ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thorough

TH ER1 OW0   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thorough-, *thorough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorough[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ, Syn. careful
thorough[ADJ] ที่ทำอย่างเต็มที่, See also: ที่ทำอย่างสมบูรณ์, Syn. complete
thoroughly[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, Syn. carefully
thoroughly[ADV] อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง, Syn. completely
thoroughbred[ADJ] เป็นเนื้อแท้, See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี, Syn. full-blooded, pedigreed, papered
thoroughbred[N] บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี, See also: ผู้มีความกล้า, รถชั้นหนึ่ง
thoroughfare[N] ถนนในเมือง (โดยเฉพาะสายหลักที่การจราจรคับคั่ง), See also: ถนนหลวง, Syn. freeway, boulevard
thoroughgoing[ADJ] เต็มที่, See also: สมบูรณ์, Syn. absolute, complete, thorough
thoroughpaced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughbred(n) ผู้มีตระกูลดี,ม้าพันธุ์ดี,สัตว์พันธุ์แท้
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา Clue (1985)
You're very thorough.ละเอียดถี่ถ้วนดี The Bodyguard (1992)
I'm surprised. Thorough fellow like you.แปลกจัง คนถี่ถ้วนอย่างคุณ The Bodyguard (1992)
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน Schindler's List (1993)
But he's real thorough.แต่เขาเนี้ยบมากนะ Heat (1995)
I make a big deal about picking models, but Carl is so thorough.ปกติผมเรื่องมากเรื่องนายแบบ แต่ผมรู้ว่าคาร์ลเป็นคนละเอียด As Good as It Gets (1997)
- Well, I wanted to be thorough.- คือฉันอยากอ่านให้ละเอียดนะ The One with the Jellyfish (1997)
Thoroughbred You bet on a mama, you always winพนันมาม่าไว้รับรองชนะตลอด The Legend of 1900 (1998)
...enjoy our hot springs.... ...the instructor will teach you thoroughly.......มีความสุขกับฤดูใบไม้ผลิของเรา... . ...อาจารย์จะสอนคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง... Ringu (1998)
We're quite thorough, and of course we'll keep at it.เราตรวจค่อนข้างละเอียดแล้ว และเราจะตรวจสอบต่อไป Brokedown Palace (1999)
You dream of writing a mature work but your charm... lies in your thorough immaturity!เธอคิดที่จะเขียนงานที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่เสน่ห์ของงานเขียนของเธอ ก็คือความเยาว์วัย Pola X (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoroughA strict father makes his children toe the line by thorough training.
thoroughAt any rate, if you learn English, study it thoroughly.
thoroughA thorough investigation is now in progress.
thoroughDon't bring that dirty dog thorough the kitchen.
thoroughHave you had a thorough medical checkup within the last year?
thoroughHe is a thorough-going egoist.
thoroughHe is a thoroughly dishonest character.
thoroughHe is thoroughly familiar with the business.
thoroughHe is very thorough about everything.
thoroughHe made a thorough analysis of the problem.
thoroughHe wrote out a thorough report.
thoroughI arrived home, thoroughly worn out, after getting lost in the mountain paths.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
หมดจดเรียบร้อย[ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ละเอียดยิบ[ADV] thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
โดยตลอด[ADV] thoroughly, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด, Example: เขามาเยี่ยมที่บ้านตอนที่ลาป่วยโดยตลอด
โดยละเอียด[ADV] in detail, See also: thoroughly, Syn. อย่างละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าว, Example: โปรดอ่านคำสั่งโดยละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely   
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement

CMU English Pronouncing Dictionary
THOROUGH    TH ER1 OW0
THOROUGHLY    TH ER1 OW0 L IY0
THOROUGHBRED    TH ER1 OW0 B R EH1 D
THOROUGHFARE    TH ER1 OW0 F EH2 R
THOROUGHNESS    TH ER1 OW0 N AH0 S
THOROUGHBREDS    TH ER1 OW0 B R EH1 D Z
THOROUGHFARES    TH ER1 OW0 F EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorough    (j) θˈʌrə (th uh1 r @)
thoroughly    (a) θˈʌrəliː (th uh1 r @ l ii)
thoroughbred    (n) θˈʌrəbrɛd (th uh1 r @ b r e d)
thoroughfare    (n) θˈʌrəfɛəʴr (th uh1 r @ f e@ r)
thoroughness    (n) θˈʌrənəs (th uh1 r @ n @ s)
thoroughbreds    (n) θˈʌrəbrɛdz (th uh1 r @ b r e d z)
thoroughfares    (n) θˈʌrəfɛəʴz (th uh1 r @ f e@ z)
thoroughgoing    (j) θˈʌrəgouɪŋ (th uh1 r @ g ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彻底[chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ, / ] thorough; thoroughing; complete, #1,696 [Add to Longdo]
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] thoroughly; vividly; with great eloquence, #14,357 [Add to Longdo]
详尽[xiáng jìn, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] thorough and detailed; exhaustive; the tedious details in full, #15,590 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through, #16,666 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] thoroughfare, #44,859 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] thoroughbred horse; refined and virtuous, #46,834 [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]
摸排[mō pái, ㄇㄛ ㄆㄞˊ, ] thorough search [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gründlich; konsequent; sorgfältig; genau; reiflich {adj} | gründlicher; konsequenter; sorgfältiger; genauer; reiflicher | am gründlichsten; am konsequentesten; am sorgfältigsten; am genauesten; am reiflichstenthorough | more thorough | most thorough [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
サラブレッド[, sarabureddo] (n) thoroughbred; (P) [Add to Longdo]
サラブレッド種[サラブレッドしゅ, sarabureddo shu] (n) thoroughbred [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough \Thor"ough\, prep. [See {Through}.]
   Through. [Obs.] --Spenser. Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough \Thor"ough\, a.
   1. Passing through; as, thorough lights in a house. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Passing through or to the end; hence, complete; perfect;
    as, a thorough reformation; thorough work; a thorough
    translator; a thorough poet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough \Thor"ough\, adv.
   1. Thoroughly. [Obs. or Colloq.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Through. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough \Thor"ough\, n.
   A furrow between two ridges, to drain off the surface water.
   [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thorough
   adj 1: painstakingly careful and accurate; "our accountant is
       thorough"; "thorough research"
   2: performed comprehensively and completely; "an exhaustive
     study"; "made a thorough search"; "thoroughgoing research"
     [syn: {exhaustive}, {thorough}, {thoroughgoing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top