ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delicacy

D EH1 L AH0 K AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicacy-, *delicacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicacy(n) ความละเอียดอ่อน, See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง, Syn. debility, frailty, tenderness
delicacy(n) อาหารราคาแพง, See also: อาหารอร่อย, Syn. gourmet dish, savory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน, ความประณีต, ความอ่อนช้อย, คุณสมบัติที่แตกง่าย, ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง, ความอ่อนแอ, ความแคล่วคล่อง, ความยากที่จะจัดการ, ความลำบาก., Syn. modesty

English-Thai: Nontri Dictionary
delicacy(n) ความอ่อนแอ, ความแบบบาง, ความละเอียดอ่อน, ความอ่อนช้อย
indelicacy(n) ความกระด้าง, ความหยาบโลน, ความไม่เรียบร้อย, ความไม่ประณีต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little delicacy called sizzling shrimp. That's right.กุ้งผัดฉ่า อาหารขึ้นเหลา Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Talk with a bit more delicacy !ก็พูดให้มันดูนิ่มนวลสักนิดนึง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Oh, be warned, Lamia. Delicacy is needed.จำไว้นะลาเมีย อย่าบุ่มบ่าม Stardust (2007)
You can't understand the delicacy the situation.คุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ยุ่งยากแค่ไหน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
She's been compelled so we can enjoy our little delicacy in peace.หล่อนถูกสะกด เราจะได้ละเลียดกับอาหารได้อย่างช้าๆ Going Dutch (2011)
Except he needed a lawyer who understood the delicacy of his situation, didn't he?เว้นแต่เขาต้องการทนาย ที่เข้าใจสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนของเขา อย่างนั้นใช่ไหม The Company (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicacyBlowfish is a delicacy in Japan.
delicacyI regard crab as a great delicacy.
delicacyMary is lacking in delicacy.
delicacyThe delicacy of the child's hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน(n) delicacy, See also: elaboration, Example: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง, Thai Definition: ความประณีตบรรจง
ความบอบบาง(n) fragility, See also: delicacy, Syn. ความเปราะบาง, ความแบบบาง, Ant. ความทนทาน, ความแข็งแกร่ง, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะมีความบอบบางไม่คงทนถาวร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities
รังนก[rang nok] (n, exp) EN: bird's nest (chinese food delicacy)  FR: nid d'hirondelle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELICACY D EH1 L AH0 K AH0 S IY0
DELICACY D EH1 L IH0 K AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicacy (n) dˈɛlɪkəsiː (d e1 l i k @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food #4,552 [Add to Longdo]
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, / ] delicacy; dainties; rare foodstuff #81,000 [Add to Longdo]
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinfühligkeit { f }delicacy of feeling [Add to Longdo]
Leckerbissen { m }; Delikatesse { f } | Leckerbissen { pl }; Delikatessen { pl }delicacy | delicacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
猿腦[えんのう, ennou] (n) (obsc) monkey brain (eaten as a delicacy, medicine, etc.) [Add to Longdo]
佳肴;嘉肴[かこう, kakou] (n) delicacy; rare treat; good-eating fish [Add to Longdo]
珍味[ちんみ, chinmi] (n) delicacy; (P) [Add to Longdo]
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk [Add to Longdo]
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge [Add to Longdo]
美味[びみ, bimi] (adj-na, n) good flavor; good flavour; delicacy [Add to Longdo]
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicacy \Del"i*ca*cy\, n.; pl. {Delicacies}. [From {Delicate},
   a.]
   1. The state or condition of being delicate; agreeableness to
    the senses; delightfulness; as, delicacy of flavor, of
    odor, and the like.
    [1913 Webster]
 
       What choice to choose for delicacy best. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Nicety or fineness of form, texture, or constitution;
    softness; elegance; smoothness; tenderness; and hence,
    frailty or weakness; as, the delicacy of a fiber or a
    thread; delicacy of a hand or of the human form; delicacy
    of the skin; delicacy of frame.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice propriety of manners or conduct; susceptibility or
    tenderness of feeling; refinement; fastidiousness; and
    hence, in an exaggerated sense, effeminacy; as, great
    delicacy of behavior; delicacy in doing a kindness;
    delicacy of character that unfits for earnest action.
    [1913 Webster]
 
       You know your mother's delicacy in this point.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. Addiction to pleasure; luxury; daintiness; indulgence;
    luxurious or voluptuous treatment.
    [1913 Webster]
 
       And to those dainty limbs which Nature lent
       For gentle usage and soft delicacy?  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Nice and refined perception and discrimination; critical
    niceness; fastidious accuracy.
    [1913 Webster]
 
       That Augustan delicacy of taste which is the boast
       of the great public schools of England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. The state of being affected by slight causes;
    sensitiveness; as, the delicacy of a chemist's balance.
    [1913 Webster]
 
   7. That which is alluring, delicate, or refined; a luxury or
    pleasure; something pleasant to the senses, especially to
    the sense of taste; a dainty; as, delicacies of the table.
    [1913 Webster]
 
       The merchants of the earth are waxed rich through
       the abundance of her delicacies.   --Rev. xviii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   8. Pleasure; gratification; delight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He Rome brent for his delicacie.   --Chaucer.
 
   Syn: See {Dainty}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicacy
   n 1: the quality of being beautiful and delicate in appearance;
      "the daintiness of her touch"; "the fineness of her
      features" [syn: {daintiness}, {delicacy}, {fineness}]
   2: something considered choice to eat [syn: {dainty},
     {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]
   3: refined taste; tact [syn: {delicacy}, {discretion}]
   4: smallness of stature [syn: {delicacy}, {slightness}]
   5: lack of physical strength [syn: {fragility}, {delicacy}]
   6: subtly skillful handling of a situation [syn: {delicacy},
     {diplomacy}, {discreetness}, {finesse}]
   7: lightness in movement or manner [syn: {airiness}, {delicacy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top