Search result for

suggest

(104 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suggest-, *suggest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggest[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend
suggest[VT] ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
suggestion[N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
suggestion[N] ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suggestion[N] การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation
suggestion[N] ข้อชวนคิด, See also: นัย, Syn. glimmer, suspicion
suggestive[ADJ] เป็นข้อเสนอแนะ, See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ, Syn. evocative, hinting, indicative
suggestive[ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
suggestible[ADJ] ถูกชักชวนได้ง่าย, See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. impressionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็น
ห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suggest you put on your walking shoes,ฉันขอแนะนำว่าเธอควร New Haven Can Wait (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
You know, when dean berube suggested I meet with you,- เธอรู้ไหม เมื่อตอนที่ ดีน เบรูเบแนะนำฉันให้รู้จักกับเธอ There Might be Blood (2008)
And which venue would you suggest, perhaps?และบางทีที่ที่ฉันแนะนำมันอาจจะไม่ดีใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
I suggest you find Lex, or you will be summarily terminated.ฉันแนะนำให้คุณไปค้นหาเล็กซ์ หรือไม่คุณก็หยุด Odyssey (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
If you're suggesting that you screwed upถ้าคุณกำลังแนะนำ คุณก็ล้มเหลว Last Resort (2008)
You suggested it.ก็คุณเสนอนี่ Dying Changes Everything (2008)
I suggested you look into it.ฉันเสนอให้ดูมัน Dying Changes Everything (2008)
What do you suggest?คุณคิดว่ายังไง Dying Changes Everything (2008)
Then I suggest you don't stand there like idiots.งั้นฉันแนะนำว่า อย่ายืนเป็นไอ้โง่อยู่ตรงนั้น Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suggestA constructive suggestion.
suggestA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
suggestA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
suggestAre you suggesting that I am not telling the truth?
suggestAre you suggesting that I am too young?
suggestAre you suggesting that I'm a coward?
suggestAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
suggestBecause of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.
suggestBob suggested that the party be put off till Wednesday.
suggestCould you suggest a good beauty parlor near here?
suggestCould you suggest an alternative date?
suggestDon't say 'but' to my suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ[N] proposal, See also: suggestion, offer
คำแนะนำ[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
พินิต[V] guide, See also: suggest, direct, Syn. แนะนำ, สั่งสอน
เปรยๆ[V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
อาเทศ[N] advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
ชี้แนะ[V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
การเสนอแนะ[N] suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
คนแนะนำ[N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism   
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]
ข้อติชม[n. exp.] (khø tichom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion   FR: commentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUGGEST    S AH0 G JH EH1 S T
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S T S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S
SUGGESTED    S AH0 G JH EH1 S T AH0 D
SUGGESTION    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N
SUGGESTING    S AH0 G JH EH1 S T IH0 NG
SUGGESTIVE    S AH0 G JH EH1 S T IH0 V
SUGGESTIBLE    S AH0 G JH EH1 S T AH0 B AH0 L
SUGGESTIONS    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suggest    (v) (s @1 jh e1 s t)
suggests    (v) (s @1 jh e1 s t s)
suggested    (v) (s @1 jh e1 s t i d)
suggesting    (v) (s @1 jh e1 s t i ng)
suggestion    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n)
suggestive    (j) (s @1 jh e1 s t i v)
suggestible    (j) (s @1 jh e1 s t @ b l)
suggestions    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n z)
suggestively    (a) (s @1 jh e1 s t i v l ii)
suggestibility    (n) (s @1 jh e2 s t @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suggestion {f}suggestion [Add to Longdo]
Suggestivfrage {f}leading question [Add to Longdo]
suggestibel {adj}suggestible [Add to Longdo]
suggestiv {adj}suggestive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
サジェスチョン[, sajiesuchon] (n) suggestion [Add to Longdo]
サジェスト[, sajiesuto] (n,vs) suggest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗示[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suggest \Sug*gest"\, v. t. [imp. & p. p. {Suggested}; p. pr. &
   vb. n. {Suggesting}.] [L. suggestus, p. p. of suggerere to
   put under, furnish, suggest; sub under + gerere to carry, to
   bring. See {Jest}.]
   1. To introduce indirectly to the thoughts; to cause to be
    thought of, usually by the agency of other objects.
    [1913 Webster]
 
       Some ideas . . . are suggested to the mind by all
       the ways of sensation and reflection. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To propose with difference or modesty; to hint; to
    intimate; as, to suggest a difficulty.
    [1913 Webster]
 
   3. To seduce; to prompt to evil; to tempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Knowing that tender youth is soon suggested. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To inform secretly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hint; allude to; refer to; insinuate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suggest \Sug*gest"\, v. i.
   To make suggestions; to tempt. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And ever weaker grows through acted crime,
      Or seeming-genial, venial fault,
      Recurring and suggesting still.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suggest
   v 1: make a proposal, declare a plan for something; "the senator
      proposed to abolish the sales tax" [syn: {propose},
      {suggest}, {advise}]
   2: drop a hint; intimate by a hint [syn: {hint}, {suggest}]
   3: imply as a possibility; "The evidence suggests a need for
     more clarification" [syn: {suggest}, {intimate}]
   4: suggest the necessity of an intervention; in medicine;
     "Tetracycline is indicated in such cases" [syn: {indicate},
     {suggest}] [ant: {contraindicate}]
   5: call to mind; "this remark evoked sadness" [syn: {suggest},
     {evoke}, {paint a picture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top