ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprinting

IH2 M P R IH1 N T IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprinting-, *imprinting*, imprint
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imprintingการเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ, พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต  โดยเฉพาะในระยะเยาว์วัย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With my "w" blog, I'm imprinting proper etiquetteจากดับเบิ้ลยูบล็อก ฉันคิดว่าฉันเขียนได้ดีพอ While You Weren't Sleeping (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRINTING    IH2 M P R IH1 N T IH0 NG
IMPRINTING    IH2 M P R IH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprinting    (v) ˈɪmprˈɪntɪŋ (i1 m p r i1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリンティング[, inpurinteingu] (n) imprinting [Add to Longdo]
ゲノムインプリンティング;ゲノム・インプリンティング[, genomuinpurinteingu ; genomu . inpurinteingu] (n) genomic imprinting [Add to Longdo]
刷り込み[すりこみ, surikomi] (n) imprinting; stenciling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 imprinting \im*print"ing\, n. (Ethology, Psychology)
   The learning of a behavioral pattern that occurs soon after
   birth or hatching in certain animals, in which a long-lasting
   response to an individual (such as a parent) or an object is
   rapidly acquired; it is particularly noted in the response of
   certain birds to the animal they first see after hatching,
   usually the parent, as in ducks who will follow the adult
   duck they first see.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imprint \Im*print"\, v. t. [imp. & p. p. {Imptrinted}; p. pr. &
   vb. n. {Imprinting}.] [OE. emprenten, F. empreint, p. p. of
   empreindre to imprint, fr. L. imprimere to impres, imprint.
   See 1st {In-}, {Print}, and cf. {Impress}.]
   1. To impress; to mark by pressure; to indent; to stamp.
    [1913 Webster]
 
       And sees his num'rous herds imprint her sands.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To stamp or mark, as letters on paper, by means of type,
    plates, stamps, or the like; to print the mark (figures,
    letters, etc., upon something).
    [1913 Webster]
 
       Nature imprints upon whate'er we see,
       That has a heart and life in it, "Be free."
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix indelibly or permanently, as in the mind or memory;
    to impress.
    [1913 Webster]
 
       Ideas of those two different things distinctly
       imprinted on his mind.        --Locke.
 
   4. (Ethology) To create or acquire (a behavioral pattern) by
    the process of {imprinting}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprinting
   n 1: a learning process in early life whereby species specific
      patterns of behavior are established

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top