ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

threaten

TH R EH1 T AH0 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -threaten-, *threaten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threaten[VT] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten[VI] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten with[PHRV] ขู่ด้วย, See also: ทำให้กลัวด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
threatenข่มขู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rebecca threatened him with the asylum.รีเบคคาขู่มันว่าจะจับส่งโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
Don't ask, don't threaten, don't plead, keep it shut.ไม่สารภาพปิดให้มันปิด ฉันไม่ได้ขโมย How I Won the War (1967)
-I'm a lawyer. I haven't threatened...- ฉันทนายความ ฉันไม่ได้ขู่ ... The Godfather (1972)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
That means there's nothing threatening about it.หมายความว่าไม่มีอะไร ขู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?และมันก็ไม่ได้สุลต่านแห่งมาดากัสการ์ ที่ขู่ว่าจะตัดหัวของคุณออก ถ้าคุณเคยกลับไปยังประเทศของเขา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ Clue (1985)
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า Clue (1985)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
Mr. Boddy threatened to send those pictures to my dear old mother, the shock would've killed her.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะส่งภาพเหล่านั้น ไปให้กับแม่ของผม เธออาจจะช็อคตายก็ได้ Clue (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threatenCivilization is now threatened by nuclear war.
threatenE-eh? I somehow seem to feel a very threatening aura...
threatenEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
threatenHe is threatened by a certain gangster.
threatenHe threatened to make it public.
threatenHe was in dead earnest when he threatened to call the police.
threatenI threatened to reveal his secret.
threatenIt is only through knowledge that we, as a nation, can cope with the dangers that threaten our society.
threatenIt is threatening to rain.
threatenIt threatens to rain.
threatenIt will threaten the prosperity of the town.
threatenLegal changes threaten online sales in digital commerce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
ขู่ขวัญ[V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate   FR: intimider ; menacer

CMU English Pronouncing Dictionary
THREATEN    TH R EH1 T AH0 N
THREATENS    TH R EH1 T AH0 N Z
THREATENED    TH R EH1 T AH0 N D
THREATENING    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG
THREATENING    TH R EH1 T N IH0 NG
THREATENINGLY    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG L IY0
THREATENINGLY    TH R EH1 T N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
threaten    (v) θrˈɛtn (th r e1 t n)
threatens    (v) θrˈɛtnz (th r e1 t n z)
threatened    (v) θrˈɛtnd (th r e1 t n d)
threatening    (v) θrˈɛtnɪŋ (th r e1 t n i ng)
threateningly    (a) θrˈɛtnɪŋliː (th r e1 t n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬言[yáng yán, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] threaten, #18,698 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]
威喝[いかつ, ikatsu] (n,vs) threatening [Add to Longdo]
一旦緩急[いったんかんきゅう, ittankankyuu] (exp) (when) danger threatens; should an emergency occur [Add to Longdo]
雨気[あまけ;うき, amake ; uki] (n) signs of rain; threatening to rain [Add to Longdo]
雨空[あまぞら, amazora] (n) threatening sky [Add to Longdo]
嚇す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (arch) to threaten; to menace [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threaten \Threat"en\, v. t. [imp. & p. p. {Threatened}; p. pr. &
   vb. n. {Threatening}.] [OE. [thorn]retenen. See {Threat}, v.
   t.]
   1. To utter threats against; to menace; to inspire with
    apprehension; to alarm, or attempt to alarm, as with the
    promise of something evil or disagreeable; to warn.
    [1913 Webster]
 
       Let us straitly threaten them, that they speak
       henceforth to no man in this name.  --Acts iv. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit the appearance of (something evil or
    unpleasant) as approaching; to indicate as impending; to
    announce the conditional infliction of; as, to threaten
    war; to threaten death. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The skies look grimly
       And threaten present blusters.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To menace.
 
   Usage: {Threaten}, {Menace}. Threaten is Anglo-Saxon, and
      menace is Latin. As often happens, the former is the
      more familiar term; the latter is more employed in
      formal style. We are threatened with a drought; the
      country is menaced with war.
      [1913 Webster]
 
         By turns put on the suppliant and the lord:
         Threatened this moment, and the next implored.
                          --Prior.
      [1913 Webster]
 
         Of the sharp ax
         Regardless, that o'er his devoted head
         Hangs menacing.          --Somerville.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threaten \Threat"en\, v. i.
   To use threats, or menaces; also, to have a threatening
   appearance.
   [1913 Webster]
 
      Though the seas threaten, they are merciful. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 threaten
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: to utter intentions of injury or punishment against:"He
     threatened me when I tried to call the police"
   3: to be a menacing indication of something:"The clouds threaten
     rain"; "Danger threatens"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top