ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sparkling

S P AA1 R K L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparkling-, *sparkling*, sparkl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you see, if someday, any day, you want to see your own small, sparkling star again, สักวันนึง เธออยากเห็นดวงดาวเล็ก ๆ แสงระยิบระยับของเธออีกครั้ง The Little Prince (1974)
They're born, sparkling and shinig in the sun.พวกมันเกิดขึ้นมา ส่องประกาย และส่องแสงสว่างจ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์ Visitor Q (2001)
And I'm the sparkling stage!และฉันก็กำลังส่องประกายอยู่บนเวที! Episode #1.1 (2006)
He told me to make a wish, and when I looked down, there was my diamond ring, sparkling under the water.เขาบอกให้ฉันอธิฐาน และพอฉันมองลงไป ก็เห็นแหวนเพชรวงนี้ เปล่งประกายใต้เงาน้ำ That Night, a Forest Grew (2007)
In case you're wondering, there's nothing sparkling under that water tonight.เผื่อคุณจะสงสัยนะ ไม่มีอะไรสะท้อนใต้ผิวน้ำนั่นแน่ คืนนี้ That Night, a Forest Grew (2007)
Get a whiff of those sparkling topnotes!ลองดมดูสิ Juno (2007)
That dirty money comes back to you sparkling clean. Yay!เงินสกปรกนั่นก็จะกลายมาเป็นเงินบริสุทธิ์โดยทันที เย้! Eiga: Kurosagi (2008)
Those sparkling shoes are impossible to fill.รองเท้าพวกนี้ใส่ไม่ได้เลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'll get you some sparkling water, okay?ฉันขอแนะนำน้ำดื่มจุดประกาย ตกลงรับไหมคะ Fighting (2009)
Yes. I just can't get enough of your sparkling wit and charm.อ้อใช่ค่ะ ฉันขาด คำพูดฉลาดๆและเสน่ห์ของคุณไม่ได้ The Ugly Truth (2009)
Maybe a sparkling toilet isn't that important.ส้วมที่ใสแววคงไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก Careful the Things You Say (2009)
So what can i get you? some sparkling cider?จะดื่มอะไรกันดี เอาไวน์แอ้ปเปิ้ลดีมั้ย? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
แป๋ว(adj) glittering, See also: sparkling, glistening, crystal-clear, translucent, Syn. ใส, แวววับ, แจ๋ว, แป๋วๆ, แป๋วแหวว, Example: เวลาเห็นลูกแมวถูกทิ้งตาแป๋วๆ ทีไร อดนึกสารไม่ได้ทุกที, Thai Definition: ที่เป็นประกาย
วาม(adj) glittering, See also: sparkling, twinkling, glimmering, glistening, Syn. วับๆ, วามแวม, Example: ดวงดาวในยามค่ำคืนเปล่งประกายวามอยู่ไกลแสนไกล, Thai Definition: ที่เป็นแสงเรืองๆ
วามแวม(adj) twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai Definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ
วิบวับ(adj) sparkling, See also: dazzling, glittering, twinkling, glistening, flashing, Syn. วับๆ, ระยิบระยับ, Example: แสงแดดส่องกระทบหยดฝนบนใบหญ้าทอประกายวิบวับ
แวบวับ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai Definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ระยาบ(adj) glitteringly, See also: sparkling, Syn. ระยาบระยับ, Thai Definition: แสงวาบๆ, นิยมใช้เข้าคู่กับ ระยับ เป็น ระยาบระยับ
ร่วงรุ้ง(adj) glittering, See also: sparkling, brilliant, Thai Definition: พรายแสง (ใช้แก่เพชร)
ประภัสสร(adj) sparkling, See also: glittering, glistening, shining, Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, พรายๆ, แสงพราว, Example: แสงอาทิตย์แรกขึ้นงามประภัสสร, Thai Definition: สีเลื่อมๆ พรายๆ, แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำโซดา[nām sōdā] (n) EN: soda ; soda water ; sparkling water  FR: eau gazeuse [ f ]
พราว[phrāo] (adv) EN: dazzling ; glittering ; sparkling
สปาร์กลิงไวน์[sapākling wāi] (n, exp) EN: sparkling wine  FR: vin pétillant [ m ]
สีเลื่อม[sī leūam] (adj) EN: sparkling
โซดา[sōdā] (n) EN: soda water ; sparkling water ; soda  FR: eau gazeuse [ f ] ; soda [ m ]
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาว[wāo] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling  FR: brillant ; luisant
วาบ ๆ[wāp-wāp] (adj) EN: sparkling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPARKLING S P AA1 R K L IH0 NG
SPARKLING S P AA1 R K AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sparkling (v) spˈaːklɪŋ (s p aa1 k l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽酒[qì jiǔ, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄡˇ,  ] sparkling wine #124,407 [Add to Longdo]
[guāng, ㄍㄨㄤ, ] sparkling water #171,997 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlwein { m }sparkling wine [Add to Longdo]
Schaumwein { m }sparkling wine [Add to Longdo]
Sekt { m }; Schampus { m }sparkling wine; champagne; bubbly [Add to Longdo]
Sprudel { m }; Sprudelwasser { m }sparkling mineral water [Add to Longdo]
Veilchenohr { n } [ ornith. ]Sparkling Violetear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
そらそら[sorasora] (int) sparklingly [Add to Longdo]
スパークリングワイン[supa-kuringuwain] (n) sparkling wine [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
喜びに輝く目[よろこびにかがやくめ, yorokobinikagayakume] (n) eyes sparkling with joy [Add to Longdo]
金波銀波[きんぱぎんぱ, kinpaginpa] (n) sparkling waves; waves sparkling in the moonlight or with the light of the rising (setting) sun [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t, adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n, adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sparkling \Spar"kling\, a.
   Emitting sparks; glittering; flashing; brilliant; lively; as,
   sparkling wine; sparkling eyes. -- {Spar"kling*ly}, adv. --
   {Spar"kling*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Brilliant; shining. See {Shining}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sparkle \Spar"kle\, v. i. [imp. & p. p. {Sparkled}; p. pr. & vb.
   n. {Sparkling}.] [See {Sparkle}, n., Spark of fire.]
   1. To emit sparks; to throw off ignited or incandescent
    particles; to shine as if throwing off sparks; to emit
    flashes of light; to scintillate; to twinkle; as, the
    blazing wood sparkles; the stars sparkle.
    [1913 Webster]
 
       A mantelet upon his shoulder hanging
       Bretful of rubies red, as fire sparkling. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To manifest itself by, or as if by, emitting sparks; to
    glisten; to flash.
    [1913 Webster]
 
       I see bright honor sparkle through your eyes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit little bubbles, as certain kinds of liquors; to
    effervesce; as, sparkling wine.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To shine; glisten; scintillate; radiate; coruscate;
     glitter; twinkle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sparkling
   adj 1: shining with brilliant points of light like stars;
       "sparkling snow"; "sparkling eyes"
   2: used of wines and waters; charged naturally or artificially
     with carbon dioxide; "sparkling wines"; "sparkling water"
     [syn: {sparkling}, {effervescent}] [ant: {noneffervescent},
     {still}]
   n 1: a rapid change in brightness; a brief spark or flash [syn:
      {twinkle}, {scintillation}, {sparkling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top