Search result for

conceal

(70 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceal-, *conceal*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceal    [VT] ปกปิด, See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ, Syn. hide, secrete, cover
concealment    [N] การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering
conceal from    [PHRV] ปกปิดจาก, See also: ซ่อนเร้นจาก, Syn. hide from

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed haemorrhage; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealThe criminal had to conceal his identity.
concealDon't conceal what you feel about it.
concealIt's foul of you to have concealed it.
concealMrs. Thompson wants to conceal the fact that she is a millionaire.
concealChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
concealWe can normally conceal our thoughts from others.
concealI would rather die than conceal my belief.
concealThe concealment of facts by a witness is a criminal offense.
concealIt is wrong for a man to conceal things from his wife.
concealDense bushes concealed him.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out

English-Thai: Nontri Dictionary
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกเม็ด    [V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง [V] hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
เร้น [V] hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ
เก็บงำ    [V] conceal, See also: hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially, Syn. ปิดบัง, ซ่อน, Ant. เปิดเผย, Example: พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น, Thai definition: รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี
เคลือบแฝง    [V] conceal, See also: hide, Syn. แอบแฝง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง, Ant. ชัดเจน, โปร่งใส, Example: พวกเขารู้สึกดีใจกับการกลับมาของเพื่อนแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเคลือบแฝงอยู่ก็ตาม, Thai definition: ไม่กระจ่างทำให้เป็นที่สงสัย
งำ    [V] conceal, See also: hide, cover from sight, keep from sight, Syn. ปิด, เก็บ, ซ่อน, Ant. เปิด, เปิดเผย, Example: เขากลัวแกจะไม่ตลกด้วยก็เลยได้แต่เงียบงำเอาไว้กะว่าเอาไว้เป็นมุขให้เพื่อนๆ ฟังแทน
ปิดความ    [V] hush up, See also: conceal a matter, keep secret, suppress, Syn. ปิดบัง, Example: เขาพยามปิดความไม่ให้ผมทราบความจริง, Thai definition: ปิดบังความจริง
ปิด    [V] hide, See also: conceal, cover up, Syn. ปกปิด, Example: ข้อมูลนี้เป็นความลับทางธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่างปิดไม่ให้ฝ่ายใดล่วงรู้, Thai definition: ไม่เปิดเผย
ปิดบัง    [V] hide, See also: conceal, Syn. ปกปิด, ปิด, Ant. เปิดเผย, Example: ความผิดพลาดในอดีตมิใช่เรื่องน่าอับอายหรือต้องปิดบังแต่อย่างใด, Thai definition: ไม่เปิดเผย
ปิดหน้า    [V] cover one's face, See also: conceal one's face, Example: ถึงผู้ต้องหาจะปิดหน้า แต่เธอก็แน่ใจว่าใช่ลูกชายของเธอแน่นอน, Thai definition: ปิดบังไม่ให้เห็นใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pokpit) EN: concealed documents ; confidential papers   FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way   
เคลือบแฝง[v.] (khleūapfaēng) EN: conceal   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEAL    K AH0 N S IY1 L
CONCEALS    K AH0 N S IY1 L Z
CONCEALED    K AH0 N S IY1 L D
CONCEALING    K AH0 N S IY1 L IH0 NG
CONCEALMENT    K AH0 N S IY1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceal    (v) (k @1 n s ii1 l)
conceals    (v) (k @1 n s ii1 l z)
concealed    (v) (k @1 n s ii1 l d)
concealing    (v) (k @1 n s ii1 l i ng)
concealment    (n) (k @1 n s ii1 l m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug [Add to Longdo]
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
隠す(P);隠くす(io);匿す;隱くす(io)(oK)[かくす, kakusu] (v5s,vt) to hide; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] conceal; to cover [Add to Longdo]
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 怀 / ] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] conceal from [Add to Longdo]
隐秘[yǐn mì, ˇ ㄇㄧˋ, / ] conceal; hide; secret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceal \Con*ceal"\ (k[o^]n*s[=e]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Concealed} (k[o^]n*s[=e]ld"); p. pr. & vb. n. {Concealing}.]
   [OF. conceler, L. concelare; con- + celareto hide; akin to
   AS. helan, G. hehlen, E. hele (to cover), helmet. See {Hell},
   {Helmet}.]
   To hide or withdraw from observation; to cover; to cover or
   keep from sight; to prevent the discovery of; to withhold
   knowledge of.
   [1913 Webster]
 
      It is the glory of God to conceal a thing. --Prov. xxv.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Declare ye among the nations, . . . publish and conceal
      not.                   --Jer. l. 2.
   [1913 Webster]
 
      He which finds him shall deserve our thanks, . . .
      He that conceals him, death.       --Shak.
 
   Syn: To hide; secrete; screen; cover; disguise; dissemble;
     mask; veil; cloak; screen.
 
   Usage: {To Conceal}, {Hide}, {Disguise}, {Dissemble},
      {Secrete}. To hide is the generic term, which embraces
      all the rest. To conceal is simply not make known what
      we wish to keep secret. In the Bible hide often has
      the specific meaning of conceal. See --1 Sam. iii. 17,
      18. To disguise or dissemble is to conceal by assuming
      some false appearance. To secrete is to hide in some
      place of secrecy. A man may conceal facts, disguise
      his sentiments, dissemble his feelings, secrete stolen
      goods.
      [1913 Webster]
 
         Bur double griefs afflict concealing hearts.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Both dissemble deeply their affections. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         We have in these words a primary sense, which
         reveals a future state, and a secondary sense,
         which hides and secretes it.   --Warburton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceal
   v 1: prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide
      their faces"; "hide the money" [syn: {hide}, {conceal}]
      [ant: {show}]
   2: hold back; keep from being perceived by others; "She conceals
     her anger well" [syn: {conceal}, {hold back}, {hold in}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top