ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimation

IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimation-, *intimation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimation(n) การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion

English-Thai: Nontri Dictionary
intimation(n) การแนะ, การบอก, การแจ้ง, การแสดง, การชี้แจง, การประกาศ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTIMATION IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATIONS IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimation (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃən (i2 n t i m ei1 sh @ n)
intimations (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃənz (i2 n t i m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung { f } | Andeutungen { pl }intimation | intimations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P) [Add to Longdo]
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation [Add to Longdo]
口吻[こうふん, koufun] (n) way of speaking; intimation [Add to Longdo]
予知[よち, yochi] (n, vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P) [Add to Longdo]
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimation \In`ti*ma"tion\, n. [L. intimatio: cf. F.
   intimation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of intimating; also, the thing intimated.
    [1913 Webster]
 
   2. Announcement; declaration. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       They made an edict with an intimation that whosoever
       killed a stork, should be banished.  --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. A hint; an obscure or indirect suggestion or notice; a
    remote or ambiguous reference; as, he had given only
    intimations of his design.
    [1913 Webster]
 
       Without mentioning the king of England, or giving
       the least intimation that he was sent by him. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimation
   n 1: an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever
      touched her" [syn: {hint}, {intimation}, {breath}]
   2: a slight suggestion or vague understanding; "he had no
     inkling what was about to happen" [syn: {inkling},
     {intimation}, {glimmering}, {glimmer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top