ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

print

P R IH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -print-, *print*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
print(n) ตัวพิมพ์
print(n) สิ่งที่ใช้พิมพ์, Syn. reprint, impression
print(n) ผ้าพิมพ์, See also: ภาพพิมพ์
print(n) วิธีการพิมพ์, See also: การพิมพ์
print(n) รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม, See also: รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก
print(vt) พิมพ์, See also: ประทับ, พิมพ์หนังสือ
print(vt) เขียนด้วยตัวพิมพ์
print(vi) เขียนด้วยตัวพิมพ์
print(vt) ประทับใจ
printed(adj) ซึ่งถูกพิมพ์, Syn. imprinted, stamped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์, ฝัง, ประทับ, สลัก, ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ, เกิดภาพ, อัดรูป, พิมพ์. n. ภาพพิมพ์, รอยพิมพ์, ตัวพิมพ์, วิธีการพิมพ์, ผ้าพิมพ์, เครื่องพิมพ์, ตราพิมพ์, ลวดลายพิมพ์, ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)
print bufferบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่ถูกกันไว้ให้มีหน้าที่เก็บผลที่จะพิมพ์ ออกไว้ชั่วคราว ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องพิมพ์ทำงานช้ากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลมารอเก็บไว้ที่นี่ก่อน แล้วเครื่องพิมพ์ก็จะค่อย ๆ ทยอยพิมพ์ออกไป
print queueคิวงานพิมพ์หมายถึง งานพิมพ์ที่ส่งมาเข้าคิวรอการพิมพ์ ในเครือข่าย อาจหมายถึงมีคนสั่งพิมพ์งานหลายคน จากสถานีปลายทาง (terminal) ต่าง ๆ แต่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่เพียงครึ่งเดียว งานอื่นจะต้องเข้าคิวรอ
print screenแป้นพิมพ์จอภาพเป็นแป้น ๆ หนึ่ง ใช้เป็นคำสั่งในระบบดอส ที่สั่งให้พิมพ์ข้อความที่ปรากฏบนจอภาพออกทางเครื่องพิมพ์ โดยการกดแป้นนี้บนแผงแป้นอักขระ ที่มีอักษรย่อว่า PrtSc อยู่บนแป้น แต่ในระบบวินโดว์ การกดแป้นนี้ จะเป็นคำสั่งเก็บภาพที่ปรากฏบนจอภาพไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard)
print-outn. สิ่งตีพิมพ์ที่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
printed mattern. สิ่งตีพิมพ์
printer(พริน'เทอะ) n. ผู้พิมพ์, เจ้าของโรงพิมพ์, ช่างพิมพ์, เครื่องพิมพ์หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น แบบกระทบ (impact printer) ซึ่งจะรวม ถึงแบบจุด (dot matrix) และแบบจาน (daisy wheel) นอกจากนั้น ก็ยังมีแบบไม่กระทบ (non impact printer) ซึ่งแบ่งเป็นแบบฉีดหมึก (ink jet) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ดู chain printer, character printer, daisy wheel printer, dot matrix printer, dot printer, drum printer, electrothermal printer, high speed printer, impact printer, ink jet printer, laser printer, line printer, nonimpact printer, page printer, stylus printer, thermal printer, wire printer, wheel printer ประกอบ
printer control languageใช้ตัวย่อว่า PCL (อ่านว่า พีซีแอล) เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP (อย่างปนคำนี้กับ PDL)
printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลความระหว่างระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือโปรแกรมการใช้งาน กับแบบหรือชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์จะสั่งให้พิมพ์ ระบบปฏิบัติการบางระบบจะมีซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไว้ให้ในตัว แต่ถ้าเป็นระบบดอส แต่ละโปรแกรมต้องติดตั้ง (install) ซอฟต์แวร์ส่วนนี้เอง (ขึ้นอยู่กับว่า จะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไร)
printer portช่องเสียบต่อกับเครื่องพิมพ์หมายถึง ช่องที่มีสายเสียบเพื่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่อกับเครื่องพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นช่องขนาน (pararell port) มักอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง ดู pararel port ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
print(n) การพิมพ์, ตัวพิมพ์, รอยจารึก, รอยฝัง, ภาพพิมพ์, ลายพิมพ์
print(vt) พิมพ์, จารึก, ฝัง, อัด, ประทับ, สลัก
printer(n) ผู้พิมพ์, เครื่องพิมพ์, โรงพิมพ์, ช่างพิมพ์, เจ้าของโรงพิมพ์
printing(n) การพิมพ์, การอัดรูป, สิ่งตีพิมพ์, จำนวนที่พิมพ์
PRINTING printing press(n) เครื่องพิมพ์, แท่นพิมพ์
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
fingerprint(n) ลายมือ, ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ
footprint(n) รอยเท้า
imprint(n) สิ่งพิมพ์, การตีพิมพ์, ลายมือ, เครื่องหมาย, ตรา, รอยกด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
print queueคิวงานพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
print contrast signal value; PCS valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
print formatรูปแบบการพิมพ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
print queueคิวงานพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
printed circuitวงจรพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
printed matterสิ่งพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
printerเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printed circuit board technologyเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printed circuitsวงจรพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printed circuits industryอุตสาหกรรมวงจรพิมพ์ [TU Subject Heading]
Printerเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Printerเครื่องพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printer driverโปรแกรมขับเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Printingการพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printingการพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Printingการพิมพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Close enough. You can print that.ใกล้เคียงครับ คุณพิมพ์ลงได้เลย Oh, God! (1977)
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน Oh, God! (1977)
Yes, you can print that in your paper.ใช่ค่ะ คุณพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ได้ Oh, God! (1977)
I'll print up show bills. I'll make the place look real pretty, okay?ผมจะพิมพ์ป้ายและจะจัดสถานที่ให้สวยงาม The Blues Brothers (1980)
He won't let us print him well.เขาจะไม่ยอมให้เราพิมพ์เขาดี First Blood (1982)
Quick, take a bucket of water and wash away all these bloody palm prints on the wall!เร็วเข้า, เอาถังน้ำมา แล้วลบรอยฝ่ามือเลือดบนกำแพงนี่ออกไปให้หมดซะ! Return of the Condor Heroes (1983)
She will leave her palm prints on her enemy's walls.นางจะทิ้งรอยฝ่ามือไว้ที่กำแพงบ้านคนนั้น. Return of the Condor Heroes (1983)
Each palm print for each life.1 ฝ่ามือ 1 ชีวิต. Return of the Condor Heroes (1983)
# Saw those huge paw prints #รอยเท้าใหญ่มหึมา An American Tail (1986)
There's no ransom note, no prints - no nothing.พรุ่งนี้จะโดดเรียนมา Big (1988)
One print for two theaters!1 ก็อปปี้สำหรับ 2 โรงเนี่ยนะ ! Cinema Paradiso (1988)
They even said they came up with prints off the wheel.พวกเขาอาจได้เรื่องจากรอยล้อรถ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
printA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
printAs it was printed in haste, the book has many misprints.
printA summary of his speech was printed in the newspaper.
printHe peered at the small print in a newspaper.
printHis job has to do with printing.
printI bought this printer yesterday.
printI could do nothing but stare stupidly at the printed page.
printI'd like two prints of each.
printI helped a little binding printouts that the student council will apparently use.
printIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.
printI saw sorrow's print upon her face.
printI want a roll of color film for prints.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.พ.(n) printing office, Syn. โรงพิมพ์
สิ่งตีพิมพ์(n) printed matter, See also: published material
สื่อสิ่งพิมพ์(n) printing media
ภาพพิมพ์(n) print, Example: ชาวเขมรบางกลุ่มได้พยายามอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยผ่านงานศิลปหัตถกรรม ภาพเขียนและภาพพิมพ์, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่เกิดจากการพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์(n) printed matter, Example: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก, Thai Definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางสิ่งพิมพ์
โรงพิมพ์(n) printing house, See also: press, Example: เมื่อยังเด็กเขาได้ประกอบภารกิจในโรงพิมพ์ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นโรงสร้างจักรยาน ซึ่งให้บทเรียนในเรื่องจักรกลมาก, Count Unit: โรง, แห่ง
สิ่งตีพิมพ์(n) printed matter, Syn. สิ่งพิมพ์, Example: เราใช้กระดาษไปเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปของสิ่งตีพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์(n) printer, See also: printing machine, print, Example: ชาวยุโรปคิดเครื่องพิมพ์ได้เขาก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาสิ่งพิมพ์ขึ้นมาก่อน, Count Unit: เครื่อง
พิมพ์(v) print, See also: press, Example: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์สามารถพิมพ์หนังสือเรียนได้โดยเสรี, Thai Definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ, ทำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใดๆ โดยการกดหรือการใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอาจให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์ขึ้นหลายสำเนา, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์หนังสือ(v) print, See also: publish, Example: อาทิตย์นี้คงต้องพิมพ์หนังสือเพิ่มอีกตามความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้น ให้เกิดเป็นสิ่งพิมพ์หนังสือขึ้นหลายสำเนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์ม[baēpføm] (n) EN: form ; printed form  FR: formulaire [ m ]
แบบพิมพ์[baēpphim] (n) EN: form ; printed form  FR: formulaire [ m ]
ช่างพิมพ์[chang phim] (n) EN: printer  FR: imprimeur [ m ]
เดินทอง[doēnthøng] (v) EN: print in gold letters  FR: écrire en lettres d'or
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
การพิมพ์[kān phim] (n) EN: printing  FR: impression [ f ] ; tirage [ m ]
การวิ่งระยะสั้น[kān wing raya san] (n, exp) FR: sprint [ m ]
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[khreūangjak samrap phim] (n, exp) EN: printing machine
เครื่องพิมพ์[khreūangphim] (n, exp) EN: printer ; computer printer  FR: imprimante [ f ]
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก[khreūangphim baēp phon meuk] (n, exp) EN: inkjet printer  FR: imprimante à jet d'encre [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRINT P R IH1 N T
PRINTS P R IH1 N T S
PRINTZ P R IH1 N T S
PRINTY P R IH1 N T IY0
PRINTED P R IH1 N T IH0 D
PRINTED P R IH1 N T AH0 D
PRINTER P R IH1 N T ER0
PRINTER P R IH1 N ER0
PRINTUP P R IH1 N T AH2 P
PRINTON P R IH1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
print (v) prˈɪnt (p r i1 n t)
prints (v) prˈɪnts (p r i1 n t s)
printed (v) prˈɪntɪd (p r i1 n t i d)
printer (n) prˈɪntər (p r i1 n t @ r)
printers (n) prˈɪntəz (p r i1 n t @ z)
printing (v) prˈɪntɪŋ (p r i1 n t i ng)
printout (n) prˈɪntaut (p r i1 n t au t)
printable (j) prˈɪntəbl (p r i1 n t @ b l)
printings (n) prˈɪntɪŋz (p r i1 n t i ng z)
printouts (n) prˈɪntauts (p r i1 n t au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印刷[yìn shuā, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] print #8,528 [Add to Longdo]
打印机[dǎ yìn jī, ㄉㄚˇ ㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] printer #15,055 [Add to Longdo]
印染[yìn rǎn, ㄧㄣˋ ㄖㄢˇ, ] printing and dyeing #26,883 [Add to Longdo]
印刷厂[yìn shuā chǎng, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] printing house; print shop #33,452 [Add to Longdo]
印刷品[yìn shuā pǐn, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄆㄧㄣˇ, ] printed products #40,459 [Add to Longdo]
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, ] printed cloth; calico #47,566 [Add to Longdo]
印刷术[yìn shuā shù, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄕㄨˋ, / ] printing; printing technology #65,235 [Add to Longdo]
印版[yìn bǎn, ㄧㄣˋ ㄅㄢˇ, ] printing plate #72,061 [Add to Longdo]
印刷版[yìn shuā bǎn, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄅㄢˇ, ] printing plate #102,466 [Add to Longdo]
套红[tào hóng, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] printing in red (e.g. a banner headline) #112,305 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckauflage { f }print run [Add to Longdo]
Druckauftrag { m }print job [Add to Longdo]
Druckbreite { f }print span [Add to Longdo]
Druckbreite { f }print width [Add to Longdo]
Druckerei { f }print shop; printing works; printing house; printer's [Add to Longdo]
Drucker { m }; Druckereiarbeiter { m }print worker [Add to Longdo]
Druckqualität { f }print quality [Add to Longdo]
Druckrichtung { f }print direction [Add to Longdo]
Satzspiegel { m }print space [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) { comp } plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
イオンデポジションプリンタ[iondepojishonpurinta] (n) { comp } ion-deposition printer [Add to Longdo]
イメージプリンタ[ime-jipurinta] (n) image printer [Add to Longdo]
インクジェットプリンター;インクジェットプリンタ[inkujiettopurinta-; inkujiettopurinta] (n) { comp } ink-jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] (n) { comp } ink jet printer [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[inpakutopurinta] (n) { comp } impact printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
テレプリンター[てれぷりんたー, terepurinta-] teleprinter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Print \Print\, v. t. [imp. & p. p. {Printed}; p. pr. & vb. n.
   {Printing}.] [Abbrev. fr. imprint. See {Imprint}, and {Press}
   to squeeze.]
   1. To fix or impress, as a stamp, mark, character, idea,
    etc., into or upon something.
    [1913 Webster]
 
       A look will print a thought that never may remove.
                          --Surrey.
    [1913 Webster]
 
       Upon his breastplate he beholds a dint,
       Which in that field young Edward's sword did print.
                          --Sir John
                          Beaumont.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps some footsteps printed in the clay.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. To stamp something in or upon; to make an impression or
    mark upon by pressure, or as by pressure.
    [1913 Webster]
 
       Forth on his fiery steed betimes he rode,
       That scarcely prints the turf on which he trod.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: To strike off an impression or impressions
    of, from type, or from stereotype, electrotype, or
    engraved plates, or the like; in a wider sense, to do the
    typesetting, presswork, etc., of (a book or other
    publication); as, to print books, newspapers, pictures; to
    print an edition of a book.
    [1913 Webster]
 
   4. To stamp or impress with colored figures or patterns; as,
    to print calico.
    [1913 Webster]
 
   5. (Photog.) To take (a copy, a positive picture, etc.), from
    a negative, a transparent drawing, or the like, by the
    action of light upon a sensitized surface.
    [1913 Webster]
 
   {Printed goods}, textile fabrics printed in patterns,
    especially cotton cloths, or calicoes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Print \Print\, v. i.
   1. To use or practice the art of typography; to take
    impressions of letters, figures, or electrotypes, engraved
    plates, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. To publish a book or an article.
    [1913 Webster]
 
       From the moment he prints, he must except to hear no
       more truth.              --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Print \Print\, n. [See {Print}, v., {Imprint}, n.]
   1. A mark made by impression; a line, character, figure, or
    indentation, made by the pressure of one thing on another;
    as, the print of teeth or nails in flesh; the print of the
    foot in sand or snow.
    [1913 Webster]
 
       Where print of human feet was never seen. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A stamp or die for molding or impressing an ornamental
    design upon an object; as, a butter print.
    [1913 Webster]
 
   3. That which receives an impression, as from a stamp or
    mold; as, a print of butter.
    [1913 Webster]
 
   4. Printed letters; the impression taken from type, as to
    excellence, form, size, etc.; as, small print; large
    print; this line is in print.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is produced by printing. Specifically:
    (a) An impression taken from anything, as from an engraved
      plate. "The prints which we see of antiquities."
      --Dryden.
    (b) A printed publication, more especially a newspaper or
      other periodical. --Addison.
    (c) A printed cloth; a fabric figured by stamping,
      especially calico or cotton cloth.
    (d) A photographic copy, or positive picture, on prepared
      paper, as from a negative, or from a drawing on
      transparent paper.
      [1913 Webster]
 
   6. (Founding) A core print. See under {Core}.
    [1913 Webster]
 
   {Blue print}, a copy in white lines on a blue ground, of a
    drawing, plan, tracing, etc., or a positive picture in
    blue and white, from a negative, produced by photographic
    printing on peculiarly prepared paper.
 
   {In print}.
    (a) In a printed form; issued from the press; published.
      --Shak.
    (b) To the letter; with accurateness. "All this I speak in
      print." --Shak.
 
   {Out of print}. See under {Out}.
 
   {Print works}, a factory where cloth, as calico, is printed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 print
   n 1: the text appearing in a book, newspaper, or other printed
      publication; "I want to see it in print"
   2: a picture or design printed from an engraving
   3: a visible indication made on a surface; "some previous reader
     had covered the pages with dozens of marks"; "paw prints were
     everywhere" [syn: {mark}, {print}]
   4: availability in printed form; "we've got to get that story
     into print"; "his book is no longer in print"
   5: a copy of a movie on film (especially a particular version of
     it)
   6: a fabric with a dyed pattern pressed onto it (usually by
     engraved rollers)
   7: a printed picture produced from a photographic negative [syn:
     {photographic print}, {print}]
   v 1: put into print; "The newspaper published the news of the
      royal couple's divorce"; "These news should not be printed"
      [syn: {print}, {publish}]
   2: write as if with print; not cursive
   3: make into a print; "print the negative"
   4: reproduce by printing [syn: {print}, {impress}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 print
  v.
 
   To output, even if to a screen. If a hacker says that a program ?printed a
   message?, he means this; if he refers to printing a file, he probably means
   it in the conventional sense of writing to a hardcopy device (compounds
   like ?print job? and ?printout?, on the other hand, always refer to the
   latter). This very common term is likely a holdover from the days when
   printing terminals were the norm, perpetuated by programming language
   constructs like {C}'s printf(3). See senses 1 and 2 of {tty}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top