ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portrait

P AO1 R T R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portrait-, *portrait*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portrait(n) รูปคน, Syn. image, picture, figure
portraitist(n) นักเขียนภาพคน, See also: ภาพคน, รูปคน, การพรรณนา
portraiture(n) ศิลปการวาดภาพคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portrait(พอร์'เทรท, โพ'เทรท, -ทริท) n. ภาพถ่ายของคน, รูปคน, ภาพ, ภาพครึ่งตัว, รูป, รูปแกะสลัก
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
portraitist(พอร์'เทรททิสทฺ, โพ'-, -ทริท-) n. นักเขียนภาพคน, นักถ่ายภาพคน, นักวาดรูปคน
portraiture(พอร์'ทริเชอะ, โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน, ภาพคน, รูปคน, การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
portrait(n) รูปคน, ภาพครึ่งตัว, ภาพคน, รูปแกะสลัก
portraiture(n) การวาดภาพคน, รูปคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portraitรูปคนเหมือน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portrait drawingภาพวาดเส้นภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Portrait paintingจิตรกรรมภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Portrait photographyการถ่ายภาพบุคคล [TU Subject Heading]
Portraitsภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Portraits on potteryภาพคนเหมือนบนเครื่องปั้นดินเผา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
I decided to make a portrait of him so that I wouldn't forget him.ผมตัดสินใจวาดรูปเหมือนเขา ผมจะได้ไม่ลืมเขา The Little Prince (1974)
After that, I worked on a squid boat in Monterey... then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica... and started doing portraits there for 10 cents apiece.หลังจากนั้นก็ไปทำงาน บนเรือจับปลาหมึกที่มอนทาเรย์ แล้วก็ไปลอสแองเจลิส ไปอยู่ท่าเรือที่ซานต้าโมนิก้า เริ่มเขียนภาพเหมือนขายหัวละ 10 เซนต์ Titanic (1997)
Mother, since we're here, why not have your portrait taken?คุณแม่ ตั้งแต่เรามาอยู่นี่ แม่ยังไม่เคยถ่ายภาพเดี่ยวเลยนะ Christmas in August (1998)
A portrait of women today?ภาพลักษณ์ของผู้หญิงวันนี้รึ Mona Lisa Smile (2003)
You want to draw a portrait of Fisher?คุณอยากจะวาดภาพเหมือน ของฟิชเชอร์เหรอคะ Hope Springs (2003)
I cannot tell you what it would mean to me to have a proper portrait up there of Doug Reed, the man who gave us Hope, instead of that asshole.ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีความหมายแค่ไหน ที่จะมีรูปภาพที่เหมาะสมเแขวนไว้ตรงนั้น รูปของดัก รีด บุคคลซึ่งทำทุกอย่างให้เมืองโฮป ไม่ใช่ไอ้หน้าตูดหมึกนั่น Hope Springs (2003)
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ The King and the Clown (2005)
We're taking a family portrait today.เราจะถ่ายรูปครอบครัวกันวันนี้ The City of Violence (2006)
Can I join in with you guys? Draw the portrait of the student sitting across from youฉันขออยู่กลุ่มด้วยได้มั้ย? Eternal Summer (2006)
- Mr.. - Dilys! Go to your portrait in Grimmauld Place.ฟิลิอัส , คุณต้องไปที่กริมโมลด์เพลส Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portraitA portrait of an old man was hanging on the wall.
portraitA portrait was hung on the wall.
portraitBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
portraitFirst thing today there's an appointment for a portrait ... what do you say? Will you try doing it as a test?
portraitHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
portraitHis portrait was mounted in the fancy frame.
portraitI am pleased with this vivid portrait in particular.
portraitI had the artist paint my portrait.
portraitI'm looking for a school where I can paint portraits.
portraitIn preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.
portraitShe sat for her portrait.
portraitThat portrait reminds me of someone I knew a long time ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเหมือน(n) portrait, Example: สมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูป คนรวยนิยมจ้างจิตรกรมาวาดภาพเหมือนไว้เพื่อประดับบ้านแทนรูปถ่าย, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่วาดขึ้นให้เหมือนกับแบบ หรือตัวอย่าง
กรอบรูป(n) picture frame, See also: portrait frame, Example: กรอบรูปที่ทำจากไม้สักมีราคาแพงมาก, Count Unit: กรอบ, อัน
จิตรเลขา(n) picture, See also: portrait, Syn. รูปภาพ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพบุคคล[phāp bukkhon] (n) EN: portrait  FR: portrait [ m ] ; photo [ f ]
ภาพบุคคลตอนกลางคืน[phāp bukkhon tøn klāng kheūn] (n, exp) EN: night portrait  FR: portrait de nuit [ m ]
รูป[rūp] (n) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait  FR: photo [ f ] ; image [ f ] ; illustration [ f ] ; dessin [ m ]
รูป[rūp] (n) EN: [ classifier : photograph; picture; drawing; painting; illustration; image; portrait ]  FR: [ classificateur : images, peintures, photographies, signes, symboles ]
รูปภาพ[rūpphāp] (n) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait  FR: photographie [ f ] ; image [ f ] ; peinture [ f ] ; reproduction [ f ]
วาด[wāt] (v) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate  FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PORTRAIT P AO1 R T R AH0 T
PORTRAITS P AO1 R T R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portrait (n) pˈɔːtrɪt (p oo1 t r i t)
portraits (n) pˈɔːtrɪts (p oo1 t r i t s)
portraitist (n) pˈɔːtrɪtɪst (p oo1 t r i t i s t)
portraiture (n) pˈɔːtrɛɪtʃər (p oo1 t r ei ch @ r)
portraitists (n) pˈɔːtrɪtɪsts (p oo1 t r i t i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
画像[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] portrait; portray, #15,771 [Add to Longdo]
肖像[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] portrait, #21,907 [Add to Longdo]
遗像[yí xiàng, ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] portrait of the deceased, #34,900 [Add to Longdo]
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] portrait; genuine appearance; real face, #56,215 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポートレート(P);ポートレイト[po-tore-to (P); po-toreito] (n) portrait; (P) [Add to Longdo]
ポートレイトモード[po-toreitomo-do] (n) { comp } portrait mode [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) [Add to Longdo]
絵姿[えすがた, esugata] (n) portrait [Add to Longdo]
絵像[えぞう, ezou] (n) portrait [Add to Longdo]
顔写真[かおじゃしん, kaojashin] (n) photographic portrait [Add to Longdo]
御真影;ご真影[ごしんえい, goshin'ei] (n) an imperial portrait [Add to Longdo]
姿絵[すがたえ, sugatae] (n) portrait [Add to Longdo]
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portrait \Por"trait\, n. [F., originally p. p. of portraire to
   portray. See {Portray}.]
   1. The likeness of a person, painted, drawn, or engraved;
    commonly, a representation of the human face painted from
    real life.
    [1913 Webster]
 
       In portraits, the grace, and, we may add, the
       likeness, consists more in the general air than in
       the exact similitude of every feature. --Sir J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The meaning of the word is sometimes extended so as to
      include a photographic likeness.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, any graphic or vivid delineation or description of
    a person; as, a portrait in words.
    [1913 Webster]
 
   {Portrait bust}, or {Portrait statue}, a bust or statue
    representing the actual features or person of an
    individual; -- in distinction from an ideal bust or
    statue.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portrait \Por"trait\, v. t.
   To portray; to draw. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portrait
   n 1: a word picture of a person's appearance and character [syn:
      {portrayal}, {portraiture}, {portrait}]
   2: any likeness of a person, in any medium; "the photographer
     made excellent portraits" [syn: {portrait}, {portrayal}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 portrait /poʀtʀɛ/ 
  portrait

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Portrait /pɔrtrɛː/ 
  portrait

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top