หรือคุณหมายถึง daintineß?
Search result for

daintiness

(5 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daintiness-, *daintiness*, daintines
English-Thai: Nontri Dictionary
daintiness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม,ความสะโอดสะอง,ความประณีต,ความอร่อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daintiness    (n) (d ei1 n t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
優美[ゆうび, yuubi] (adj-na,n) grace; refinement; elegance; daintiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daintiness \Dain"ti*ness\, n.
   The quality of being dainty; nicety; niceness; elegance;
   delicacy; deliciousness; fastidiousness; squeamishness.
   [1913 Webster]
 
      The daintiness and niceness of our captains --Hakluyt.
   [1913 Webster]
 
      More notorious for the daintiness of the provision . .
      . than for the massiveness of the dish. --Hakewill.
   [1913 Webster]
 
      The duke exeeded in the daintiness of his leg and foot,
      and the earl in the fine shape of his hands, --Sir H.
                          Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daintiness
   n 1: the quality of being beautiful and delicate in appearance;
      "the daintiness of her touch"; "the fineness of her
      features" [syn: {daintiness}, {delicacy}, {fineness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top