Search result for

hint

(125 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hint-, *hint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hint[N] การพูดเป็นนัย, See also: การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ, Syn. clue, indication, signal
hint[VI] เกริ่น, See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
hint[N] จำนวนเล็กน้อย
hint at[PHRV] พูดเป็นนัยเรื่อง, See also: บอกใบ้ในเรื่อง, Syn. point at, point to
hint to[PHRV] พูดแนะนำอ้อมๆ, Syn. intimate to
hinterland[N] เขตด้อยความเจริญของประเทศ, See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง, Syn. back country
hinterland[N] ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
chintz(ชินทฺซ) n. สิ่งทอผ้าฝ้ายที่มีลายดอกขัดมัน
shinto(ชิน'โท) n. ศาสนาชินโตในญี่ปุ่นยึดหลักการเคารพบูชาบรรพบุรุษ,ศาสนาไหว้เจ้าในญี่ปุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย
hint(vt) แนะ,บอกใบ้,พูดเปรย,แย้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hinterlandแดนหลังเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that a hint of romance I detect?นั่นคือความโรแมนติกที่ฉันค้นหาเหรอ? Committed (2008)
Here's a hint. It's the bloody part.ตรงนี้เป็นส่วนน้อย ส่วนนึ่งของเลือด The Itch (2008)
Now, Garland will send out a message from Sadiki hinting that a strike is prepared.เดี๋ยวการ์แลนด์จะส่งข้อความ เหมือนซาดิกิสั่งให้ลงมือ Body of Lies (2008)
God forbid there's a hint of thunder.ทำไมพระเจ้าถึงไม่บอกใบ้ ว่าฟ้าผ่ากำลังจะมาเลยซักครั้ง Marley & Me (2008)
Dates, interviews, every hunch, every hint.วันที่นัด การสัมภาษณ์ ทุกแง่มุม ทุกเบาะแสะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Does it mean Maki's body has both... the virus and the hint to restrain the virus?นี่หมายความว่าเลือดของมากิมีทั้งเชื้อโรค และภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งเชื้อโรคนี้ได้อย่างงั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
All right. We'll give you a hint. Are you ready?-ก็ได้ เราจะให้คำใบ้ พร้อมหรือยัง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And if there's even a hint that you're throwing this thing...และถ้ามีการเปรยออกไป นายก็กำลังโยนสิ่งนี้ไป Fighting (2009)
There was always just a hint of something not quite kosher with mr Van De Merwe.มันมักจะเต็มไปด้วยบางสิ่ง ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก District 9 (2009)
A hint?ไบ้ให้ไหม? Zombieland (2009)
I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.ฉันจะเขียนถึงค่านิยมวิถีชีวิต และข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับครัวเรือน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hintShe took my hint and smiled.
hintHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.
hint"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
hintShe hinted that she would like him to leave.
hintThere was a hint of fall in the air.
hintHe hinted at his intention.
hintThe number of *****s in the hint has no relation to the number of characters in the word.
hintAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
hintThe girl, her eyes shining brightly from that single hint, makes her cute cat-motif automatic pencil run across her notebook.
hintShe hinted that she might study abroad.
hintWhen I didn't know how to answer the question he gave me a hint.
hintHe took a slight hint as the start and found the correct answer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีนัย[V] imply, See also: hint, Syn. มีความนัย, Example: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ
ใบ้[V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
พูดเป็นนัย[V] imply, See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate, Syn. พูดบอกใบ้, Example: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว, Thai definition: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
พูดเปรย[V] hint, See also: give a hint, insinuate, indicate, imply, intimate, Syn. เปรย, พูดเปรยๆ, Example: เขาพูดเปรยเรื่องสึกกับอาตมามานานแล้ว, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ, กล่าวนำมาก่อนหน้าแล้ว
เปรยๆ[ADV] hint, See also: insinuate, imply, Syn. เปรย, , Example: เขาพูดเปรยๆ ว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ ให้ผู้อื่นได้ยิน, พูดลอยๆ อย่างมีนัยหรือบอกใบ้เพื่อแสดงความต้องการ
บอกใบ้[V] hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ
เบาะแส[N] clue, See also: hint, trace, Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน, Example: ชาวบ้านควรร่วมมือกับทางการในการให้เบาะแสเรื่องอิทธิพลท้องถิ่น, Thai definition: ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า
แบะท่า[V] imply, See also: hint at, Syn. ให้ท่า, Example: นักลงทุนต่างชาติยังรีรอที่จะเข้าซื้อกิจการเอกชนของไทย ทั้งที่ไทยแบะท่ามานานแล้ว, Thai definition: ทำท่าเปิดโอกาสให้
ระแคะระคาย[N] inkling, See also: hint, trace, clue, Syn. เค้า, เค้าเงื่อน, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้
ระแคะ[N] hint, See also: clue, intimation, Thai definition: เงื่อนความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
ใบ้หวย[v.] (baihūay) EN: hint   
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai-nai) EN: clue ; hint   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
ชินโต[n. prop.] (Chintō) EN: Shinto   
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūt pen nai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint   
ศาสนาชินโต[n. exp.] (sātsanā Chintō) EN: Shintoism   FR: shintoïsme [m]
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish   FR: avertir ; prévenir ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention ; alarmer

CMU English Pronouncing Dictionary
HINT    HH IH1 N T
HINTS    HH IH1 N T S
HINTZ    HH IH1 N T S
HINTED    HH IH1 N T AH0 D
HINTON    HH IH1 N T AH0 N
HINTZE    HH IH1 N T Z
HINTING    HH IH1 N T IH0 NG
HINTERLAND    HH IH1 N T ER0 L AE2 N D
HINTERLANDS    HH IH1 N T ER0 L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hint    (v) (h i1 n t)
hints    (v) (h i1 n t s)
hinted    (v) (h i1 n t i d)
hinting    (v) (h i1 n t i ng)
hinterland    (n) (h i1 n t @ l a n d)
hinterlands    (n) (h i1 n t @ l a n d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
Hintergrund(n) |der, pl. Hintergründe| พื้นหลัง, ภูมิหลัง, เบื้องหลัง, See also: A. Vordergrund,
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hintern {m}bum; buns [Add to Longdo]
Andeutung {f}; Anleitung {f}; Hinweis {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt] | Andeutungen {pl}; Hinweise {pl}hint | hints [Add to Longdo]
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Hinterhof {m}backyard [Add to Longdo]
Hintern {m}behind; butt [Add to Longdo]
Hinter...after; rear [Add to Longdo]
Hinterachse {f}rear axle; back axle [Add to Longdo]
Hinterausgang {m}rear exit [Add to Longdo]
Hinterbacke {f}buttock [Add to Longdo]
Hinterbänkler {m} | Hinterbänkler {pl}backbencher | backbenchers [Add to Longdo]
Hinterbau {m} (Fahhrad)chainstays [Add to Longdo]
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight [Add to Longdo]
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant [Add to Longdo]
Hinterbliebenen {pl}the bereaved [Add to Longdo]
Hintergedanken {m} | Hintergedanken {pl}ulterior motive | ulterior motives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お宮[おみや, omiya] (n) Shinto shrine [Add to Longdo]
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb [Add to Longdo]
がめ子[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
アクアティント;アクアチント[, akuateinto ; akuachinto] (n) aquatint [Add to Longdo]
アルゼンチンタンゴ[, aruzenchintango] (n) (See タンゴ) Argentine tango [Add to Longdo]
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, ] hinterland; interior; outback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
ヒント[ひんと, hinto] hint [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伏兵[ふくへい, fukuhei] Hinterhalt [Add to Longdo]
勝ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
後列[こうれつ, kouretsu] hintere_Reihe, hinteres_Glied [Add to Longdo]
後頭部[こうとうぶ, koutoubu] Hinterkopf [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] Hintergrund [Add to Longdo]
裏口[うらぐち, uraguchi] Hintertuer [Add to Longdo]
[い, i] HINTERLASSEN, UEBERLIEFERN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hint \Hint\, v. i.
   To make an indirect reference, suggestion, or allusion; to
   allude vaguely to something.
   [1913 Webster]
 
      We whisper, and hint, and chuckle.    --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {To hint at}, to allude to lightly, indirectly, or
    cautiously.
 
   Syn: To allude; refer; glance; touch.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hint \Hint\, n.
   A remote allusion; slight mention; intimation; insinuation; a
   suggestion or reminder, without a full declaration or
   explanation; also, an occasion or motive.
   [1913 Webster]
 
      Our hint of woe
      Is common.                --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The hint malevolent, the look oblique.  --Hannah More.
 
   Syn: Suggestion; allusion. See {Suggestion}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hint \Hint\ (h[i^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Hinted}; p. pr. &
   vb. n. {Hinting}.] [OE. henten, hinten, to seize, to catch,
   AS. hentan to pursue, take, seize; or Icel. ymta to mutter,
   ymtr a muttering, Dan. ymte to whisper. [root]36. Cf.
   {Hent}.]
   To bring to mind by a slight mention or remote allusion; to
   suggest in an indirect manner; as, to hint a suspicion.
   [1913 Webster]
 
      Just hint a fault and hesitate dislike. --Pope.
 
   Syn: To suggest; intimate; insinuate; imply.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hint
   n 1: an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever
      touched her" [syn: {hint}, {intimation}, {breath}]
   2: a slight indication [syn: {hint}, {clue}]
   3: a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch
     of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite}, {pinch},
     {jot}, {speck}, {soupcon}]
   4: a just detectable amount; "he speaks French with a trace of
     an accent" [syn: {trace}, {hint}, {suggestion}]
   5: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   v 1: drop a hint; intimate by a hint [syn: {hint}, {suggest}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HINT
     Hierarchical INTegration [benchmark]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top