ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crony

K R OW1 N IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crony-, *crony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crony[N] เพื่อนสนิท, Syn. buddy, comrade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crony(โคร'นี) n. เพื่อนสนิท, Syn. buddy
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cronyism (n ) ระบบพวกพ้อง การเล่นพรรคเล่นพวก หรือ การเอื้อประโยชน์ให้แก่คนใกล้ชิดของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
คำย่อ[n.] (khamyø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRONY K R OW1 N IY0
CRONYISM K R OW1 N IY0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crony (n) krˈouniː (k r ou1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kumpan {m} | Kumpane {pl}crony | cronies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロニム[, akuronimu] (n) acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
旧友[きゅうゆう, kyuuyuu] (n) crony; old friend [Add to Longdo]
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] (n) acronym; initialism [Add to Longdo]
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P) [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] (n) {comp} acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] (n) abbreviation; acronym; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] acronym [Add to Longdo]
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] acronym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crony \cro"ny\ (kr[=o]"n[y^]), n.; pl. {Cronies}
   (kr[=o]"n[i^]z). [Orig., an old woman. See {Crone}.]
   1. A crone. [Obs.] "Marry not an old crony." --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. An intimate companion; a familiar friend. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He soon found his former cronies, though all rather
       the worse for the wear and tear of time. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crony
   n 1: a close friend who accompanies his buddies in their
      activities [syn: {buddy}, {brother}, {chum}, {crony},
      {pal}, {sidekick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top