ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comrade

K AA1 M R AE2 D   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comrade-, *comrade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comrade[N] เพื่อนสนิท, Syn. associate, companion, intimate
comradeship[N] ความเป็นเพื่อนสนิท, Syn. fellowship, friendship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

English-Thai: Nontri Dictionary
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก Night and Fog (1956)
You put their comrades in jail.คุณจับเพื่อนๆ เขาเข้าคุก Gandhi (1982)
I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.ผมแค่อยากแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ในคุก Gandhi (1982)
Comrade Bozur, will you have a glass of wine.เพื่อนสนิท Bozur คุณจะมีไวน์สักแก้วไหม Idemo dalje (1982)
Little comrade Baby. Little baby...เด็กน้อยสหาย ทารกน้อย... Idemo dalje (1982)
Here is comrade Bozur, a learned man. He'll explain it to you.นี่คือสหายโบซูร์เป็นคนที่เรียนรู้ เขาจะอธิบายให้คุณฟัง Idemo dalje (1982)
Comrade midwife, this is how things stand.สหายผดุงครรภ์นี่คือสิ่งที่ยืน Idemo dalje (1982)
I'm all alone, comrade midwife.ฉันเป็นคนเดียวที่ผดุงครรภ์สหาย Idemo dalje (1982)
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ: Wild Reeds (1994)
I'm listening, Comrade Phlegmenkoff.ฉันฟังอยู่นี่ไง Anastasia (1997)
Comrade Arroway we have been expecting your call.สหาย เอโรเว เราได้รับการคาดหวังว่าการ โทรของคุณ รอสักครู่โปรด Contact (1997)
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comradeHe was angered by the murder of their comrades.
comradeI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
comradeMy comrades encouraged me to fulfill my ambitions.
comradeThe young man bade farewell to his comrades and relatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหาย[N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกลอ[N] comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนสนิท
เสี่ยว[N] friend, See also: comrade, chum, crony, confidant, Syn. เพื่อน, เกลอ, Ant. ศัตรู, ปรปักษ์, Count unit: คน, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนคู่หู[n. exp.] (pheūoen khūhū) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMRADE K AA1 M R AE2 D
COMRADES K AA1 M R AE2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comrade (n) kˈɒmrɛɪd (k o1 m r ei d)
comrades (n) kˈɒmrɛɪdz (k o1 m r ei d z)
comradely (a) kˈɒmrɛɪdliː (k o1 m r ei d l ii)
comradeship (n) kˈɒmrɛɪdʃɪp (k o1 m r ei d sh i p)
comradeships (n) kˈɒmrɛɪdʃɪps (k o1 m r ei d sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan), #976 [Add to Longdo]
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] comrade-in-arms; battle companion, #9,156 [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions, #41,513 [Add to Longdo]
火伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] comrades-in-arms [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kamerad {m} | Kameraden {pl}comrade | comrades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]
戦友[せんゆう, senyuu] (n) comrade in arms; war buddy; (P) [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) [Add to Longdo]
仲間同士[なかまどうし, nakamadoushi] (n) comrades [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P) [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal [Add to Longdo]
輩;儕[ともがら, tomogara] (n) comrade; fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comrade \Com"rade\ (? or ?; 277), n. [Sp. camarada, fr. L.
   camara, a chamber; hence, a chamber-fellowship, and then a
   chamber-fellow: cf. F. camarade. Cf. {Chamber}.]
   A mate, companion, or associate.
   [1913 Webster]
 
      And turned my flying comrades to the charge. --J.
                          Baillie.
   [1913 Webster]
 
      I abjure all roofs, and choose . . .
      To be a comrade with the wolf and owl.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comrade
   n 1: a friend who is frequently in the company of another;
      "drinking companions"; "comrades in arms" [syn:
      {companion}, {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   2: a fellow member of the Communist Party
   3: used as a term of address for those male persons engaged in
     the same movement; "Greetings, comrade!" [syn: {brother},
     {comrade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top