ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

browbeat

B R AW1 B IY2 T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browbeat-, *browbeat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browbeat[VT] ขู่ให้กลัว, Syn. intimidate
browbeat into[PHRV] ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง), See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Halloween is fast approaching, the day when parents encourage little boys to dress like little girls, and little girls to dress like whores, and go door-to-door, browbeating hardworking Americans into giving them free food.อย่างที่รู้ๆกัน วันฮาโลวีนใกล้เข้ามาทุกวัน เป็นวันที่ผู้ปกครอง สนับสนุนเด็กผู้ชาย แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิง The Rocky Horror Glee Show (2010)
You can imagine my disappointment at finding nothing but a browbeaten bookkeeper.ผิดหวังจริงๆ ที่กลับได้เจอหนอนหนังสือคิ้วขมวด Kissed by Fire (2013)
And after you browbeat me into reliving memories that were best laid to rest, it's no wonder I fainted.และการที่คุณรื้อฟื้น ความทรงจำอันโหดร้ายของฉัน นั่นล่ะส่วนที่แย่ที่สุด ไม่แปลกใจเลยที่ฉันล้มพับไป Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browbeatHe browbeat her into accepting it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาล[V] bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWBEAT    B R AW1 B IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
browbeat    (v) brˈaubiːt (b r au1 b ii t)
browbeats    (v) brˈaubiːts (b r au1 b ii t s)
browbeaten    (v) brˈaubiːtn (b r au1 b ii t n)
browbeating    (v) brˈaubiːtɪŋ (b r au1 b ii t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browbeat \Brow"beat`\, v. t. [imp. {Browbeat}; p. p.
   {Browbeaten}; p. pr. & vb. n. {Browbeating}.]
   To depress or bear down with haughty, stern looks, or with
   arrogant speech and dogmatic assertions; to abash or
   disconcert by impudent or abusive words or looks; to bully;
   as, to browbeat witnesses.
   [1913 Webster]
 
      My grandfather was not a man to be browbeaten. --W.
                          Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browbeat
   v 1: be bossy towards; "Her big brother always bullied her when
      she was young" [syn: {strong-arm}, {bully}, {browbeat},
      {bullyrag}, {ballyrag}, {boss around}, {hector}, {push
      around}]
   2: discourage or frighten with threats or a domineering manner;
     intimidate [syn: {browbeat}, {bully}, {swagger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top