ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimately

IH1 N T IH0 M AH0 T L IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimately-, *intimately*, intimate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimately[ADV] อย่างใกล้ชิด, See also: อย่างสนิทสนม, Syn. affectionately, familiarly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She can't tell you anything unless she knows we're intimately connected.ยกเว้นแต่เราจะต้องสนิทกันจริง Just Like Heaven (2005)
Well, given that we were so, uh... intimately involved with the president coming to... power... the Foreign Office has asked me to point out our awareness... of your very unique personal relationship with President Amin.ได้ข่าวมาว่า... คุณเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจของท่านประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศขอให้ผมคอยสอดส่อง The Last King of Scotland (2006)
Since our origins, water, air and forms of life are intimately linked.ตั้งแต่จุดเริ่มต้น น้ำ,อากาศ และรูปแบบของชีวิต ถูกเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น Home (2009)
he probably knew her more intimately than the others.เขาอาจรู้จักเธอดีกว่าเหยื่ออื่นๆ The Big Wheel (2009)
I don't recommend anything to my clients that I don't know intimately myself.ฉันไม่ได้แนะนำ\ทุกอย่างให้กับลูกคาฉัน นั่นฉันไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตัวฉันเอง Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Didn't you, me, and a stewardess get to know each other intimately over Lithuania?เพื่อได้รู้จักแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ขอโทษนะ The Princesses and the Frog (2011)
How intimately did he know Garrett Jacob Hobbs?เขารู้จักการเตต์ เจคอบ ฮอบส์ดีแค่ไหน Potage (2013)
You always shine your brightest when you do something personal, something intimately important that defines you.เธอมักจะส่องแสงสว่างในตัวเธอเสมอ เมื่อเธอได้ลงมือทำในสิ่งที่เธอรัก บางอย่างที่สำคัญที่เป็นตัวเธอ Sweet Dreams (2013)
It appears you two are intimately familiar with her scent.เห็นได้ว่าคุณสองคน สนิทสนมคุ้นเคยกับเธอ Days of Wine and Roses (2013)
Well, I think the great effort that she's made has been to, uh, bring us much more intimately in contact with all the men who lived here.ผมคิดว่าเธอได้พยายามอย่างมาก... ให้เราได้รู้สึกใกล้ชิดกับทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่ Jackie (2016)
A programmer who knows intimately how the machines work and a machine who knows its own true nature.โปรแกรมเมอร์ที่รู้ว่าเครื่องจักรทำงานยังไง และเครื่องจักรที่รู้จักธรรมชาติของตัวเอง Trace Decay (2016)
After all this time, I know it almost as intimately as my own.ตลอดเวลาที่ผ่านนี่ ฉันรู้จักมัน ราวกับว่ามันเป็นสมองของฉันซะเอง The Well-Tempered Clavier (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intimatelyI have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างใกล้ชิด[ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างสนิทสนม[ADV] intimately, Syn. อย่างคุ้นเคย, Example: เขาเข้ามาพูดคุยกับฉันอย่างสนิทสนม ทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน
กันเอง[ADV] intimately, See also: amicably, familiarly, Syn. คุ้นเคย, Ant. ห่างเหิน, Example: ฉันอยากให้เขารู้สึกกันเองกับพวกเรา, Thai definition: เป็นพวกเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly   FR: sans chichi (fam.)
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMATELY IH1 N T IH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimately (a) ˈɪntɪmətliː (i1 n t i m @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]
膝を交えて[ひざをまじえて, hizawomajiete] (exp) intimately; sitting knee to knee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intimately \In"ti*mate*ly\, adv.
   In an intimate manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intimately
   adv 1: in a close manner; "the two phenomena are intimately
       connected"; "the person most nearly concerned" [syn:
       {closely}, {intimately}, {nearly}]
   2: with great or especially intimate knowledge; "we knew them
     well" [syn: {well}, {intimately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top