หรือคุณหมายถึง plaintiveneß?
Search result for

plaintiveness

(5 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaintiveness-, *plaintiveness*, plaintivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plaintiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plaintiveness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintiveness    (n) (p l ei1 n t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläglichkeit {f}plaintiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintive \Plain"tive\, a. [F. plaintif. See {Plaintiff}, n.]
   1. Repining; complaining; lamenting. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of sorrow or melancholy; mournful; sad. "The
    most plaintive ditty." --Landor.
    [1913 Webster] -- {Plain"tive*ly}, adv. --
    {Plain"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaintiveness
   n 1: expressing sorrowfulness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top