ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hide

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hide-, *hide*
Possible hiragana form: ひで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hide(vt) ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด, Syn. conceal, ensconce, seclude, Ant. disclose, expose, reveal
hide(vi) ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide(n) หนังสัตว์, See also: หนัง, Syn. leather, pelt, skin
hides(sl) กลอง
hide in(phrv) ปกคลุมไว้, See also: ซ่อนไว้, แอบไว้
hideous(adj) น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant
hideout(n) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hide out(phrv) หลบหนี, See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน, Syn. hide away
hide-out(n) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hideaway(n) ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hide(ไฮดฺ) { hide, hid, hidden } v. ช่อนไว้, ปิดบัง, บัง, ปกคลุม, อำพราง n. หนังสัตว์, หนังฟอก, หนังคน. vt. เฆี่ยน, หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย, ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน, ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น, หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ, หัวโบราณ, ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking, repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย, ที่ซ่อน, Syn. retreat
chide(ไชดฺ) { chided, chiding, chides } vt. ติเตียน, ตำหนิ, ด่า, ดุ, ตะเพิด, พัดเสียงดัง (ลม) , คำราม, แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
rawhide(รอ'ไฮดฺ) n. หนังที่ยังไม่ได้ฟอก

English-Thai: Nontri Dictionary
hide(n) หนังสัตว์, หนัง
hide(vi, vt) ซ่อน, ปิดบัง, แอบ, ปกคลุม, อำพราง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก, ใจแคบ, หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, น่าเกลียด, เขย่าขวัญ, น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความน่าเกลียด, ความสยดสยอง
chide(vt) ดุ, ตะเพิด, ด่าว่า, คำราม, ตำหนิ, ติเตียน
cowhide(n) หนังวัว, แส้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hides and skins industryอุตสาหกรรมหนังสัตว์ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
hide(n) the dressed skin of an animal (especially a large animal), Syn. fell
hide(n) body covering of a living animal, Syn. skin, pelt
hide(v) prevent from being seen or discovered, Syn. conceal, Ant. show
hide(v) be or go into hiding; keep out of sight, as for protection and safety, Syn. hide out
hide-and-seek(n) a game in which a child covers his eyes while the other players hide then tries to find them, Syn. hide and go seek
hideaway(n) an area where you can be alone, Syn. retreat
hidebound(adj) stubbornly conservative and narrow-minded, Syn. traditionalist
hideous(adj) grossly offensive to decency or morality; causing horror, Syn. outrageous, horrific, horrid
hideous(adj) so extremely ugly as to be terrifying, Syn. repulsive
hideously(adv) in a hideous manner, Syn. monstrously, horridly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hide

n. [ AS. hīd, earlier hīged; prob. orig., land enough to support a family; cf. AS. hīwan, hīgan, members of a household, and E. hind a peasant. ] (O. Eng. Law.) (a) An abode or dwelling. (b) A measure of land, common in Domesday Book and old English charters, the quantity of which is not well ascertained, but has been differently estimated at 80, 100, and 120 acres. [ Written also hyde. ] [ 1913 Webster ]

Hide

n. [ OE. hide, hude, AS. h&ymacr_;d; akin to D. huid, OHG. hūt, G. haut, Icel. hūð, Dan. & Sw. hud, L. cutis, Gr. ky`tos; and cf. Gr. sky`tos skin, hide, L. scutum shield, and E. sky. √13. ] 1. The skin of an animal, either raw or dressed; -- generally applied to the undressed skins of the larger domestic animals, as oxen, horses, etc. [ 1913 Webster ]

2. The human skin; -- so called in contempt. [ 1913 Webster ]

O tiger's heart, wrapped in a woman's hide! Shak. [ 1913 Webster ]

Hide

v. t. [ imp. & p. p. Hided; p. pr. & vb. n. Hiding. ] To flog; to whip. [ Prov. Eng. & Low, U. S. ] [ 1913 Webster ]

Hide

v. i. To lie concealed; to keep one's self out of view; to be withdrawn from sight or observation. [ 1913 Webster ]

Bred to disguise, in public 'tis you hide. Pope. [ 1913 Webster ]


Hide and seek, a play of children, in which some hide themselves, and others seek them. Swift.
[ 1913 Webster ]

Hide

v. t. [ imp. Hid p. p. Hidden Hid; p. pr. & vb. n. Hiding ] [ OE. hiden, huden, AS. h&ymacr_;dan; akin to Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E. hide of an animal, and to hoard. Cf. Hoard. ] 1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to secrete. [ 1913 Webster ]

A city that is set on an hill can not be hid. Matt. v. 15. [ 1913 Webster ]

If circumstances lead me, I will find
Where truth is hid. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain from avowing or confessing. [ 1913 Webster ]

Heaven from all creatures hides the book of fate. Pope. [ 1913 Webster ]

3. To remove from danger; to shelter. [ 1913 Webster ]

In the time of trouble he shall hide me in his pavilion. Ps. xxvi. 5. [ 1913 Webster ]


To hide one's self, to put one's self in a condition to be safe; to secure protection. “A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself.” Prov. xxii. 3. --
To hide the face, to withdraw favor. “Thou didst hide thy face, and I was troubled.” Ps. xxx. 7. --
To hide the face from. (a) To overlook; to pardon. “Hide thy face from my sins.” Ps. li. 9. (b) To withdraw favor from; to be displeased with.

Syn. -- To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak; mask; veil. See Conceal. [ 1913 Webster ]

hide and go seek

n. A game played by children, in which one child (who is “it”) covers his eyes for a short time while the other players hide, and then the one who is “it” tries to find the others. [ WordNet 1.5 +PJC ]

Variants: hide-and-seek
hideaway

n. a hiding place; usually a remote place used by outlaws.
Syn. -- hideout, den. [ WordNet 1.5 ]

2. an area where one can be alone and undisturbed.
Syn. -- retreat. [ WordNet 1.5 ]

Hidebound

a. 1. Having the skin adhering so closely to the ribs and back as not to be easily loosened or raised; -- said of an animal. [ 1913 Webster ]

2. (Hort.) Having the bark so close and constricting that it impedes the growth; -- said of trees. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. Untractable; bigoted; obstinately and blindly or stupidly conservative. Milton. Carlyle. [ 1913 Webster ]

4. Niggardly; penurious. [ Obs. ] Quarles. [ 1913 Webster ]

Hideous

a. [ OE. hidous, OF. hidous, hidos, hidus, hisdos, hisdous, F. hideux: cf. OF. hide, hisde, fright; of uncertain origin; cf. OHG. egidī horror, or L. hispidosus, for hispidus rough, bristly, E. hispid. ] 1. Frightful, shocking, or offensive to the eyes; dreadful to behold; as, a hideous monster; hideous looks. “A piteous and hideous spectacle.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Distressing or offensive to the ear; exciting terror or dismay; as, a hideous noise. “Hideous cries.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. Hateful; shocking. “Sure, you have some hideous matter to deliver.” Shak.

Syn. -- Frightful; ghastly; grim; grisly; horrid; dreadful; terrible.

-- Hid"e*ous*ly, adv. -- Hid"e*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

hideout

n. a hiding place; usually a remote place used by outlaws.
Syn. -- hideaway, den. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ 12 Angry Men (1957)
# "Hey, you've got to hide your love away!"เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
(# THE BEATLES: "You've Got to Hide Your Love Away") # Here I stand with head in handนี่ฉันยืนอยู่กับหัวในมือ Help! (1965)
# "Hey, you've got to hide your love away!"เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
# "Hey, you've got to hide your love away!"เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป Help! (1965)
At first, I'll hide behind the trees.ตอนแรก ฉันจะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ The Little Prince (1974)
Find a place to hide I need youค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
I never, never find a place to hide I need youผมไม่เคย ไม่เคย ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ The Blues Brothers (1980)
The teacher didn't hide his either.ครูไม่ได้ซ่อนของเ- ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง Idemo dalje (1982)
This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation.ไม่มีใครฆ่ามันได้ The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideA feeling I can't hide.
hideA hideous monster used to live there.
hideAnd they would play hide and go seek.
hideCan you hide me from the police?
hideCockroaches hide themselves during the day.
hideDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
hideDr. Hideo Noguchi died in Africa in 1928.
hideHe could not hide his disgust at the task he was to perform.
hideHe couldn't think where to hide it.
hideHideki, he really hadn't settled in here at all and sulked all the time.
hideHide not your light under a bushel. [ Bible ]
hideHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บอาการ(v) hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai Definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
หมกเม็ด(v) hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai Definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง(v) hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แฝงตัว(v) hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว(v) disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai Definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ลี้(v) flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai Definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หดหัว(v) hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
อม(v) hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai Definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เร้น(v) hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai Definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ดอกกล้วยไม้[døk klūaymai] (n) EN: orchid  FR: orchidée [ f ]
เอื้อง[eūang] (n) EN: Dendrobium ; orchid  FR: orchidée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hide
hideo
hider
hides
hideaki
hideous
hideout
hideaway
hideouts
hidebound

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hide
hides
hideous
hide-out
hideaway
hide-outs
hideaways
hidebound
hideously
hide-and-seek

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ,  ] hide; go into hiding; take shelter #18,038 [Add to Longdo]
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ,  ] hide; conceal #21,544 [Add to Longdo]
躲藏[duǒ cáng, ㄉㄨㄛˇ ㄘㄤˊ,  ] hide #24,016 [Add to Longdo]
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ,   ] hide and seek #43,166 [Add to Longdo]
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ,     /    ] hidebound by convention (成语 saw) #55,938 [Add to Longdo]
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ,    寿 /    ] Hidetoshi Nakata #81,637 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking #93,480 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versteckspiel { n }hide and seek [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
市電[しでん, shiden] (n) municipal railway; city streetcar; tram #5,849 [Add to Longdo]
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P) #6,846 [Add to Longdo]
申し出(P);申し出で;申出で;申出[もうしで(申し出;申出)(P);もうしいで(申し出で;申出で), moushide ( moushide ; saru shutsu )(P); moushiide ( moushide de ; saru ide )] (n) proposal; request; claim; report; notice; (P) #10,419 [Add to Longdo]
隠す(P);隠くす(io);匿す;隱くす(io)(oK)[かくす, kakusu] (v5s, vt) to hide; to conceal; (P) #12,242 [Add to Longdo]
三菱電機[みつびしでんき, mitsubishidenki] (n) Mitsubishi Electric #13,071 [Add to Longdo]
覆う(P);被う;掩う;蔽う;蓋う[おおう, oou] (v5u, vt) to cover; to hide; to conceal; to wrap; to disguise; (P) #15,583 [Add to Longdo]
太閤[たいこう, taikou] (n) Toyotomi Hideyoshi; father of the Imperial adviser (advisor) #16,719 [Add to Longdo]
アクシデント(P);アクスィデン[akushidento (P); akusuiden] (n) accident; (P) #18,032 [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) { comp } (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妃殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top