Search result for

comrade

(51 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comrade-, *comrade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comrade[N] เพื่อนสนิท, Syn. associate, companion, intimate
comradeship[N] ความเป็นเพื่อนสนิท, Syn. fellowship, friendship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

English-Thai: Nontri Dictionary
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From comrades to combat, we thought we'd seen it all,จากสหายถึงการต่อสู้ พวกเราคิด พวกเราเห็นทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า Rookies (2008)
I meant drop dead, comrade.ฉันหมายถึง,ไปตายซะสหาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- After you, Comrade President.- เชิญครับ ท่านสหายประธานาธิบดี Invictus (2009)
Comrade President, not long ago, these guys tried to kill us.ท่านสหายประธานาธิบดีครับ.. ไม่นานมานี้ พวกเค้าพยายามจะฆ่าพวกเรานะครับ Invictus (2009)
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ Invictus (2009)
Comrades, comrades, members of the choir.สหาย.. สหาย.. และคณะนักร้องประสานเสียงครับ Invictus (2009)
You act for your comrades.การกระทำของนายบ่งบอกถึงทั้งกองร้อย The Breath (2009)
Enjoy your meal, comrades!- ทานอาหารให้อร่อยนะ! The Breath (2009)
Kaya, I will avenge the death of my comrade.- คาย่า.. ฉันจะแก้แค้นให้พวกพ้องของฉัน The Breath (2009)
Good luck on the test, comrades.โชคดีในการทดสอบ สหาย Chuck Versus the First Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comradeHe was angered by the murder of their comrades.
comradeI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
comradeMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
comradeThe young man bade farewell to his comrades and relatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหาย[N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกลอ[N] comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนสนิท
เสี่ยว[N] friend, See also: comrade, chum, crony, confidant, Syn. เพื่อน, เกลอ, Ant. ศัตรู, ปรปักษ์, Count unit: คน, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n. exp.] (pheūoen khūhū) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMRADE    K AA1 M R AE2 D
COMRADES    K AA1 M R AE2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comrade    (n) (k o1 m r ei d)
comrades    (n) (k o1 m r ei d z)
comradely    (a) (k o1 m r ei d l ii)
comradeship    (n) (k o1 m r ei d sh i p)
comradeships    (n) (k o1 m r ei d sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamerad {m} | Kameraden {pl}comrade | comrades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P) [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) [Add to Longdo]
仲間同士[なかまどうし, nakamadoushi] (n) comrades [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P) [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal [Add to Longdo]
輩;儕[ともがら, tomogara] (n) comrade; fellow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions [Add to Longdo]
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan) [Add to Longdo]
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] comrade-in-arms; battle companion [Add to Longdo]
火伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] comrades-in-arms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comrade \Com"rade\ (? or ?; 277), n. [Sp. camarada, fr. L.
   camara, a chamber; hence, a chamber-fellowship, and then a
   chamber-fellow: cf. F. camarade. Cf. {Chamber}.]
   A mate, companion, or associate.
   [1913 Webster]
 
      And turned my flying comrades to the charge. --J.
                          Baillie.
   [1913 Webster]
 
      I abjure all roofs, and choose . . .
      To be a comrade with the wolf and owl.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comrade
   n 1: a friend who is frequently in the company of another;
      "drinking companions"; "comrades in arms" [syn:
      {companion}, {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   2: a fellow member of the Communist Party
   3: used as a term of address for those male persons engaged in
     the same movement; "Greetings, comrade!" [syn: {brother},
     {comrade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top