ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scare

S K EH1 R   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scare-, *scare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scare[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. terrify
scare[VI] ตกใจ, See also: กลัว, Syn. panic
scare[N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror
scarer[N] ผู้ทำให้ตกใจ
scare up[PHRV] เตรียมสำรองไว้, See also: มีไว้, Syn. rustle up, scrape together
scarecrow[N] หุ่นไล่กา, See also: สิ่งที่ใช้ขู่, Syn. bugbear, sight
scare into[PHRV] ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว, Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
scare stiff[PHRV] ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scaremonger[N] ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ, See also: คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ, Syn. alarmist
scaremongering[N] การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only thing I'm scared of is to see how many people that's here for me right now, in this moment, after I lost, disappear."สิ่งเดียวที่ผมกลัว คือการต้องเห็นคนที่มา เพื่อสนับสนุนผม แต่ในตอนนี้ พอผมแพ้ก็หายไปหมดเลย" CounterPunch (2017)
I said, "I'm not scared to fight, I'm not even scared to lay down.ผมตอบว่า "ผมไม่กลัวที่จะต้องสู้ ไม่กลัวที่จะโดนต่อยลงไปนอนด้วยซ้ำ CounterPunch (2017)
Somebody asked me, "Are you scared to get in the ring?"มีคนถามว่า "กลัวที่จะขึ้นสังเวียนอีกไหม" CounterPunch (2017)
Super scared. There is a cat that confronts him in the other street.กลัวมากด้วย ที่ซอยโน้นมีแมวออกมาขู่มันใหญ่เลย  ()
You scared the shit out of me.นายทำฉันกลัวแทบแย่ Smell the Weakness (2017)
- They look evil. - Dad, I'm scared.- พวกมันดูน่ากลัวจัง Close Encounters (2017)
One boy is scared of dogs, one boy hates high places, one is frightened of the ocean.คนนึงกลัวหมา คนนึงกลัวความสูง คนนึงกลัวทะเล Stormborn (2017)
I'll tell you what doesn't scare me...ข้าจะบอกอะไรเอง อะไรที่ทำให้ข้ากลัวไม่ได้.. Dragonstone (2017)
For a big, hard man, you scare easy.สำหรับพ่อหนุ่มร่างใหญ่ บึกบึน แกกลัวอะไรง่ายจัง Dragonstone (2017)
If I look scared, she'll attack and bind me to HAN.ถ้าผมดูหวาดกลัว เธอจะจู่โจม และลากผมไปหาเรื่อง หน.ฮัน The King (2017)
I'll help you. Nothing scares us.ฉันจะช่วยนายเอง ไม่ต้องห่วงหรอก The King (2017)
Must be scared after a call from the attorney general.พอได้รับโทรศัพท์จากอัยการสูงสุด ก็คงเริ่มกลัวละสิ The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scareA loud noise in the night scared him.
scareBecause I was scared.
scareDon't be scared of making mistakes.
scareDon't make any noise or you'll scare the birds away.
scareDon't scare me like that!
scare"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.
scareHe ran like a scared rabbit.
scareHe was scared green.
scareHe was scared when the monkey jumped at him.
scareHe was scared you would shoot him.
scareHiromi decided to risk bungee-jumping, even though he was scared.
scareI felt a little scared.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกลัว[N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เกลือก[V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
ความหวั่นไหว[N] fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
ฝ่อ[V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใจฝ่อ[ADJ] downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
น่าเกลียดน่ากลัว[V] frighten, See also: scare, terrify, alarm, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย, Example: ชาวทมิฬยิ้มง่ายและบริสุทธิ์ ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความหมายในภาษาไทย
คร้าม[V] be afraid, See also: scare, fear, dread, Syn. ขยาด, ไม่กล้าสู้, Example: พม่าเริ่มหวาดหวั่นฝีมือไทยและยังส่งผลสะท้อนไปถึงประเทศใกล้เคียงทำให้คร้ามเกรงฝีมือของไทยไม่กล้าจะมารุกราน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว
ขวัญหาย[N] scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ
ดีฝ่อ[V] overcome by fear, See also: scare, frighten, Syn. ตกใจ, ขวัญหนี, Example: เขาดีฝ่อเมื่อเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด, Thai definition: ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow   
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARE    S K EH1 R
SCARED    S K EH1 R D
SCARES    S K EH1 R Z
SCARECROW    S K AE1 R K R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scare    (v) skˈɛəʴr (s k e@1 r)
scared    (v) skˈɛəʴd (s k e@1 d)
scares    (v) skˈɛəʴz (s k e@1 z)
scarecrow    (n) skˈɛəʴkrou (s k e@1 k r ou)
scarecrows    (n) skˈɛəʴkrouz (s k e@1 k r ou z)
scaremonger    (n) skˈɛəʴmʌŋgər (s k e@1 m uh ng g @ r)
scaremongers    (n) skˈɛəʴmʌŋgəz (s k e@1 m uh ng g @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稻草人[dào cǎo rén, ㄉㄠˋ ㄘㄠˇ ㄖㄣˊ, ] scarecrow, #46,986 [Add to Longdo]
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, / ] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic, #135,135 [Add to Longdo]
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] scared, nervous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out [Add to Longdo]
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared [Add to Longdo]
恐慌[きょうこう, kyoukou] (n,vs) panic; scare; consternation; (P) [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scare \Scare\, v. t. [imp. & p. p. {Scared}; p. pr. & vb. n.
   {Scaring}.] [OE. skerren, skeren, Icel. skirra to bar,
   prevent, skirrask to shun, shrink from; or fr. OE. skerre,
   adj., scared, Icel. skjarr; both perhaps akin to E. sheer to
   turn.]
   To frighten; to strike with sudden fear; to alarm.
   [1913 Webster]
 
      The noise of thy crossbow
      Will scare the herd, and so my shoot is lost. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To scare away}, to drive away by frightening.
 
   {To scare up}, to find by search, as if by beating for game.
    [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alarm; frighten; startle; affright; terrify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scare \Scare\, n.
   Fright; esp., sudden fright produced by a trifling cause, or
   originating in mistake. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scare
   n 1: sudden mass fear and anxiety over anticipated events;
      "panic in the stock market"; "a war scare"; "a bomb scare
      led them to evacuate the building" [syn: {panic}, {scare}]
   2: a sudden attack of fear [syn: {scare}, {panic attack}]
   v 1: cause fear in; "The stranger who hangs around the building
      frightens me"; "Ghosts could never affright her" [syn:
      {frighten}, {fright}, {scare}, {affright}]
   2: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn: {daunt},
     {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off}, {scare away},
     {frighten away}, {scare}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top