ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

versed

V ER1 S T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versed-, *versed*, vers, verse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced

English-Thai: Nontri Dictionary
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
versed sineเวิร์สไซน์ [เขียนแทนด้วย vers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์ Balls of Fury (2007)
I'm well versed in your lordly ways, and I'm ready to meet the queen, which I also watched on DVD, B.T.W.งั้นผมก็เป็นอัศวินของคุณ และในตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพบกับราชินีแล้ว ไม่เป็นไร ฉันดูใน ดีวีดี เอาก็ได้ Never Been Marcused (2008)
And she's very well versed in the world of money and privilege.และ เธอ มี ประสบการณ์ เป็น อย่าง ดี ใน โลก ของ เงิน และ สิทธิ์. Pleasure Is My Business (2009)
Uh, they're looking for analysts versed in cyber warfare.เอ่อ เขากำลังหาผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามไซเบอร์อยู่น่ะ Roadkill (2009)
I am well versed in dealing with such people.ข้าเก่งในด้านร้อยกรองการติดต่อธุรกิจกับผู้คนอย่างมาก Whore (2010)
I see. As it is, I'm not well versed in stocks, so I wanted to do some research.ผมเข้าใจ อย่างที่เห็น ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องสต๊อกหุ้น Episode #1.9 (2010)
We're well versed in this kind of medicine!เราเชี่ยวชาญดีในยาตัวนี้! Episode #1.2 (2010)
I was all too versed in the rules of Ehlert survival... hide the sprinkled doughnuts in your purse for later, shuffle papers so you look busy, and know that the first thing out of Ehlert's mouth when he see youI มันก็มีกฎของ การรอดชีวิตจากเอลเลิร์ต ซ่อนโดนัทโรยหน้า ในกระเป๋าถือมากินทีหลัง เปิดดูเอกสาร ทำให้ดูเหมือนกำลังยุ่ง The Second Act (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
versedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
versedDr. Faust was well versed in alchemy.
versedHe is well versed in foreign affairs.
versedHe is well versed in geometry.
versedThat politician is well versed in internal and external conditions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
รอบรู้ [v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient   FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSED    V ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
versed    (j) vˈɜːʳst (v @@1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
允文允武[いんぶんいんぶ, inbun'inbu] (n) being versed in the literary and military arts [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
軍事通[ぐんじつう, gunjitsuu] (n) man versed in military affairs [Add to Longdo]
経験豊富[けいけんほうふ, keikenhoufu] (n,adj-na) experienced; well-versed; (P) [Add to Longdo]
辛酸甘苦[しんさんかんく, shinsankanku] (n) hardships and joys; tasting the sweets and bitters of life; (having seen much of life) being well-versed in the ways of the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Versed \Versed\, a. [L. versus turned, p. p. vertere. See 1st
   {Versed}.] (Math.)
   Turned.
   [1913 Webster]
 
   {Versed sine}. See under {Sine}, and Illust. of {Functions}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verse \Verse\, v. t. [imp. & p. p. {Versed} (v[~e]rst); p. pr. &
   vb. n. {Versing}.]
   To tell in verse, or poetry. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Playing on pipes of corn and versing love. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Versed \Versed\ (v[~e]rst), a. [Cf. F. vers['e], L. versatus, p.
   p. of versari to turn about frequently, to turn over, to be
   engaged in a thing, passive of versare. See {Versant}, a.]
   Acquainted or familiar, as the result of experience, study,
   practice, etc.; skilled; practiced; knowledgeable; expert.
   [1913 Webster]
 
      Deep versed in books and shallow in himself. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Opinions . . . derived from studying the Scriptures,
      wherein he was versed beyond any person of his age.
                          --Southey.
   [1913 Webster]
 
      These men were versed in the details of business.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 versed
   adj 1: thoroughly acquainted through study or experience; "this
       girl, so intimate with nature"-W.H.Hudson; "knowledgeable
       about the technique of painting"- Herbert Read [syn:
       {intimate}, {knowledgeable}, {versed}]
   n 1: an injectable form of benzodiazepine (trade name Versed)
      useful for sedation and for reducing pain during
      uncomfortable medical procedures [syn: {midazolam},
      {Versed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top