ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

familiarity

F AH0 M IH2 L Y EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -familiarity-, *familiarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
familiarity(n) ความคุ้นเคย, See also: ความสนิทสนม, ความเคยชิน, Syn. friendliness, intimacy
familiarity(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม, ความเคยชิน, ความใกล้ชิด, การไม่มีพิธีรีตอง, ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. intimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
familiarity(n) ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, ความเคยชิน, ความใกล้ชิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familiarityการปฏิบัติที่เคยชิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go back to school, get at Ieast a passing familiarity with the english language.กลับไปเรียนหนังสือ อย่างน้อยก็ ไปสอบวิชาการใช้ภาษาให้ผ่าน Bringing Down the House (2003)
RIPLEY engaged skilled gamers, exhibiting familiarity with weapon systems and terror tactics.ริปลี่ทดสอบการเล่นของผู้เล่น แล้วเปรียบเทียบลักษณะ วิธีโจมตีด้วยอาวุธเคมีและก่อการร้าย WarGames: The Dead Code (2008)
It explains her familiarity with medication.นั่นอธิบายถึงความคุุ้นเคยในการใช้ยาของเธอ The Uncanny Valley (2010)
His familiarity with the victims' routinesการคุ้นเคยกับกิจวัตรเหยื่อของเขา Exit Wounds (2010)
The familiarity and comfort...ความคุ้นเคย และสะดวกสบาย... . Episode #1.16 (2010)
Because he can get his victims to open up and reveal personal information, we believe he's able to somehow project a sense of familiarity towards them.เพราะเขาสามารถทำให้เหยื่อ พูดเปิดใจและเปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวได้ เราเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะ สร้างความรู้สึกคุ้นเคยต่อเหยื่อ Closing Time (2012)
That familiarity most likely comes in the form of a shared loss.ความรู้สึกคุ้นเคยนั้น น่าจะมาจากความรู้สึกสูญเสียร่วมกัน Closing Time (2012)
Captain, my familiarity of the interior of those ships, however brief, makes me more qualified for this away mission.กัปตันคุ้นเคยของฉันของการ ตกแต่งภายในของเรือเหล่านั้น แต่ช่วงสั้น ๆ ทำให้ฉันมีคุณภาพ มากขึ้นสำหรับภารกิจครั้งนี้ออกไป Star Trek Beyond (2016)
Perhaps you will feel more confident if I were accompanied by someone with familiarity of both the ship and my injury.บางทีคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจมาก ขึ้นถ้าฉันได้มาพร้อมกับใครบางคน ด้วยความคุ้นเคยของทั้งเรือและ การบาดเจ็บของฉัน Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
familiarityFamiliarity breeds contempt.
familiarityFamiliarity breeds contempt. [ Proverb ]
familiarityOn the one hand he is kind to everyone, but on the other hand he never behaves with too much familiarity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสาสะ(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai Definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความคุ้นเคย(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือวิสาสะ[theū wisāsa] (v, exp) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture  FR: prendre la liberté de
วิสาสะ[wisāsa] (n) EN: familiarity ; informality ; friendly terms  FR: intimité [ f ] ; familiarité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAMILIARITY F AH0 M IH2 L Y EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
familiarity (n) fˈəmˌɪlɪˈærɪtiː (f @1 m i2 l i a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight, #42,427 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenntnis { f } (anderer Sprachen)familiarity (with other languages) [Add to Longdo]
Vertraulichkeit { f }; plumpe Vertraulichkeit { f }; Aufdringlichkeit { f } | jdn. mit Vertraulichkeit behandelnfamiliarity | to treat someone with familiarity [Add to Longdo]
Vertrautheit { f } (mit)familiarity (with) [Add to Longdo]
Zu viel Vertraulichkeit schadet nur.Familiarity breeds contempt. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn, adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]
親しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P) [Add to Longdo]
親近[しんきん, shinkin] (n, vs) a relative; familiarity [Add to Longdo]
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity [Add to Longdo]
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality) [Add to Longdo]
馴染み;馴染(io);馴じみ[なじみ, najimi] (n) intimacy; friendship; familiarity [Add to Longdo]
認知度[にんちど, ninchido] (n) degree of recognition; level of familiarity; visibility (product) [Add to Longdo]
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na, n) ignorance; inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Familiarity \Fa*mil`iar"i*ty\, n.; pl. {Familiarities}. [OE.
   familarite, F. familiarit['e]fr. L. faniliaritas. See
   {Familiar}.]
   1. The state of being familiar; intimate and frequent
    converse, or association; unconstrained intercourse;
    freedom from ceremony and constraint; intimacy; as, to
    live in remarkable familiarity.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything said or done by one person to another
    unceremoniously and without constraint; esp., in the pl.,
    such actions and words as propriety and courtesy do not
    warrant; liberties.
 
   Syn: Acquaintance; fellowship; affability; intimacy. See
     {Acquaintance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 familiarity
   n 1: personal knowledge or information about someone or
      something [syn: {acquaintance}, {familiarity},
      {conversance}, {conversancy}]
   2: usualness by virtue of being familiar or well known [ant:
     {strangeness}, {unfamiliarity}]
   3: close or warm friendship; "the absence of fences created a
     mysterious intimacy in which no one knew privacy" [syn:
     {familiarity}, {intimacy}, {closeness}]
   4: a casual manner [syn: {casualness}, {familiarity}]
   5: an act of undue intimacy [syn: {familiarity}, {impropriety},
     {indecorum}, {liberty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top