ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

private

P R AY1 V AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -private-, *private*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
private(adj) ที่เป็นส่วนตัว, Syn. separate
private(n) พลทหาร, Syn. enlisted man
privateer(n) เรือส่วนตัว, Syn. private vessel
private school(n) โรงเรียนเอกชน
private company(n) บริษัทเอกชน
private practice(n) การทำธุรกิจส่วนตัว, See also: การทำกิจการส่วนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
private(ไพร'วิท) adj. สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้, เป็นความลับ, เฉพาะตัว, บุคคล, รโหฐาน, โดยเอกชน, เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร, อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ), See also: privateness n., Syn. personal
private corporationn. บริษัทเอกชน
private individualn. เอกชน
private libraryคลังชุดคำสั่งส่วนตัวหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน program library
private partsn. ของลับของชายหรือหญิง
private practicen. การทำธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว
private schooln. รงเรียนราษฎร์
private secretaryn. เลขานุการส่วนตัว
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
private(adj) ส่วนตัว, เฉพาะตัว, รโหฐาน, สันโดษ
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์, โรงเรียนเอกชน
privately(adv) โดยส่วนตัว, โดยเฉพาะ, อย่างสันโดษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privateส่วนบุคคล, เอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private auctionการประมูลขายระหว่างกันเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์ส่วนบุคคลหรือท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private branch exchange (PBX)ตู้สาขา (พีบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private carrierผู้ขนส่งเฉพาะราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private companyบริษัทเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Private branch exchangesระบบตู้สาขา [TU Subject Heading]
Private collectionsงานสะสมส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Private companiesบริษัทเอกชน [TU Subject Heading]
Private company[การบัญชี]
Private fundกองทุนส่วนบุคคล, Example: การจัดการเงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นโดยการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลนั้นจะเป็นการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกค้า ชื่อเจ้าของทรัพย์สินก็ยังคงเป็นชื่อของลูกค้า แต่จะมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่บริหารโดยบริษัทจัดการใด และเนื่องจากกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินเป็นของลูกค้า สัญชาติของกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามสัญชาติของลูกค้าด้วย ซึ่งเมื่อการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในหลักทรัพย์ได้รับผลประโยชน์ เช่น หุ้นที่ลงทุนไว้มีการจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือขายหุ้นแล้วได้ส่วนเกินจากมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) ลูกค้าก็จะต้องเสียภาษีในผลประโยชน์ที่ตนได้รับในอัตราภาษีเช่นเดียวกับที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นั้น [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private Haulersผู้ขนขยะเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Private librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Private libraryห้องสมุดส่วนตัว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
private placementการขายหุ้นแบบเจาะจง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They may have a private room there.ที่นั่นน่าจะมีห้องที่เป็นส่วนตัว Rebecca (1940)
- Have you a private room, please?- มีห้องที่เป็นส่วนตัวมั้ยครับ Rebecca (1940)
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
Let everyone go to his private shelter.ทุกคนกลับบ้านกลับช่องได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's a private party. Go on!มันเป็นงานเลี้ยงส่วนตัว Go on! The Godfather (1972)
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต The Little Prince (1974)
That's private business between you fishermen and Mrs. Kintner.นั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ระหว่างชาวประมงกับคุณนายคินท์เนอร์ Jaws (1975)
Private dining rooms are available.ห้องรับประทานอาหารส่วนยังมีว่างอยู่ The Blues Brothers (1980)
- Not a very private place for a murder.- ไม่ค่อยเป็นที่ส่วนตัวสำหรับการฆ่า. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You did everything to make this private war happen.คุณทำทุกอย่างที่จะทำให้สงครามส่วนตัวครั้งนี้เกิดขึ้น First Blood (1982)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
privateAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
privateAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
privateAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
privateAre you a student of a private high school?
privateAs I am not good at math, I hope my parents will allow me to have a private tutor.
privateCan we talk in private?
privateChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
privateDon't interfere in private concerns.
privateDon't pry into my private life.
privateHe contrived a means of speaking to Nancy privately.
privateHe has the privilege of private education.
privateHe interfered in our private concerns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรเวต(adj) private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai Definition: ไม่เป็นทางการ
พลฯ(n) private, Syn. พลทหาร
นักสืบเอกชน(n) private detective
ส่วนพระองค์(adj) private, Syn. personal
ภาคเอกชน(n) private sector, Ant. ภาครัฐบาล, Example: ปัจจุบันรัฐกำลังประสบปัญหาข้าราชการระดับมันสมองหนีออกจากระบบราชการไปทำงานภาคเอกชน, Thai Definition: หน่วยงานส่วนบุคคล
เอกชน(adj) private, Ant. รัฐบาล, Example: บัณฑิตที่จบใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกทำงานในบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้น, Thai Definition: ส่วนบุคคล
สิทธิส่วนบุคคล(n) private right, Example: การที่บิดามารดาไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก ย่อมเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
เรื่องส่วนตัว(n) private matter, Syn. เรื่องส่วนบุคคล, เรื่องเฉพาะบุคคล, Example: ถ้าคุณอยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ควรรอให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามั่นคงพอสมควร, Thai Definition: เรื่องราวเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
องค์กรเอกชน(n) private organization, See also: private institution, Syn. หน่วยงานเอกชน, Ant. องค์กรของรัฐ, Example: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง, Count Unit: องค์กร
เณร(n) recruit, See also: private, (armed force) recruit, Syn. ไอ้เณร, พลทหาร, Thai Definition: เรียกพลทหารที่เข้าประจำการใหม่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทเอกชน[børisat ēkkachon] (n, exp) EN: private company
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บุคคล[bukkhon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
เชลยศักดิ์[chaloēisak] (adj) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent  FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ส่วนตัว[dōi suantūa = dōi sūantūa] (adv) EN: privately
เอกชน[ēkkachon] (n) EN: individual ; private citizen ; person  FR: individu [ m ] ; privé [ m ] ; particulier [ m ]
เอกชน[ēkkachon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
การประชุมส่วนตัว[kān prachum suantūa] (n, exp) EN: private meeting  FR: réunion privée [ f ]
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน[kān uppaphōkbøriphōk phāk ēkkachon] (n, exp) EN: private consumption
กฎหมายเอกชน[kotmāi ekkachon] (n, exp) EN: private law ; juris privati

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRIVATE P R AY1 V AH0 T
PRIVATES P R AY1 V AH0 T S
PRIVATELY P R AY1 V AH0 T L IY0
PRIVATE-EYE P R AY1 V AH0 T AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
private (n) prˈaɪvɪt (p r ai1 v i t)
privates (n) prˈaɪvɪts (p r ai1 v i t s)
privateer (n) prˌaɪvətˈɪəʳr (p r ai2 v @ t i@1 r)
privately (a) prˈaɪvɪtliː (p r ai1 v i t l ii)
privateers (n) prˌaɪvətˈɪəʳz (p r ai2 v @ t i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state) #3,152 [Add to Longdo]
私人[sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ, ] private (citizen); private #3,736 [Add to Longdo]
私营[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ, / ] privately-owned; private #6,029 [Add to Longdo]
私自[sī zì, ㄙ ㄗˋ, ] private; personal; secretly; without explicit approval #13,529 [Add to Longdo]
私立[sī lì, ㄙ ㄌㄧˋ, ] private (company, school etc) #18,573 [Add to Longdo]
民房[mín fáng, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄤˊ, ] private house #19,058 [Add to Longdo]
私房[sī fáng, ㄙ ㄈㄤˊ, ] private house #19,760 [Add to Longdo]
私有[sī yǒu, ㄙ ㄧㄡˇ, ] private; privately owned #19,970 [Add to Longdo]
私有制[sī yǒu zhì, ㄙ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] private ownership of property #29,911 [Add to Longdo]
私有财产[sī yǒu cái chǎn, ㄙ ㄧㄡˇ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] private good #31,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsprivate company; private corporation [ Am. ] [Add to Longdo]
Nachhilfeunterricht { m } | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons [Add to Longdo]
Nebenstellenanlage { f } (Telefon)private branch exchange [Add to Longdo]
Privatdetektiv { m }; Privatdetektivin { f }private investigator (PI) [Add to Longdo]
Privateigentum { n }; Privatbesitz { m } | in Privatbesitzprivate property | privately owned [Add to Longdo]
Privateigentum { n } an den Produktionsmittelnprivate ownership of the means of production [Add to Longdo]
Privatleben { n }private life [Add to Longdo]
Privatperson { f }private individual; private person [Add to Longdo]
Privatsammler { m }; Privatsammlerin { f }private collector [Add to Longdo]
Privatschule { f }private school [ Am. ] [Add to Longdo]
Privatwirtschaft { f }private industry [Add to Longdo]
Selbststudium { n } | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own [Add to Longdo]
Sonderinteresse { n }private interest [Add to Longdo]
Vier-Augen-Gespräch { n }; Vieraugengespräch { n }private discussion; personal discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] (n, adj-no) individual; private person; personal; private; (P) #528 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
専用(P);占用[せんよう, senyou] (n, pref, suf, adj-no) (1) exclusive use; personal use; dedicated; (2) private (e.g. network); (P) #1,124 [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] (n, adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) #2,599 [Add to Longdo]
私立[しりつ(P);わたくしりつ, shiritsu (P); watakushiritsu] (n, vs, adj-no) private (establishment); (P) #2,637 [Add to Longdo]
マイ[mai] (pref) (See マイホーム) my; one's own; personal; privately owned; (P) #4,565 [Add to Longdo]
秘書[ひしょ, hisho] (n, adj-no) (1) (private) secretary; (n) (2) treasured book; secret book; (P) #5,144 [Add to Longdo]
民営[みんえい, min'ei] (n) private management; (P) #5,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ固有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学習塾[がくしゅうじゅく, gakushuujuku] private_Nachhilfeschule [Add to Longdo]
私物[しぶつ, shibutsu] Privateigentum, Privatbesitz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Private \Pri"vate\ (?; 48), a. [L. privatus apart from the
   state, peculiar to an individual, private, properly p. p. of
   privare to bereave, deprive, originally, to separate, fr.
   privus single, private, perhaps originally, put forward
   (hence, alone, single) and akin to prae before. See {Prior},
   a., and cf. {Deprive}, {Privy}, a.]
   1. Belonging to, or concerning, an individual person,
    company, or interest; peculiar to one's self; unconnected
    with others; personal; one's own; not public; not general;
    separate; as, a man's private opinion; private property; a
    private purse; private expenses or interests; a private
    secretary.
    [1913 Webster]
 
   2. Sequestered from company or observation; appropriated to
    an individual; secret; secluded; lonely; solitary; as, a
    private room or apartment; private prayer.
    [1913 Webster]
 
       Reason . . . then retires
       Into her private cell when nature rests. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not invested with, or engaged in, public office or
    employment; as, a private citizen; private life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A private person may arrest a felon. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Not publicly known; not open; secret; as, a private
    negotiation; a private understanding.
    [1913 Webster]
 
   5. Having secret or private knowledge; privy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Private act} or {Private statute}, a statute exclusively for
    the settlement of private and personal interests, of which
    courts do not take judicial notice; -- opposed to a
    {general law}, which operates on the whole community. In
    the United States Congress, similar private acts are
    referred to as {private law} and a general law as a
    {public law}.
 
   {Private nuisance} or {wrong}. See {Nuisance}.
 
   {Private soldier}. See {Private}, n., 5.
 
   {Private way}, a right of private passage over another man's
    ground; also, a road on private land, contrasted with
    {public road}, which is on a public right of way. --Kent.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Private \Pri"vate\ (pr[imac]"v[asl]t), n.
   1. A secret message; a personal unofficial communication.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Personal interest; particular business.[Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nor must I be unmindful of my private. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Privacy; retirement. [Archaic] "Go off; I discard you; let
    me enjoy my private." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One not invested with a public office. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       What have kings, that privates have not too? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) A common soldier; a soldier below the grade of a
    noncommissioned officer. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. The private parts; the genitals.
    [1913 Webster]
 
   {In private}, secretly; not openly or publicly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 private
   adj 1: confined to particular persons or groups or providing
       privacy; "a private place"; "private discussions";
       "private lessons"; "a private club"; "a private
       secretary"; "private property"; "the former President is
       now a private citizen"; "public figures struggle to
       maintain a private life" [ant: {public}]
   2: concerning things deeply private and personal; "private
     correspondence"; "private family matters"
   3: concerning one person exclusively; "we all have individual
     cars"; "each room has a private bath" [syn: {individual(a)},
     {private}]
   4: not expressed; "secret (or private) thoughts" [syn: {secret},
     {private}]
   n 1: an enlisted man of the lowest rank in the Army or Marines;
      "our prisoner was just a private and knew nothing of value"
      [syn: {private}, {buck private}, {common soldier}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top