ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimacy

IH1 N T AH0 M AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimacy-, *intimacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimacy(n) ความใกล้ชิด, See also: ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, Syn. closeness, familiarity
intimacy(n) ความสัมพันธ์ทางเพศ, Syn. sexual intercourse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย, ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความเข้าใจลึกซึ้ง, ความสนิทสนมในทางเพศ, ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness

English-Thai: Nontri Dictionary
intimacy(n) ความคุ้นเคย, ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]
Intimacy (Psychology)ความใกล้ชิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
That's the whole deal. That's what intimacy is all about.แค่นั้นพอแล้ว มันเป็นเรื่องส่วนตัว Good Will Hunting (1997)
'True Intimacy Friendly Foe. ''ศัตรูผู้เป็นมิตรสนิทสนมอย่างแท้จริง' My Tutor Friend (2003)
We've talked about your intimacy problem.เราพูดถึงปัญหาของคุณ อะไรคือแก่นของมัน I Heart Huckabees (2004)
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต I Heart Huckabees (2004)
I'm definitely gonna have an intimacy problem with you if you keep dressing like that.ผมคงมีปัญหาเรื่องนี้กับคุณ ถ้าหากคุณยังแต่งตัวแบบนี้ I Heart Huckabees (2004)
Like, how can I help it if she gets turned on by sexual intimacy in places that we know we're gonna get caught?แบบนี้ ผมต้องหาวิธีช่วยเธอ ให้หายจากอาการเซ็กส์หมู่ซะแล้ว สถานภาพอย่างที่เป็นอยู่ ผมต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามั้ย Match Point (2005)
Those who, like us have already found each other isolate themselves in the intimacy of songs and parades.อย่างเช่นคู่ของเรา ที่ได้พบแล้ว ซึ่งกันและกัน ...ต่างก็แยกกันไปหาที่ส่วนตัว บรรเลงเพลง และท่วงท่า March of the Penguins (2005)
I have severe intimacy issues and a gun... so do yourselves a favor and don't look up.ผมเป็นคนโมโหง่าย และมีปืนอยู่ในมือ ฉะนั้น ช่วยทำตาม และอย่ามองเด็ดขาด The Marine (2006)
Can you even comprehend the intimacy of the mechanics of what I had to do to that woman?คุณเข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ กับผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไง? Good Fences (2007)
Orson, if we can't share a bed, It's going to hurt the intimacy of our marriage.ออร์สันถ้าเราไม่ได้นอนเตียงเดียวกัน ชีวิตคู่เราจะแย่ Me and My Town (2008)
I speak of intimacy or "into-me-I-see".ผมพูดถึง \"สัมพันธ์ล้ำลึก\"\ หรือ \"เห็นลึกเข้ามาในตัวฉันเอง\" The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimacyTheir intimacy grew with the years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสาสะ(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai Definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเป็นกันเอง(n) intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก
ความคุ้นเคย(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์ทางเพศ[khwām samphan thāng phēt] (n, exp) EN: intimacy[ ; sexual intercourse ]  FR: relation sexuelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTIMACY IH1 N T AH0 M AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimacy (n) ˈɪntɪməsiː (i1 n t i m @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n, vs) fast approach; quick intimacy [Add to Longdo]
交情[こうじょう, koujou] (n) intimacy; friendship [Add to Longdo]
懇意[こんい, kon'i] (adj-na, n) kindness; intimacy; friendship; (P) [Add to Longdo]
懇親[こんしん, konshin] (n) friendship; intimacy; (P) [Add to Longdo]
情交[じょうこう, joukou] (n, vs) intimacy; sexual intercourse [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na, n, vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
深間[ふかま, fukama] (n) depths; intimacy [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimacy \In"ti*ma*cy\, n.; pl. {Intimacies}. [From {Intimate}.]
   The state of being intimate; close familiarity or
   association; nearness in friendship.
 
   Syn: Acquaintance; familiarity; fellowship; friendship. See
     {Acquaintance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimacy
   n 1: close or warm friendship; "the absence of fences created a
      mysterious intimacy in which no one knew privacy" [syn:
      {familiarity}, {intimacy}, {closeness}]
   2: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
     {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
     {amour}]
   3: a feeling of being intimate and belonging together; "their
     closeness grew as the night wore on" [syn: {closeness},
     {intimacy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top