ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

press

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -press-, *press*, pres
หรือคุณหมายถึง preß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
press(vi) กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press(vt) กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press(vt) คั้นน้ำผลไม้
press(vt) รีดผ้า, See also: รีดให้เรียบ
press(vt) บีบอัด, See also: บีบอัดให้เล็กลง
press(vt) กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น, Syn. depress, deject, discourage, Ant. elate, hearten
press(vt) เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ
press(vt) เรียกร้อง
press(n) การกด, See also: การอัด, ความดัน
press(n) ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
press(เพรส) vt., vi., n. (การ) กด, ทับ, อัด, บีบ, รัด, กอดรัด, แนบ, คั้น, ดัน, รบกวน, บีบคั้น, กระตุ้น, ผลักดัน, เน้น, เร่ง, บังคับ, รุกเร้า, เบียดไปข้างหน้า, เครื่องบด (เครื่องอัด....) , เครื่องพิมพ์, แท่นพิมพ์, โรงพิมพ์, สิ่งตีพิมพ์, กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน, ฝูงชน, ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ, ข่าวหนังสือพิมพ์
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์
press clippingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press cuttingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
press roomn. ห้องนักข่าว, ห้องแท่นพิมพ์, ห้องพิมพ์, แท่นพิมพ์
press-button(เพรสบัท'เทิน) n. ปุ่มกด, ปุ่มกดไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
press(n) การกด, การบีบ, เครื่องอัด, หนังสือพิมพ์, สิ่งตีพิมพ์, โรงพิมพ์
press(vi) เร่งรีบ, เร่ง, เร่งรัด, รีบด่วน
press(vt) กด, กดดัน, อัด, บีบคั้น, บีบ, บังคับ, เน้น
pressing(adj) ด่วน, เร่งด่วน, รีบร้อน, ยัดเยียด
pressure(n) ความดัน, ความกดดัน, การบีบบังคับ, แรงอัด
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
compress(n) ผ้าพันแผล, เครื่องกด, เครื่องอัด, เครื่องบีบ, ลูกประคบ
compress(vt) กด, บีบรัด, อัด, ย่อ, ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ, การอัดแน่น, การกด, ความกดดัน
cypress(n) ต้นไซปรัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressแท่นอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press galleryที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
press release; news releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
press-fit; drive-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressor-เพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressor nerveประสาทเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressor substanceสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptive; pressosensitive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressosensitive; pressoreceptive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Press ; Press coverageสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Press and politicsสื่อข่าวสารกับการเมือง [TU Subject Heading]
Press Attachéผู้ช่วยทูตด้านสารนิเทศ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับสื่อมวลชน [การทูต]
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Press lawกฎหมายการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Press releasesข่าวแจก [TU Subject Heading]
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressure altimeterเครื่องวัดความสูง หรือมาตรวัดสูง (แอลติมิเตอร์) แบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
pressure cellpressure cell, เครื่องมือวัดแรงดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
press(vt) ยัด (press something into someone's hand) - ยัดใส่มือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี The Great Dictator (1940)
So, press a button.ดังนั้นกดปุ่ม Yellow Submarine (1968)
I will write to the press here and in England.ผมจะเขียนไปถึงสื่อมวลชน ทั้งที่นี่และในอังกฤษ Gandhi (1982)
He told the press he'd support the British in the war.เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม Gandhi (1982)
How did the press get here before the military?สื่อมวลชนมาถึงก่อนทหารได้ยังไง Gandhi (1982)
Oh, yeah. Put in nine nines, take the square root and press the integer.ใส่ในเก้าเก้าใช้ราก 2010: The Year We Make Contact (1984)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
I'm glad to see that... because the rightful owner of this cross won't press charges if you give it back.ฉันดีใจที่ได้เห็นมันอีก... เพราะว่าเจ้าของที่มีสิทธิในเกงเขน จะไม่แจ้งความ ถ้าเธอคืนมัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
If there's ever a problem, press it.เผื่อว่ามีปัญหาอะไร The Bodyguard (1992)
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ Cool Runnings (1993)
He was a metal press operator.เขาเป็นช่างรีดโลหะ Schindler's List (1993)
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressAll you have to do is press the button.
pressAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
pressAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
pressAspirin has no effect on the blood pressure.
pressBlood pressure is important as a barometer of health.
pressCan you tell me which button to press?
pressCould you check the tire pressure?
pressCould you press this button?
pressDid he have his trousers pressed?
pressDon't press your luck, kid.
pressDon't press your opinion on me.
pressDon't press your opinions on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกระหนาบ(v) press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai Definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
โรงพิมพ์(n) press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count Unit: โรง, แห่ง
สำนักพิมพ์(n) press, Syn. สถานที่พิมพ์, Count Unit: แห่ง
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
แรงกดดัน(n) pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai Definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
บีบรัด(v) press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ(v) press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai Definition: บังคับเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [ f ] ; bière pression [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRESS
PRESSE
PRESS'
PRESS'S
PRESSEY
PRESSES
PRESSED
PRESSEL
PRESSER
PRESSES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
press
pressed
presses
press-up
pressing
pressman
pressmen
pressure
pressured
press-box

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ,   /  ] pressure #811 [Add to Longdo]
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ,  ] press on towards; close in on; approach; draw near #11,407 [Add to Longdo]
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] press conference #12,769 [Add to Longdo]
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ,   /  ] pressing; urgent #13,301 [Add to Longdo]
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ,  ] pressing; threatening #17,318 [Add to Longdo]
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ,    ] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent #21,737 [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, ] press with finger; wipe #28,589 [Add to Longdo]
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ,    /   ] press-up (physical exercise); push-up #33,439 [Add to Longdo]
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ,   稿 /   稿] press release #38,423 [Add to Longdo]
压强[yā qiáng, ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ,   /  ] pressure #41,289 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckknopf { m }press button [Add to Longdo]
Druckknopf { m }press stud [Add to Longdo]
Druckschalter { m }press key [Add to Longdo]
Durchschlag { m }press copy; copy [Add to Longdo]
Nachrichtenbüro { n }press agency [Add to Longdo]
Pressevertreter { m }reporter; pressman [Add to Longdo]
Pressewesen { n }the press [Add to Longdo]
Presse { f } (Zeitung)press [Add to Longdo]
Presse { f } (Maschine)press [Add to Longdo]
Presse { f } (Saft-) | Pressen { pl }squeezer | squeezers [Add to Longdo]
Presseamt { n }public relation office [Add to Longdo]
Presseausschnitt { m }press cutting [ Br. ]; press clipping [ Am. ] [Add to Longdo]
Pressebericht { m }press report [Add to Longdo]
Pressechef { m }chief press officer [Add to Longdo]
Pressefreiheit { f }freedom of the press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) #94 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
表記[ひょうき, hyouki] (n, vs, adj-no) (1) writing on the surface (e.g. an address on an envelope); inscribing on the face; (2) expression in writing; notation; transcription; (P) #378 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) #417 [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, n. (Zool.)
   An East Indian insectivore ({Tupaia ferruginea}). It is
   arboreal in its habits, and has a bushy tail. The fur is
   soft, and varies from rusty red to maroon and to brownish
   black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, v. t. [Corrupt. fr. prest ready money advanced, a
   loan; hence, earnest money given soldiers on entering
   service. See {Prest}, n.]
   To force into service, particularly into naval service; to
   impress.
   [1913 Webster]
 
      To peaceful peasant to the wars is pressed. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, n. [For prest, confused with press.]
   A commission to force men into public service, particularly
   into the navy.
   [1913 Webster]
 
      I have misused the king's press.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Press gang}, or {Pressgang}, a detachment of seamen under
    the command of an officer empowered to force men into the
    naval service. See {Impress gang}, under {Impress}.
 
   {Press money}, money paid to a man enlisted into public
    service. See {Prest money}, under {Prest}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, v. t. [imp. & p. p. {Pressed}; p. pr. & vb. n.
   {Pressing}.] [F. presser, fr. L. pressare to press, fr.
   premere, pressum, to press. Cf. {Print}, v.]
   1. To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon
    by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to
    crowd or compel by a gradual and continued exertion; to
    bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the
    ground with the feet when we walk; we press the couch on
    which we repose; we press substances with the hands,
    fingers, or arms; we are pressed in a crowd.
    [1913 Webster]
 
       Good measure, pressed down, and shaken together.
                          --Luke vi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. To squeeze, in order to extract the juice or contents of;
    to squeeze out, or express, from something.
    [1913 Webster]
 
       From sweet kernels pressed,
       She tempers dulcet creams.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And I took the grapes, and pressed them into
       Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's
       hand.                 --Gen. xl. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To squeeze in or with suitable instruments or apparatus,
    in order to compact, make dense, or smooth; as, to press
    cotton bales, paper, etc.; to smooth by ironing; as, to
    press clothes.
    [1913 Webster]
 
   4. To embrace closely; to hug.
    [1913 Webster]
 
       Leucothoe shook at these alarms,
       And pressed Palemon closer in her arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To oppress; to bear hard upon.
    [1913 Webster]
 
       Press not a falling man too far.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To straiten; to distress; as, to be pressed with want or
    hunger.
    [1913 Webster]
 
   7. To exercise very powerful or irresistible influence upon
    or over; to constrain; to force; to compel.
    [1913 Webster]
 
       Paul was pressed in the spirit, and testified to the
       Jews that Jesus was Christ.      --Acts xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   8. To try to force (something upon some one); to urge or
    inculcate with earnestness or importunity; to enforce; as,
    to press divine truth on an audience.
    [1913 Webster]
 
       He pressed a letter upon me within this hour.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Be sure to press upon him every motive. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To drive with violence; to hurry; to urge on; to ply hard;
    as, to press a horse in a race.
    [1913 Webster]
 
       The posts . . . went cut, being hastened and pressed
       on, by the king's commandment.    --Esther viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Press differs from drive and strike in usually denoting
      a slow or continued application of force; whereas drive
      and strike denote a sudden impulse of force.
      [1913 Webster]
 
   {Pressed brick}. See under {Brick}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, v. i.
   1. To exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or
    urge with steady force.
    [1913 Webster]
 
   2. To move on with urging and crowding; to make one's way
    with violence or effort; to bear onward forcibly; to
    crowd; to throng; to encroach.
    [1913 Webster]
 
       They pressed upon him for to touch him. --Mark iii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To urge with vehemence or importunity; to exert a strong
    or compelling influence; as, an argument presses upon the
    judgment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Press \Press\, n. [F. presse. See 4th {Press}.]
   1. An apparatus or machine by which any substance or body is
    pressed, squeezed, stamped, or shaped, or by which an
    impression of a body is taken; sometimes, the place or
    building containing a press or presses.
    [1913 Webster]
 
   Note: Presses are differently constructed for various
      purposes in the arts, their specific uses being
      commonly designated; as, a cotton press, a wine press,
      a cider press, a copying press, etc. See {Drill press}.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a printing press.
    [1913 Webster]
 
   3. The art or business of printing and publishing; hence,
    printed publications, taken collectively, more especially
    newspapers or the persons employed in writing for them;
    as, a free press is a blessing, a licentious press is a
    curse.
    [1913 Webster]
 
   4. An upright case or closet for the safe keeping of
    articles; as, a clothes press. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of pressing or thronging forward.
    [1913 Webster]
 
       In their throng and press to that last hold. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Urgent demands of business or affairs; urgency; as, a
    press of engagements.
    [1913 Webster]
 
   7. A multitude of individuals crowded together; ? crowd of
    single things; a throng.
    [1913 Webster]
 
       They could not come nigh unto him for the press.
                          --Mark ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   {Cylinder press}, a printing press in which the impression is
    produced by a revolving cylinder under which the form
    passes; also, one in which the form of type or plates is
    curved around a cylinder, instead of resting on a flat
    bed.
 
   {Hydrostatic press}. See under {Hydrostatic}.
 
   {Liberty of the press}, the free right of publishing books,
    pamphlets, or papers, without previous restraint or
    censorship, subject only to punishment for libelous,
    seditious, or morally pernicious matters.
 
   {Press bed}, a bed that may be folded, and inclosed, in a
    press or closet. --Boswell.
 
   {Press of sail}, (Naut.), as much sail as the state of the
    wind will permit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 press
   n 1: the state of demanding notice or attention; "the insistence
      of their hunger"; "the press of business matters" [syn:
      {imperativeness}, {insistence}, {insistency}, {press},
      {pressure}]
   2: the print media responsible for gathering and publishing news
     in the form of newspapers or magazines [syn: {press}, {public
     press}]
   3: a machine used for printing [syn: {press}, {printing press}]
   4: a dense crowd of people [syn: {crush}, {jam}, {press}]
   5: a tall piece of furniture that provides storage space for
     clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes
     [syn: {wardrobe}, {closet}, {press}]
   6: clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use
   7: any machine that exerts pressure to form or shape or cut
     materials or extract liquids or compress solids [syn:
     {press}, {mechanical press}]
   8: a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder
     height and then smoothly lifted overhead [syn: {press},
     {military press}]
   9: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the
     button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at
     the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure},
     {pressing}]
   v 1: exert pressure or force to or upon; "He pressed down on the
      boards"; "press your thumb on this spot"
   2: force or impel in an indicated direction; "I urged him to
     finish his studies" [syn: {urge}, {urge on}, {press},
     {exhort}]
   3: to be oppressive or burdensome; "weigh heavily on the mind",
     "Something pressed on his mind" [syn: {weigh}, {press}]
   4: place between two surfaces and apply weight or pressure;
     "pressed flowers"
   5: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
     spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
     {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]
   6: crowd closely; "The crowds pressed along the street"
   7: create by pressing; "Press little holes into the soft clay"
   8: be urgent; "This is a pressing problem"
   9: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to
     gain an end or engage in a crusade for a certain cause or
     person; be an advocate for; "The liberal party pushed for
     reforms"; "She is crusading for women's rights"; "The Dean is
     pushing for his favorite candidate" [syn: {crusade}, {fight},
     {press}, {campaign}, {push}, {agitate}]
   10: press from a plastic; "press a record" [syn: {press}, {press
     out}]
   11: make strenuous pushing movements during birth to expel the
     baby; "`Now push hard,' said the doctor to the woman" [syn:
     {press}, {push}]
   12: press and smooth with a heated iron; "press your shirts";
     "she stood there ironing" [syn: {iron}, {iron out}, {press}]
   13: lift weights; "This guy can press 300 pounds" [syn: {weight-
     lift}, {weightlift}, {press}]
   14: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people to
     become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
     {adjure}, {press}, {conjure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top