Search result for

companion

(87 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companion-, *companion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companion[N] เพื่อน, Syn. friend, mate, comrade
companion[N] เพื่อนเดินทาง
companionable[ADJ] ที่เป็นเพื่อนได้ดี, Syn. sociable, friendly
companionship[N] ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable,friendly,affable ###A. reserved,distant

English-Thai: Nontri Dictionary
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
companionเพื่อน, เพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
companion cellเซลล์ประกบ [พืชดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
companionate marriageการสมรสฐานเพื่อนคู่เคียง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
companion cellคอมพาเนียนเซลล์, เซลล์พวกหนึ่งของเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ชิดด้านข้างของซีฟทิวบ์เมมเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about Senator Amidala's companions?สหายของวุฒิสมาชิกอมิดาลาเป็นยังไงบ้าง? Bombad Jedi (2008)
Only an animal of such beauty and purity,could be the companion of the Moon Princess.เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียว ที่สวยงามบริสุทธิ์ คู่ควรเป็นเพื่อนของเจ้าหญิงจันทรา The Secret of Moonacre (2008)
A mystical companion to protect her a magical creature...ซึ่งเป็นเพื่อนผู้มีเวทมนตร์ ที่คอยปกป้องเธอ เวทมนตร์ที่มีชีวิต The Secret of Moonacre (2008)
"'You were my companion."'เธอเป็นเหมือนดั่งเพื่อนร่วมทาง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Then that teenage girl would become their secret... sexual companion for the whole rest of the year.หลุยส์? คุณอยู่ที่ไหน My Bloody Valentine (2009)
I too want to find my companions.ฉันเองก็ต้องการหาเพื่อนฉัน [Rec] 2 (2009)
...and all your dark companions!...และผู้ติดตามที่ชั่วร้ายทั้งหลาย Demonology (2009)
But your choice of companion?แต่ทางเลือกของเพื่อนคุณ? You've Got Yale! (2009)
Oh, what amusing companions. no, stop.โอ้ เพื่อนฉันช่างเป็นคนตลกจัง หยุดเถอะ The Age of Dissonance (2009)
a companion?หรือว่าคู่ซี้? Dogtooth (2009)
Not covering your old companion?ไม่กอดทักทายเพื่อนเก่าหน่อยเหรอ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Tell me, what is it that you find so fulfilling about human companionship?บอกผมซิ มันเป็นยังไง ทำไมเธอถึงพึงพอใจกับคู่ที่เป็นมนุษย์? Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
companionBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
companionCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
companionEnvy is the companion of honour.
companionHe and his companion asked me to come along with them.
companionHe fell among bad companions.
companionHe found a good companion in his dog.
companionHe has been a good companion to me.
companionHe is not much of a companion for his wife.
companionHe is the governor's longtime companion.
companionHe matched his gait to his companion's.
companionHe wanted female companionship.
companionHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องทางเดิน[N] companionway
เพื่อน[N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนร่วมทาง[N] fellow traveler, See also: companion, Example: ผมได้นัดหมายเพื่อนร่วมทางอีกหลายคน เพื่อชวนกันสำรวจและบันทึกภาพน้ำตกอันสวยงาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เดินทางร่วมกัน
ความเป็นมิตร[N] friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow   FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
เป็นเพื่อน[v. exp.] (pen pheūoen) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion   FR: accompagner ; tenir compagnie
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy ; company   FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doēnthāng) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion   FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนเล่น[n. exp.] (pheūoen len) EN: playmate ; companion at play ; friend   FR: camarade de jeux [m] ; compagnon de jeu [m]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūam thāng) EN: fellow traveler ; companion   FR: compagnon de voyage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANION    K AH0 M P AE1 N Y AH0 N
COMPANIONS    K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z
COMPANIONWAY    K AH0 M P AE1 N Y AH0 N W EY2
COMPANIONSHIP    K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companion    (n) (k @1 m p a1 n i@ n)
companions    (n) (k @1 m p a1 n i@ n z)
companionway    (n) (k @1 m p a1 n i@ n w ei)
companionable    (j) (k @1 m p a1 n i@ n @ b l)
companionship    (n) (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)
companionways    (n) (k @1 m p a1 n i@ n w ei z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussflansch {m} [techn.]companion flange [Add to Longdo]
Begleiter {m}; Begleiterin {f}; Gefährte {m}; Gefährtin {f} | Begleiter {pl}; Gefährten {pl}companion | companions [Add to Longdo]
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
コンパニオンアニマル[, konpanion'animaru] (n) (See コンパニオンプラント,ペット・1) companion animal; pet [Add to Longdo]
コンパニオンプランツ;コンパニオン・プランツ[, konpanionpurantsu ; konpanion . purantsu] (n) companion plant [Add to Longdo]
コンパニオンプラント[, konpanionpuranto] (n) companion plant [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
悪友[あくゆう, akuyuu] (n,adj-no) bad companion [Add to Longdo]
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
飲み仲間;飲仲間[のみなかま, nominakama] (n) drinking companion [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner [Add to Longdo]
伴星[bàn xīng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄥ, ] companion (star) [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Companion \Com*pan"ion\ (k[o^]m*p[a^]n"y[u^]n), n. [F.
   compagnon, OF. compaing, fr. an assumed LL. companio (cf.
   companium fellowship, a mess), fr. L. com- + panis bread. See
   {Pantry}.]
   1. One who accompanies or is in company with another for a
    longer or shorter period, either from choice or casually;
    one who is much in the company of, or is associated with,
    another or others; an associate; a comrade; a consort; a
    partner.
    [1913 Webster]
 
       The companions of his fall.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The companion of fools shall smart for it. --Prov.
                          xiii. 20 (Rev.
                          Ver.).
    [1913 Webster]
 
       Here are your sons again; and I must lose
       Two of the sweetest companions in the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A companion is one with whom we share our bread; a
       messmate.               --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. A knight of the lowest rank in certain orders; as, a
    companion of the Bath.
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- in contempt. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. OSp. compa[~n]a an outhouse, office.] (Naut.)
    (a) A skylight on an upper deck with frames and sashes of
      various shapes, to admit light to a cabin or lower
      deck.
    (b) A wooden hood or penthouse covering the companion way;
      a companion hatch.
      [1913 Webster]
 
   {Companion hatch} (Naut.), a wooden porch over the entrance
    or staircase of the cabin.
 
   {Companion ladder} (Naut.), the ladder by which officers
    ascend to, or descend from, the quarter-deck. --Totten.
 
   {Companion way} (Naut.), a staircase leading to the cabin.
 
   {Knights companions}, in certain honorary orders, the members
    of the lowest grades as distinguished from knights
    commanders, knights grand cross, and the like.
 
   Syn: Associate; comrade; mate; compeer; partner; ally;
     confederate; coadjutor; accomplice.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Companion \Com*pan"ion\, v. t.
   1. To be a companion to; to attend on; to accompany. [R.]
    --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   2. To qualify as a companion; to make equal. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Companion me with my mistress.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 companion
   n 1: a friend who is frequently in the company of another;
      "drinking companions"; "comrades in arms" [syn:
      {companion}, {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   2: a traveler who accompanies you [syn: {companion}, {fellow
     traveler}, {fellow traveller}]
   3: one paid to accompany or assist or live with another
   v 1: be a companion to somebody [syn: {company}, {companion},
      {accompany}, {keep company}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top