ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delicacy

D EH1 L AH0 K AH0 S IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicacy-, *delicacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicacy[N] ความละเอียดอ่อน, See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง, Syn. debility, frailty, tenderness
delicacy[N] อาหารราคาแพง, See also: อาหารอร่อย, Syn. gourmet dish, savory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty

English-Thai: Nontri Dictionary
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, old buggers, it's a question of delicacyใช่, อ้ายหนุ่มเก่า, มัน'คือความละเอียดอ่อน question of Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That stupid girl's making a scene over such a delicacyสิ่งนั้นการกระทำของเด็กผู้หญิงโง่ความละเอียดอ่อนจน scene over Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
- Delicious delicacy?-เอามั้ย อร่อยนะ Love Actually (2003)
- You are a rare delicacy. - Alex? Alex.เจ้าอร่อยจริงๆ / อเลซ์ อเลกซ์ อเลกซ์ Madagascar (2005)
How happy for you, Mr Collins, to possess the talent for flattering with such delicacy.ยินดีด้วยนะ คุณคอลลินส์ ที่คุณมีความสามารถในการชม ได้อย่างละเอียดอ่อน Pride & Prejudice (2005)
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า Pride & Prejudice (2005)
A little delicacy called sizzling shrimp. That's right.กุ้งผัดฉ่า อาหารขึ้นเหลา Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Talk with a bit more delicacy !ก็พูดให้มันดูนิ่มนวลสักนิดนึง Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
It's supposed to be a delicacy.มันน่าจะเป็นของหรูนี่ Lovely Complex (2007)
Oh, be warned, Lamia. Delicacy is needed.จำไว้นะลาเมีย อย่าบุ่มบ่าม Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delicacyBlowfish is a delicacy in Japan.
delicacyI regard crab as a great delicacy.
delicacyMary is lacking in delicacy.
delicacyThe delicacy of the child's hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน[N] delicacy, See also: elaboration, Example: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง, Thai definition: ความประณีตบรรจง
ความบอบบาง[N] fragility, See also: delicacy, Syn. ความเปราะบาง, ความแบบบาง, Ant. ความทนทาน, ความแข็งแกร่ง, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะมีความบอบบางไม่คงทนถาวร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy)   FR: nid d'hirondelle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELICACY    D EH1 L AH0 K AH0 S IY0
DELICACY    D EH1 L IH0 K AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicacy    (n) dˈɛlɪkəsiː (d e1 l i k @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food, #4,552 [Add to Longdo]
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, / ] delicacy; dainties; rare foodstuff, #81,000 [Add to Longdo]
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling [Add to Longdo]
Leckerbissen {m}; Delikatesse {f} | Leckerbissen {pl}; Delikatessen {pl}delicacy | delicacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
猿腦[えんのう, ennou] (n) (obsc) monkey brain (eaten as a delicacy, medicine, etc.) [Add to Longdo]
佳肴;嘉肴[かこう, kakou] (n) delicacy; rare treat; good-eating fish [Add to Longdo]
珍味[ちんみ, chinmi] (n) delicacy; (P) [Add to Longdo]
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk [Add to Longdo]
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge [Add to Longdo]
美味[びみ, bimi] (adj-na,n) good flavor; good flavour; delicacy [Add to Longdo]
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delicacy \Del"i*ca*cy\, n.; pl. {Delicacies}. [From {Delicate},
   a.]
   1. The state or condition of being delicate; agreeableness to
    the senses; delightfulness; as, delicacy of flavor, of
    odor, and the like.
    [1913 Webster]
 
       What choice to choose for delicacy best. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Nicety or fineness of form, texture, or constitution;
    softness; elegance; smoothness; tenderness; and hence,
    frailty or weakness; as, the delicacy of a fiber or a
    thread; delicacy of a hand or of the human form; delicacy
    of the skin; delicacy of frame.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice propriety of manners or conduct; susceptibility or
    tenderness of feeling; refinement; fastidiousness; and
    hence, in an exaggerated sense, effeminacy; as, great
    delicacy of behavior; delicacy in doing a kindness;
    delicacy of character that unfits for earnest action.
    [1913 Webster]
 
       You know your mother's delicacy in this point.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. Addiction to pleasure; luxury; daintiness; indulgence;
    luxurious or voluptuous treatment.
    [1913 Webster]
 
       And to those dainty limbs which Nature lent
       For gentle usage and soft delicacy?  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Nice and refined perception and discrimination; critical
    niceness; fastidious accuracy.
    [1913 Webster]
 
       That Augustan delicacy of taste which is the boast
       of the great public schools of England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. The state of being affected by slight causes;
    sensitiveness; as, the delicacy of a chemist's balance.
    [1913 Webster]
 
   7. That which is alluring, delicate, or refined; a luxury or
    pleasure; something pleasant to the senses, especially to
    the sense of taste; a dainty; as, delicacies of the table.
    [1913 Webster]
 
       The merchants of the earth are waxed rich through
       the abundance of her delicacies.   --Rev. xviii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   8. Pleasure; gratification; delight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He Rome brent for his delicacie.   --Chaucer.
 
   Syn: See {Dainty}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicacy
   n 1: the quality of being beautiful and delicate in appearance;
      "the daintiness of her touch"; "the fineness of her
      features" [syn: {daintiness}, {delicacy}, {fineness}]
   2: something considered choice to eat [syn: {dainty},
     {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]
   3: refined taste; tact [syn: {delicacy}, {discretion}]
   4: smallness of stature [syn: {delicacy}, {slightness}]
   5: lack of physical strength [syn: {fragility}, {delicacy}]
   6: subtly skillful handling of a situation [syn: {delicacy},
     {diplomacy}, {discreetness}, {finesse}]
   7: lightness in movement or manner [syn: {airiness}, {delicacy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top