Search result for

intimacy

(37 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimacy-, *intimacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimacy[N] ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy[N] ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness

English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I speak of intimacy or "into-me-I-see".ผมพูดถึง \"สัมพันธ์ล้ำลึก\"\ หรือ \"เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง\" The Love Guru (2008)
Intimacy is like putting your viener on the table and having someone sayความสัมพันธ์ล้ำลึกก็เหมือน เอาแท่งไส้กรอกของคุณวางบนโต๊ะ The Love Guru (2008)
It says "Thank you for the gift of true intimacy, but we've decided to work with Deepak instead".เขาเขียนมาว่า "ขอบคุณ สำหรับของขวัญอันล้ำลึก แต่เราคิดว่าจะ ร่วมงานกับดีพาค โชปรา" The Love Guru (2008)
And the "u" of "guru" is intimacy.และ\"คุณ\"ในที่นี้ คือ ความสัมพันธ์ล้ำลึก The Love Guru (2008)
Without intimacy, you feel nowhere.ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ล้ำลึก\ ความรู้สึกคุณจะอยู่ \"ที่ไหนไม่รู้\" The Love Guru (2008)
My laws of intimacy are kind of like my Bible.กฎแห่งความสัมพันธ์ล้ำลึก เป็นเสมือนไบเบิลของผม The Love Guru (2008)
You're just afraid of intimacy, or into-me-I-see.คุณแค่กลัวการมี ความสัมพันธ์ล้ำลึก\\\ หรือ เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง The Love Guru (2008)
Well, you're building a relationship, establishing intimacy.ดี,คุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอ I Lied, Too. (2009)
we've been having some problems, So the theory is it creates intimacy and brings you closer.เรากำลังมีปัญหาบางอย่าง งั้นทฤษฎีสามารถสร้างความสนิทสนม และทำให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น Bargaining (2009)
Sometimes after a life - threatening experience, the brain has this sudden urge for intimacy.บางครั้ง หลังจากเกิดเรื่องร้ายแรงถึงแก่ชีวิต สมองมักจะสั่งการให้เกิดการอยากปฏิสัมพันธ์ Seep (2009)
If you wanted intimacy, you...ถ้าคุณอยากใกล้ชิด คุณ Hairography (2009)
I'm certainly not advocating intimacy with your pets. I, for one, think intimacy has no place in a marriage.ฉันไม่ได้สนับสนุน ให้ลึกซึ้งกับสัตว์เลี้ยง แต่ฉันว่าการลึกซึ้ง ไม่เกี่ยวกับแต่งงาน Mash-Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimacyTheir intimacy grew with the years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเป็นกันเอง[N] intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก
ความคุ้นเคย[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMACY    IH1 N T AH0 M AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimacy    (n) (i1 n t i m @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy [Add to Longdo]
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship [Add to Longdo]
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P) [Add to Longdo]
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P) [Add to Longdo]
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
深間[ふかま, fukama] (n) depths; intimacy [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimacy \In"ti*ma*cy\, n.; pl. {Intimacies}. [From {Intimate}.]
   The state of being intimate; close familiarity or
   association; nearness in friendship.
 
   Syn: Acquaintance; familiarity; fellowship; friendship. See
     {Acquaintance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimacy
   n 1: close or warm friendship; "the absence of fences created a
      mysterious intimacy in which no one knew privacy" [syn:
      {familiarity}, {intimacy}, {closeness}]
   2: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
     {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
     {amour}]
   3: a feeling of being intimate and belonging together; "their
     closeness grew as the night wore on" [syn: {closeness},
     {intimacy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top