 Webster]
 
       He passed me with a distant bow.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. Indistinct; faint; obscure, as from distance.
    [1913 Webster]
 
       Some distant knowledge.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A distant glimpse.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. Not conformable; discrepant; repugnant; as, a practice so
    widely distant from Christianity.
 
   Syn: Separate; far; remote; aloof; apart; asunder; slight;
     faint; indirect; indistinct.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distant
   adj 1: separated in space or coming from or going to a distance;
       "distant villages"; "the sound of distant traffic"; "a
       distant sound"; "a distant telephone call" [ant: {close}]
   2: far apart in relevance or relationship or kinship ; "a
     distant cousin"; "a remote relative"; "a distant likeness";
     "considerations entirely removed (or remote) from politics"
     [syn: {distant}, {remote}] [ant: {close}]
   3: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
     distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
     {aloof}, {distant}, {upstage}]
   4: separate or apart in time; "distant events"; "the remote past
     or future" [syn: {distant}, {remote}, {removed}]
   5: located far away spatially; "distant lands"; "remote stars"
     [syn: {distant}, {remote}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top