Search result for

familiar

(98 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -familiar-, *familiar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
familiar[ADJ] คุ้นเคย, See also: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก, Syn. customary, well-known, Ant. strange, unfamiliar
familiar[N] เพื่อนสนิท, See also: คนคุ้นเคย, คนสนิทสนม, Syn. comrade, friend, intimate, Ant. enemy, foe
familiarly[ADV] อย่างคุ้นเคย, See also: อย่างสนิทสนม, อย่างเป็นกันเอง, Syn. intimately
familiarity[N] ความคุ้นเคย, See also: ความสนิทสนม, ความเคยชิน, Syn. friendliness, intimacy
familiarity[N] ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge
familiarize[VT] ทำให้คุ้นเคย, See also: ทำให้เคยชิน, ทำให้รู้จัก, Syn. accustom, acquaint, habituate
familiarize with[PHRV] ทำให้...ไม่คุ้นเคยกับ, See also: ทำให้...ชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiar spirin. ผีรับใช้
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familiarityการปฏิบัติที่เคยชิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
familiarize withทำความเคยชินกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why does that name sound familiar?เค้าเป็นใครหรอ? New Haven Can Wait (2008)
Are you familiar with the adverb "vicariously"?นายเป็นนักสร้างครอบครัว โดยการฟังคำบอกเล่าแต่ไม่ได้ทำจริงๆ The Itch (2008)
Familiar with the concept of sarcasm.รู้สึกคุ้นกับคำเยาะเย้ย Dying Changes Everything (2008)
Allison,are you familiar with a Dr. Rachel Marsh?แอลลิสัน หนูคุ้นเคยกับ ดร.ราเชล มาร์ชมั๊ย And How Does That Make You Kill? (2008)
Are you familiar with the name,Shane Huntington?คุ้นกับชื่อ เชน ฮันติงตั้น รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
This is no doubt familiar to you.คุณไม่รู้สึกคุ้นบ้างเลยเหรอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You look familiar. Joey, look at this guy's mug.นายดูคุ้นๆจังนะ\ โจ้อี้ นายดูหน้าเจ้านี่สิ Bolt (2008)
- Is that dog look familiar?นายว่าหมาตัวนั้นดูคุ้นๆมะ? Bolt (2008)
And one fall day, a familiar visitor came knocking on our door.แลัววันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง อาคันตุกะที่เราคุ้นเคยก็มาเยือน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some faces may be familiar, like Wolverine.บางคนอาจดูคุ้นๆหน้า อาทิ เช่น วูฟเวอร์ลีน Superhero Movie (2008)
He looked familiar.ดูเหมือนผมจะเคยเจอเขามาก่อน Passengers (2008)
You're familiar with the Death Race, and the driver the fans call Frankenstein?เคยได้ยินเรื่องการแข่งมรณะไหม นักแข่งที่คนเรียกว่าแฟรงเกนไสตน์น่ะ Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
familiarAll of you are familiar with the truth of the story.
familiarAre you familiar with the rules of soccer?
familiarAre you familiar with this area?
familiarBe familiar with this neighborhood.
familiarBut his name is slightly familiar to me.
familiarFamiliarity breeds contempt.
familiarFamiliarity breeds contempt. [Proverb]
familiarFog was a familiar sight in London.
familiarHe is familiar with computers.
familiarHe is familiar with four languages.
familiarHe is familiar with Japanese culture.
familiarHe is familiar with the entertainment world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนกันเอง[N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
วิสาสะ[ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เจนตา[V] familiar to the sight, See also: be a common sight, Example: ฝีมือเขียนภาพประกอบของเขาคงจะเจนตาตามหน้าหนังสือหลายเล่มแล้ว, Thai definition: เห็นจนชิน, เห็นจนคุ้น
ความคุ้นเคย[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to   
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chin tā) EN: be familiar   
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
จับมือถือแขน[v. exp.] (jap meū theū khaēn) EN: get familiar (with s.o.)   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAMILIAR    F AH0 M IH1 L Y ER0
FAMILIARITY    F AH0 M IH2 L Y EH1 R AH0 T IY0
FAMILIARIZE    F AH0 M IH1 L Y ER0 AY2 Z
FAMILIARIZED    F AH0 M IH1 L Y ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
familiar    (n) (f @1 m i1 l i@ r)
familiars    (n) (f @1 m i1 l i@ z)
familiarly    (a) (f @1 m i1 l i@ l ii)
familiarity    (n) (f @1 m i2 l i a1 r i t ii)
familiarize    (v) (f @1 m i1 l i@ r ai z)
familiarized    (v) (f @1 m i1 l i@ r ai z d)
familiarizes    (v) (f @1 m i1 l i@ r ai z i z)
familiarities    (n) (f @1 m i2 l i a1 r i t i z)
familiarizing    (v) (f @1 m i1 l i@ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
familiär {adj} | familiärer | am familiärstenfamiliar | more familiar | most familiar [Add to Longdo]
vertraut (mit) {adj}familiar (with) [Add to Longdo]
Rostschwanz {m} [ornith.]Familiar Chat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
ちゃん[, chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P) [Add to Longdo]
やん[, yan] (n-suf) (See ちゃん) suffix for familiar person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
厮熟[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, / ] familiar with one another [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] familiar; to get close to sb; intimate [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] familiar; to approach [Add to Longdo]
熟人熟事[shú rén shú shì, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ ㄕㄨˊ ㄕˋ, ] familiar [Add to Longdo]
熟字[shú zì, ㄕㄨˊ ㄗˋ, ] familiar words; known Chinese character [Add to Longdo]
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, ] familiar road; beaten track [Add to Longdo]
熟道[shú dào, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ, ] familiar road; well-trodden path [Add to Longdo]
熟道儿[shú dào r, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ ㄖ˙, / ] familiar road; well-trodden path [Add to Longdo]
熟门熟路[shú mén shú lù, ㄕㄨˊ ㄇㄣˊ ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, / ] familiar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Familiar \Fa*mil`iar\, a. [OE. familer, familier, F. familier,
   fr. L. familiaris, fr. familia family. See {Family}.]
   1. Of or pertaining to a family; domestic. "Familiar feuds."
    --Byron.
 
   Syn: familial.
     [1913 Webster]
 
   2. Closely acquainted or intimate, as a friend or companion;
    well versed in, as any subject of study; as, familiar with
    the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by, or exhibiting, the manner of an intimate
    friend; not formal; unconstrained; easy; accessible. "In
    loose, familiar strains." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Be thou familiar, but by no means vulgar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Well known; well understood; common; frequent; as, a
    familiar illustration.
    [1913 Webster]
 
       That war, or peace, or both at once, may be
       As things acquainted and familiar to us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is nothing more familiar than this. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Improperly acquainted; wrongly intimate. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   {Familiar spirit}, a demon or evil spirit supposed to attend
    at call. --1 Sam. xxviii. 3, 7-9.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Familiar \Fa*mil"iar\, n.
   1. An intimate; a companion.
    [1913 Webster]
 
       All my familiars watched for my halting. --Jer. xx.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. An attendant demon or evil spirit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Court of Inquisition) A confidential officer employed in
    the service of the tribunal, especially in apprehending
    and imprisoning the accused.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 familiar
   adj 1: well known or easily recognized; "a familiar figure";
       "familiar songs"; "familiar guests" [ant: {unfamiliar}]
   2: within normal everyday experience; common and ordinary; not
     strange; "familiar ordinary objects found in every home"; "a
     familiar everyday scene"; "a familiar excuse"; "a day like
     any other filled with familiar duties and experiences" [ant:
     {strange}, {unusual}]
   3: (usually followed by `with') well informed about or knowing
     thoroughly; "conversant with business trends"; "familiar with
     the complex machinery"; "he was familiar with those roads"
     [syn: {conversant(p)}, {familiar(p)}]
   4: having mutual interests or affections; of established
     friendship; "on familiar terms"; "pretending she is on an
     intimate footing with those she slanders" [syn: {familiar},
     {intimate}]
   n 1: a person attached to the household of a high official (as a
      pope or bishop) who renders service in return for support
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a spirit (usually in animal form) that acts as an assistant
     to a witch or wizard [syn: {familiar}, {familiar spirit}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 familiar
   close; intimate
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 familiar
   relative
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top