ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disappointing

D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disappointing-, *disappointing*, disappoint
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappointing[ADJ] น่าผิดหวัง, See also: น่าเสียดาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A disappointing start.Αh. Cloud Atlas (2012)
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี How I Won the War (1967)
You are such a disappointing pair.คุณทั้งคู่ทำให้ฉันผิดหวังมาก The Blues Brothers (1980)
That I've always been so disappointing.- ที่หนูทำให้ต้องผิดหวังมาตลอด The Joy Luck Club (1993)
Yeah, kind of disappointing.ช่าย มันออกจะน่าผิดหวัง eXistenZ (1999)
Your disappointing management is over I'm in charge nowการจัดของคุณมันน่าผิดหวังมาก ตอนนี้ฉันจะจัดการเอง GTO (1999)
So disappointing. What's your real age?ถามจริง อายุจริงๆเธอเท่าไหร่? Platonic Sex (2001)
Disappointing, but not unexpected.ผิดคาดจริงๆ แต่ก็ไม่ได้เกินคาดหรอกนะ The Matrix Revolutions (2003)
Sorry if our line was firm but there's no point in tiptoeing around today, then just disappointing you for four years.เสียใจนะที่เราคุยกันไม่ลงตัว ไม่มีจุดไหนที่มันจะง่ายๆ หรอก แค่ทำให้คุณผิดหวังมาสี่ปี Love Actually (2003)
There's one disappointing thing.มีอย่างนึงที่ทำให้ผิดหวัง Hope Springs (2003)
No one? -How disappointing.ไม่มีรึ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Useless and disappointing.ไร้ความหวัง และ ผิดหวัง A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disappointingA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
disappointingCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
disappointingHis new film is disappointing.
disappointingIt was disappointing that nobody ate the expensive sushi I had served.
disappointingLast night's concert was disappointing.
disappointingNothing is more disappointing than to lose in the finals.
disappointingThe result proved disappointing.
disappointingThe result was rather disappointing.
disappointingThe speaker didn't know his subject, nor did he speak well; in short, he was disappointing.
disappointingTo sum up, we can say that his new novel is disappointing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPOINTING    D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 NG
DISAPPOINTING    D IH2 S AH0 P OY1 N IH0 NG
DISAPPOINTINGLY    D IH0 S AH0 P OY1 N T IH0 NG L IY0
DISAPPOINTINGLY    D IH0 S AH0 P OY1 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disappointing    (v) dˌɪsəpˈɔɪntɪŋ (d i2 s @ p oi1 n t i ng)
disappointingly    (a) dˌɪsəpˈɔɪntɪŋliː (d i2 s @ p oi1 n t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P) [Add to Longdo]
張り合いのない[はりあいのない, hariainonai] (exp,adj-i) discouraging; disappointing; lacking in thrill [Add to Longdo]
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disappointing \disappointing\ a.
   defeating one's expectations or hopes; failing to fulfill
   one's expectations or hopes; as, a disappointing result; a
   disappointing crop yield.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disappointing \disappointing\ n.
   the act of disappointing someone.
 
   Syn: disappointment, dashing hopes.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disappoint \Dis`ap*point"\, v. t. [imp. & p. p. {Disapointed};
   p. pr. & vb. n. {Disappointing}.] [OF. desapointier, F.
   d['e]sappointer; pref. des- (L. dis-) + apointier, F.
   appointier, to appoint. See {Appoint}.]
   1. To defeat of expectation or hope; to hinder from the
    attainment of that which was expected, hoped, or desired;
    to balk; as, a man is disappointed of his hopes or
    expectations, or his hopes, desires, intentions,
    expectations, or plans are disappointed; a bad season
    disappoints the farmer of his crops; a defeat disappoints
    an enemy of his spoil.
    [1913 Webster]
 
       I was disappointed, but very agreeably. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Disappointed of a thing not obtained; disappointed in a
      thing obtained.
      [1913 Webster]
 
   2. To frustrate; to fail; to hinder of result.
    [1913 Webster]
 
       His retiring foe
       Shrinks from the wound, and disappoints the blow.
                          --Addison.
 
   Syn: To tantalize; fail; frustrate; balk; baffle; delude;
     foil; defeat. See {Tantalize}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disappointing
   adj 1: not up to expectations; "a disappointing performance from
       one who had seemed so promising" [syn: {disappointing},
       {dissatisfactory}, {unsatisfying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top