Search result for

suggest

(86 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suggest-, *suggest*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggest    [VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend
suggest    [VT] ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
suggest to    [PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ
suggestion    [N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal
suggestion    [N] ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, Syn. hint, indication, trace
suggestion    [N] การเสนอแนะ, See also: การแนะนำ, Syn. advice, recommendation
suggestion    [N] ข้อชวนคิด, See also: นัย, Syn. glimmer, suspicion
suggestive    [ADJ] เป็นข้อเสนอแนะ, See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ, Syn. evocative, hinting, indicative
suggestive    [ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
suggestible    [ADJ] ถูกชักชวนได้ง่าย, See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. impressionable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suggestionการแนะนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็น
ห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suggestion systemระบบข้อเสนอแนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suggestHe suggested to me that we should go.
suggestThere was a suggestion that the general meeting should take place in October.
suggestWe suggest April 6 as a date for your visit.
suggestI agreed to her suggestion that we meet again five years from then.
suggestI'm all for your suggestion.
suggestYour suggestion seems reasonable.
suggestYour suggestion seems irrelevant to our discussion here.
suggestI suggest you keep out of this.
suggestHave you finished the suggested reading?
suggestI suggest that you should write him a thank-you letter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ    [N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
คำเสนอ    [N] proposal, See also: suggestion, offer
คำแนะนำ    [N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา    [N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
พินิต    [V] guide, See also: suggest, direct, Syn. แนะนำ, สั่งสอน
เปรยๆ [V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
อาเทศ    [N] advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
ชี้แนะ    [V] suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด
การเสนอแนะ    [N] suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
คนแนะนำ    [N] adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำติชม[n.] (khamtichom) EN: suggestion ; criticism   
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion   FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f]
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion   FR: proposition [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]
ข้อติชม[n. exp.] (khø tichom) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion   FR: commentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUGGEST    S AH0 G JH EH1 S T
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S T S
SUGGESTS    S AH0 G JH EH1 S
SUGGESTED    S AH0 G JH EH1 S T AH0 D
SUGGESTION    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N
SUGGESTING    S AH0 G JH EH1 S T IH0 NG
SUGGESTIVE    S AH0 G JH EH1 S T IH0 V
SUGGESTIBLE    S AH0 G JH EH1 S T AH0 B AH0 L
SUGGESTIONS    S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suggest    (v) (s @1 jh e1 s t)
suggests    (v) (s @1 jh e1 s t s)
suggested    (v) (s @1 jh e1 s t i d)
suggesting    (v) (s @1 jh e1 s t i ng)
suggestion    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n)
suggestive    (j) (s @1 jh e1 s t i v)
suggestible    (j) (s @1 jh e1 s t @ b l)
suggestions    (n) (s @1 jh e1 s ch @ n z)
suggestively    (a) (s @1 jh e1 s t i v l ii)
suggestibility    (n) (s @1 jh e2 s t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
ご意見箱[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
サジェスチョン[, sajiesuchon] (n) suggestion [Add to Longdo]
サジェスト[, sajiesuto] (n,vs) suggest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暗示[あんじ, anji] Suggestion, Andeutung [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suggest \Sug*gest"\, v. t. [imp. & p. p. {Suggested}; p. pr. &
   vb. n. {Suggesting}.] [L. suggestus, p. p. of suggerere to
   put under, furnish, suggest; sub under + gerere to carry, to
   bring. See {Jest}.]
   1. To introduce indirectly to the thoughts; to cause to be
    thought of, usually by the agency of other objects.
    [1913 Webster]
 
       Some ideas . . . are suggested to the mind by all
       the ways of sensation and reflection. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To propose with difference or modesty; to hint; to
    intimate; as, to suggest a difficulty.
    [1913 Webster]
 
   3. To seduce; to prompt to evil; to tempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Knowing that tender youth is soon suggested. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To inform secretly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hint; allude to; refer to; insinuate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suggest \Sug*gest"\, v. i.
   To make suggestions; to tempt. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      And ever weaker grows through acted crime,
      Or seeming-genial, venial fault,
      Recurring and suggesting still.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suggest
   v 1: make a proposal, declare a plan for something; "the senator
      proposed to abolish the sales tax" [syn: {propose},
      {suggest}, {advise}]
   2: drop a hint; intimate by a hint [syn: {hint}, {suggest}]
   3: imply as a possibility; "The evidence suggests a need for
     more clarification" [syn: {suggest}, {intimate}]
   4: suggest the necessity of an intervention; in medicine;
     "Tetracycline is indicated in such cases" [syn: {indicate},
     {suggest}] [ant: {contraindicate}]
   5: call to mind; "this remark evoked sadness" [syn: {suggest},
     {evoke}, {paint a picture}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top