ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bluff

B L AH1 F   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluff-, *bluff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff[VT] แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
bluff[N] การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง, Syn. deception
bluff[N] ตลิ่งกว้างและชัน, See also: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน, Syn. cliff
bluff[ADJ] กว้างและสูงชัน
bluff[ADJ] เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
bluff it out[PHRV] หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
bluff one's way out of something[IDM] รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi,vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
We must bluff our way through.เราต้องมองไปด้านหน้า The Great Dictator (1940)
Hold it, men. He's not bluffing.อย่า มันเอาจริง Blazing Saddles (1974)
So why don't you stop bluffing?คิดหรือว่าฉันจะยอม? Vampire Hunter D (1985)
And as we all know, "to blave" means "to bluff." Huh?และเท่าที่รู้ มันแย่นี่ก็อาจจะหมายความว่าแกล้งกัน ก็ .. The Princess Bride (1987)
I think you're bluffing.เจ้าก็แค่ขู่ The Princess Bride (1987)
I might be bluffing.ข้าอาจจะขู่เจ้า The Princess Bride (1987)
I knew you were bluffing!ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าขู่ข้า! The Princess Bride (1987)
I knew he was bluffing.ข้ารู้ว่าเขาขู่ข้า! The Princess Bride (1987)
If I'd ordered a hit, that thieving little bluff would be dead!ถ้าฉันสั่งฆ่าคนได้ ไอ้พวกโจรสวะต้องตายแน่ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You called my bluff.ที่คุณเรียกว่าตรงไปตรงมาของฉัน The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bluffHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.
bluffHanako called his bluff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อมค้าง[V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff   
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff   FR: profiter ; abuser
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUFF    B L AH1 F
BLUFFS    B L AH1 F S
BLUFFED    B L AH1 F T
BLUFFER    B L AH1 F ER0
BLUFFING    B L AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluff    (v) blˈʌf (b l uh1 f)
bluffs    (v) blˈʌfs (b l uh1 f s)
bluffed    (v) blˈʌft (b l uh1 f t)
bluffer    (n) blˈʌfər (b l uh1 f @ r)
bluffly    (a) blˈʌfliː (b l uh1 f l ii)
bluffers    (n) blˈʌfəz (b l uh1 f @ z)
bluffing    (v) blˈʌfɪŋ (b l uh1 f i ng)
bluffness    (n) blˈʌfnəs (b l uh1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚张声势[xū zhāng shēng shì, ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ, / ] bluff, #45,104 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluff {m}bluff [Add to Longdo]
Bluffer {m}bluffer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はったり[, hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy [Add to Longdo]
虚仮威し;コケ威し[こけおどし(虚仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
虚勢[きょせい, kyosei] (n) bluff [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強がり[つよがり, tsuyogari] (n) show of courage; bluff [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluff \Bluff\, v. t. [imp. & p. p. {Bluffed}; p. pr. & vb. n.
   {Bluffing}.]
   1. (Poker) To deter (an opponent) from taking the risk of
    betting on his hand of cards, as the bluffer does by
    betting heavily on his own hand although it may be of less
    value. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. To frighten or deter from accomplishing a purpose by
    making a show of confidence in one's strength or
    resources; as, he bluffed me off. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluff \Bluff\, v. i.
   To act as in the game of bluff.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluff \Bluff\, a. [Cf. OD. blaf flat, broad, blaffaert one with
   a broad face, also, a boaster; or G. verbl["u]ffen to
   confuse, LG. bluffen to frighten; to unknown origin.]
   1. Having a broad, flattened front; as, the bluff bows of a
    ship. "Bluff visages." --Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Rising steeply with a flat or rounded front. "A bluff or
    bold shore." --Falconer.
    [1913 Webster]
 
       Its banks, if not really steep, had a bluff and
       precipitous aspect.          --Judd.
    [1913 Webster]
 
   3. Surly; churlish; gruff; rough.
    [1913 Webster]
 
   4. Abrupt; roughly frank; unceremonious; blunt; brusque; as,
    a bluff answer; a bluff manner of talking; a bluff sea
    captain. "Bluff King Hal." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       There is indeed a bluff pertinacity which is a
       proper defense in a moment of surprise. --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluff \Bluff\, n.
   1. A high, steep bank, as by a river or the sea, or beside a
    ravine or plain; a cliff with a broad face.
    [1913 Webster]
 
       Beach, bluff, and wave, adieu.    --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of bluffing; an expression of self-confidence for
    the purpose of intimidation; braggadocio; as, that is only
    bluff, or a bluff.
    [1913 Webster]
 
   3. A game at cards; poker. [U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluff
   adj 1: very steep; having a prominent and almost vertical front;
       "a bluff headland"; "where the bold chalk cliffs of
       England rise"; "a sheer descent of rock" [syn: {bluff},
       {bold}, {sheer}]
   2: bluntly direct and outspoken but good-natured; "a bluff but
     pleasant manner"; "a bluff and rugged natural leader"
   n 1: a high steep bank (usually formed by river erosion)
   2: pretense that your position is stronger than it really is;
     "his bluff succeeded in getting him accepted"
   3: the act of bluffing in poker; deception by a false show of
     confidence in the strength of your cards [syn: {bluff}, {four
     flush}]
   v 1: deceive an opponent by a bold bet on an inferior hand with
      the result that the opponent withdraws a winning hand [syn:
      {bluff}, {bluff out}]
   2: frighten someone by pretending to be stronger than one really
     is

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bluff /blœf/ 
  bluff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top