ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

familiarity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -familiarity-, *familiarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
familiarity(n) ความคุ้นเคย, See also: ความสนิทสนม, ความเคยชิน, Syn. friendliness, intimacy
familiarity(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม, ความเคยชิน, ความใกล้ชิด, การไม่มีพิธีรีตอง, ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. intimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
familiarity(n) ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย, ความเคยชิน, ความใกล้ชิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familiarityการปฏิบัติที่เคยชิน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
familiarity(n) usualness by virtue of being familiar or well known, Ant. unfamiliarity
familiarity(n) close or warm friendship, Syn. closeness, intimacy
familiarity(n) an act of undue intimacy, Syn. indecorum, liberty, impropriety
acquaintance(n) personal knowledge or information about someone or something, Syn. conversancy, familiarity, conversance
casualness(n) a casual manner, Syn. familiarity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Familiarity

n.; pl. Familiarities [ OE. familarite, F. familiaritéfr. L. faniliaritas. See Familiar. ] 1. The state of being familiar; intimate and frequent converse, or association; unconstrained intercourse; freedom from ceremony and constraint; intimacy; as, to live in remarkable familiarity. [ 1913 Webster ]

2. Anything said or done by one person to another unceremoniously and without constraint; esp., in the pl., such actions and words as propriety and courtesy do not warrant; liberties.

Syn. -- Acquaintance; fellowship; affability; intimacy. See Acquaintance. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am familiar with the Hague Convention. Religious--สนธิสัญญาเฮกผมรู้อยู่แล้วน่ะ Schindler's List (1993)
I know them. I'm familiar with them. I don't have to train them.ผลดีต่อกองทัพด้วย... Schindler's List (1993)
Are you familiar with an agent named Fox Mulder?แต่ฉันมองเห็นว่า FBI จะเป็นที่ทำให้ตัวฉัน โดดเด่นขึ้นมา Deep Throat (1993)
Are you familiar with the so-called X-Files?โครงการที่ไม่ได้มอบหมาย จากหน่วยงานหลัก Deep Throat (1993)
Thank you. You familiar with the works of Edward Jenner?คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับการทดลองของเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ไหม Junior (1994)
It's laying your hands in a familiar way on Marsellus's new wife.มันวางมือของคุณในทางที่คุ้นเคยใน Marsellus ภรรยาคนใหม่ของ Pulp Fiction (1994)
So, Mr. Trent, are you familiar with Arcane?คุณเทรนท์ครับ คุณรู้จักบริษัทอาร์เคนมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Pulp horror novels. They're all pretty familiar.คล้ายๆกับนิยายสยองขวัญทั่วๆไป In the Mouth of Madness (1994)
You know, I mean, I always knew he looked familiar, but...รู้มั้ย แบบว่าฉันรู้ว่าเขาดูคุ้นๆอยู่ แต่ว่า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
She, uh, familiar with our special situation?เธอเอ่อ\ คุ้นเคยกับสถานการณ์พิเศษของเรารึเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
That sounds so familiar.ชื่อคุ้นๆ หู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You're familiar with this kind of operation?นายเคยทำงานแบบนี้มั้ยล่ะ Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
familiarityFamiliarity breeds contempt.
familiarityFamiliarity breeds contempt. [ Proverb ]
familiarityOn the one hand he is kind to everyone, but on the other hand he never behaves with too much familiarity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสาสะ(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai Definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความคุ้นเคย(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือวิสาสะ[theū wisāsa] (v, exp) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture  FR: prendre la liberté de
วิสาสะ[wisāsa] (n) EN: familiarity ; informality ; friendly terms  FR: intimité [ f ] ; familiarité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
familiarity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
familiarity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ,     /    ] familiarity at first sight #42,427 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenntnis { f } (anderer Sprachen)familiarity (with other languages) [Add to Longdo]
Vertraulichkeit { f }; plumpe Vertraulichkeit { f }; Aufdringlichkeit { f } | jdn. mit Vertraulichkeit behandelnfamiliarity | to treat someone with familiarity [Add to Longdo]
Vertrautheit { f } (mit)familiarity (with) [Add to Longdo]
Zu viel Vertraulichkeit schadet nur.Familiarity breeds contempt. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn, adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) #4,440 [Add to Longdo]
知名度[ちめいど, chimeido] (n) degree of familiarity; popularity #7,257 [Add to Longdo]
馴染み;馴染(io);馴じみ[なじみ, najimi] (n) intimacy; friendship; familiarity #17,906 [Add to Longdo]
親しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P) #19,826 [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]
親近[しんきん, shinkin] (n, vs) a relative; familiarity [Add to Longdo]
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality) [Add to Longdo]
認知度[にんちど, ninchido] (n) degree of recognition; level of familiarity; visibility (product) [Add to Longdo]
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na, n) ignorance; inexperience; unfamiliarity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top