ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaintively

P L EY1 N T AY2 V L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaintively-, *plaintively*, plaintive
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you looking at so plaintively when you're the one who got hurt?นายน้อยทำไมมองอย่างเจ็บปวดแบบนั้น ในเมื่อท่านเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่หรือ? Sungkyunkwan Scandal (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIVELY P L EY1 N T AY2 V L IY0
PLAINTIVELY P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintively (a) plˈɛɪntɪvliː (p l ei1 n t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintive \Plain"tive\, a. [F. plaintif. See {Plaintiff}, n.]
   1. Repining; complaining; lamenting. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of sorrow or melancholy; mournful; sad. "The
    most plaintive ditty." --Landor.
    [1913 Webster] -- {Plain"tive*ly}, adv. --
    {Plain"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaintively
   adv 1: in a plaintive manner; "the last note of the song rang
       out plaintively"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top