ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coercion

K OW0 ER1 SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coercion-, *coercion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coercion[N] การบีบบังคับ, See also: การขู่เข็ญ, Syn. compulsion, duress, intimidation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercionการบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coercionการใช้อำนาจบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore, we conclude that extreme coercion is necessary to motivate you.เราจึงสรุปได้ว่า จำเป็นต้องบีบบังคับ หากจูงใจให้คุณกระทำสิ่งใค Eagle Eye (2008)
No forced entry, no coercion of any kind.ไม่มีร่องรอยการบุกรุก ไม่มีร่องรอยการบังคับอะไรเลย 52 Pickup (2008)
Coercion and violence.การบีบบังคับและใช้ความรุนแรง Albification (2009)
Subtle methods of coercion are usedวิธีการบังคับขู่เข็ญนั้นเอาไว้ใช้ The Chase (2010)
We know the killer drove his victims but there were no marks of coercion or violence on the bodies.ฆาตกรขับรถให้เหยื่อ แต่ร่างกายของศพไม่มีร่องรอยว่าถูกบังคับเลย Unaired Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coercionCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
coercionLeadership by coercion would not produce the results we see.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบีบบังคับ[n.] (kān bīpbangkhap) EN: coercion   

CMU English Pronouncing Dictionary
COERCION K OW0 ER1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coercion (n) kˈouˈɜːʳʃən (k ou1 @@1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate, #113,819 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwang {m} | Zwänge {pl}coercion | coercions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P) [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]
弾圧政治[だんあつせいじ, dan'atsuseiji] (n) (political) coercion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coercion \Co*er"cion\, n. [L. coercio, fr. coercere. See
   {Coerce}.]
   1. The act or process of coercing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The application to another of either physical or
    moral force. When the force is physical, and cannot be
    resisted, then the act produced by it is a nullity, so far
    as concerns the party coerced. When the force is moral,
    then the act, though voidable, is imputable to the party
    doing it, unless he be so paralyzed by terror as to act
    convulsively. At the same time coercion is not negatived
    by the fact of submission under force. "Coactus volui" (I
    consented under compulsion) is the condition of mind
    which, when there is volition forced by coercion, annuls
    the result of such coercion. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coercion
   n 1: the act of compelling by force of authority
   2: using force to cause something to occur; "though pressed into
     rugby under compulsion I began to enjoy the game"; "they
     didn't have to use coercion" [syn: {compulsion}, {coercion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top