ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthelmintic

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthelmintic-, *anthelmintic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthelmintic[ADJ] ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
anthelmintic[N] ยาฆ่าหรือขับพยาธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิ [TU Subject Heading]
Anthelminticsยารักษาโรคพยาธิ, ยาฆ่าพยาธิ, ยารักษาโรคพยาธิ (ลำไส้), ยาขับพยาธิ์ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anthelminthic \anthelminthic\, Anthelmintic
 \An`thel*min"tic\([a^]n`th[e^]l*m[i^]n"t[i^]k), a. [Pref. anti-
   + Gr. "e`lmins, -inqos, worm, esp. a tapeworm, or mawworm.
   See also {helminth}] (Med.)
   capable of expelling or destroying parasitic worms. -- n. An
   anthelmintic remedy. [Written also {anthelminthic}.]
 
   Syn: helminthic, parasiticidal
     [1913 Webster WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anthelmintic
   adj 1: capable of expelling or destroying parasitic worms [syn:
       {anthelmintic}, {anthelminthic}, {helminthic},
       {parasiticidal}]
   n 1: a medication capable of causing the evacuation of parasitic
      intestinal worms [syn: {vermifuge}, {anthelmintic},
      {anthelminthic}, {helminthic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top