ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

browbeat

B R AW1 B IY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browbeat-, *browbeat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browbeat(vt) ขู่ให้กลัว, Syn. intimidate
browbeat into(phrv) ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง), See also: บังคับให้ทำ บางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา, ทำหน้าตาขู่, รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา, ทำหน้าตาขู่, รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา, ทำหน้าตาขู่, รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่, ขู่เข็ญ, รังแก, ถมึงตา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And after you browbeat me into reliving memories that were best laid to rest, it's no wonder I fainted.และการที่คุณรื้อฟื้น ความทรงจำอันโหดร้ายของฉัน นั่นล่ะส่วนที่แย่ที่สุด ไม่แปลกใจเลยที่ฉันล้มพับไป Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browbeatHe browbeat her into accepting it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาล(v) bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai Definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
ตะคอก(v) bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มหมู[khommū] (v) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten
ขู่[khū] (v) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize  FR: intimider ; menacer
คุกคาม[khukkhām] (v) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten  FR: menacer ; intimider ; inquiéter
กดขี่[kotkhī] (v) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress  FR: persécuter ; tyranniser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BROWBEAT B R AW1 B IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
browbeat (v) brˈaubiːt (b r au1 b ii t)
browbeats (v) brˈaubiːts (b r au1 b ii t s)
browbeaten (v) brˈaubiːtn (b r au1 b ii t n)
browbeating (v) brˈaubiːtɪŋ (b r au1 b ii t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browbeat \Brow"beat`\, v. t. [imp. {Browbeat}; p. p.
   {Browbeaten}; p. pr. & vb. n. {Browbeating}.]
   To depress or bear down with haughty, stern looks, or with
   arrogant speech and dogmatic assertions; to abash or
   disconcert by impudent or abusive words or looks; to bully;
   as, to browbeat witnesses.
   [1913 Webster]
 
      My grandfather was not a man to be browbeaten. --W.
                          Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browbeat
   v 1: be bossy towards; "Her big brother always bullied her when
      she was young" [syn: {strong-arm}, {bully}, {browbeat},
      {bullyrag}, {ballyrag}, {boss around}, {hector}, {push
      around}]
   2: discourage or frighten with threats or a domineering manner;
     intimidate [syn: {browbeat}, {bully}, {swagger}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top