ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*essential*

EH0 S EH1 N SH AH0 L   
307 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: essential, -essential-
English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essential[ADJ] จำเป็น, See also: ซึ่งสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด, Syn. crucial, necessary
essential[N] องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
essentially[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: อย่างสำคัญ, อย่างจำเป็นอย่างยิ่ง, Syn. intrinsically, substantially
inessential[ADJ] ไม่สำคัญ, See also: ไม่จำเป็น, ไม่มีแก่นสาร, Syn. extrinsic, unimportant, irrelevant, Ant. necessary, important
inessential[N] สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. triviality, unimportance, trifle
unessential[ADJ] ไม่สำคัญ, See also: ไม่จำเป็น, Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, unrequired, needless, optional, extrinsic, extraneous, Ant. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
unessential[N] สิ่งที่ไม่สำคัญ, See also: สิ่งที่ไม่จำเป็น, Syn. inessential, Ant. essential
nonessential[ADJ] ไม่จำเป็น, Syn. superfluous, insignificant
nonessentials[N] สิ่งไม่จำเป็น
quintessential[ADJ] ซึ่งเป็นแก่นสาร, See also: ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น, Syn. essential, necessary, typical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ,ไม่สำคัญยิ่งยวด,ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fever, idiopathic; fever, essentialไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, essential; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
familial tremor; tremor, essential; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential๑. จำเป็น๒. ไม่ทราบสาเหตุ, -เกิดขึ้นเอง๓. -แก่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential fever; fever, idiopathicไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential haemorrhageการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential hypertensionความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
essential mineralแร่หลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
essential partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู indispensable parties และ necessary parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential singularityภาวะเอกฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
essential tremor; tremor, familial; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiopathic fever; fever, essentialไข้ไม่รู้เหตุ, ไข้เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremor, familial; tremor, essential; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremor, heredofamilial; tremor, essential; tremor, familialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tremor, essential; tremor, familial; tremor, heredofamilialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heredofamilial tremor; tremor, essential; tremor, familialอาการสั่นไม่ทราบเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, essentialการตกเลือดไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertension, essentialความดันเลือดสูงไม่รู้สาเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essential oilน้ำมันหอมระเหย [เศรษฐศาสตร์]
Essences and essential oilน้ำมันหอมระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Essences and essential oilsสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Essences and essential oils industryอุตสาหกรรมสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย [TU Subject Heading]
Amino Acids, Essentialกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนชนิดเอสเซนเชียล, กรดอะมิโนจำเป็น, อมิโนแอซิดที่จำเป็นสำหรับความเจริญเติบโตของร่าง, กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพ, กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย [การแพทย์]
Amino Acids, Non Essentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น [การแพทย์]
Amino Acids, Non-Essentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น, อมิโนแอซิดชนิดไม่ค่อยจำเป็นนัก [การแพทย์]
Amino Acids, Nonessentialกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย [การแพทย์]
Drugs, Essentialยาจำเป็น [การแพทย์]
Elements, Essentialโลหะที่จำเป็น,แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย,แร่ธาตุที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Essential Traceแร่ธาตุพวกที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Non-Essentialแร่ธาตุที่ไม่จำเป็น [การแพทย์]
Endocrine Glands, Nonessentialไม่ใช่ต่อมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Enzymes, Essentialเอ็นซัยม์ที่จำเป็น [การแพทย์]
Epilepsy, Essentialลมบ้าหมูชนิดไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
Fatty Acids, Essentialกรดไขมันที่จำเป็น,กรดไขมันจำเป็น,กรดไขมันที่จำเป็นแก่ร่างกาย,กรดไขมันชนิดจำเป็น [การแพทย์]
Fatty Acids, Essential, Deficiencyการขาดกรดไขมันที่จำเป็น [การแพทย์]
Fatty Acids, Nonessentialกรดไขมันที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกาย [การแพทย์]
Features, Essentialข้อมูลสำคัญ [การแพทย์]
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instruments, Essentialเครื่องมือที่จำเป็น [การแพทย์]
Ions, Essentialอิออนที่จำเป็น [การแพทย์]
Lipids, Essentialลิปิดจำเป็น [การแพทย์]
Materials, Essentialสารที่จำเป็น [การแพทย์]
Micronutrients, Essentialสารอาหารที่จำเป็น [การแพทย์]
Minerals, Essentialแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย [การแพทย์]
Monitoring, Essential and Basicการโมนิเตอร์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา The Little Prince (1974)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I stole essential air force radio parts, and I sold them on the black market.ฉันขโมยชิ้นส่วนวิทยุกองทัพอากาศ และขายมันในตลาดมืด Clue (1985)
You've got to write them up. It's essential.คุณต้องจดมันทุกครั้ง เพราะมันสำคัญมาก Day of the Dead (1985)
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
"Secrecy essential to success."ความจำเป็นในการเก็บความลับ เพื่อความสำเร็จ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We gotta get-- I gotta start packing, your highness. Only essentials.We gotta travel at light!เอาเฉพาะที่จำเป็น เราต้องเดินทางเบาๆ เอาปืนไปด้วยมั้ย อาวุธล่ะ มีดล่ะ Aladdin (1992)
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป The Lawnmower Man (1992)
You'll have to leave the line now, then you'll get a blue card, a Blauschein, to say that you are an essential worker.แล้วจะได้บัตรน้ำเงิน แสดงว่าเป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
Not essential ?ไม่มีมูลค่า... Schindler's List (1993)
What do you mean, "Not essential" ?หมายความว่าไง... ไม่มีค่า Schindler's List (1993)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
They would have killed me, but I am essential to the war effort, thanks to you.ผมอาจถูกฆ่า... ถ้าไม่ได้เป็นแรงงานสงคราม Schindler's List (1993)
I am an essential worker.ฉันเป็นแรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)
Essential worker ? [ Laughing ] Yes.แรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)
I work for Oskar Schindler. Essential worker for Oskar Schindler.ฉันทำงานให้ออสก้าร์ ชินด์เลอร์ Schindler's List (1993)
He's on the list. If he were an essential worker, he would not be on the list.ถ้าเป็นคนงานจริงก็ไม่มีชื่อในนี้... Schindler's List (1993)
They're essential ! Essential girls ! [ Sobbing, Gasping ]นิ้วเล็กๆนี่ใช้ขัดรูเบ้าปลอกกระสุน Schindler's List (1993)
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด Contact (1997)
Essential as we push out further and further.Essential, as we push out further and further. Gattaca (1997)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense? No.ประกันชีวิตอาจไม่ได้ รวมถึงเรื่องนี้, ก็เลย-- Fight Club (1999)
See, essentially...ตั้งใจหน่อย ... The Story of Us (1999)
Haven't we hit the essential paradox?เราไม่เคยขัดแย้งกันเลยใช่ไหม? The Story of Us (1999)
Are you aware that what you've essentially designed here is a human central nervous system?คุณรู้รึเปล่าว่าสิ่งที่คุณ ออกแบบไว้นี่ มันเท่าเทียมกับระบบ ประสาทศูนย์รวมของมนุษย์เลย Bicentennial Man (1999)
Laughter is essential for a good friendship.การหัวเราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมิตรภาพ Bicentennial Man (1999)
Hope. lt is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.ความหวังรึ? มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเอง... ...แหล่งที่มาของความแข้งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในตัวคุณ The Matrix Reloaded (2003)
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว The Corporation (2003)
Essentially I'm a spy.จริง ๆ แล้ว ผมเป็นนักล้วงข้อมูล The Corporation (2003)
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม The Corporation (2003)
We're talking human rights human services essential services for life.เรากำลังหมายถึงสิทธิมนุษยชน, บริการสาธารณะ สาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อชีวิต The Corporation (2003)
You know you're essentially manipulating these children."เธอกำลังปั่นหัวเด็ก ๆ นะ" The Corporation (2003)
First in terms of how the corporations from America helped to essentially rebuild Germany and support the early Nazi regime.ในตอนแรก บรรษัทจากอเมริกา ช่วยบูรณะประเทศเยอรมนีขึ้นมาใหม่ และสนับสนุนระบอบนาซีในช่วงต้น ๆ The Corporation (2003)
'Lf you know someone who has been bitten 'it is absolutely essential that you isolate them immediately.นั่นก็คือสิ่งที่ซ้ำซากจำเจของเขา ผมเชื่อว่าช่วง 2 ปีแรก Shaun of the Dead (2004)
Finishing in the first four and qualifying for Europe. It's essential for a club like this.ให้ติดอันดับ 1 ใน 4 เพื่อได้สิทธิ์ไปเตะในแชมเปี้ยนลีกครับ Goal! The Dream Begins (2005)
Keys are essentially numbered Swiss accounts.กุญแจจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขบัญชี The Da Vinci Code (2006)
essentially, the initial device turns the whole ferry into a bomb and detonates it.ศพของหญิงสาวที่เราได้จากท่าเรือ ถูกน้ำมันไหม้อย่างแรง, ร่องรอย PETN on her face. PETN, นั่นมันเป็นพื้นฐานของระเบิด นิยมใช้โดย พวกผู้ก่อการร้าย. Deja Vu (2006)
IT'S A BLEND OF 36 ESSENTIAL OILS,มันมีส่วนประกอบของน้ำมัน 36 ขนิด... If There's Anything I Can't Stand (2007)
I Told You Just To Pack The Essentials.บอกว่าให้เอาไปเฉพาะที่จำเป็น Something's Coming (2007)
Well, Nigel's essentially a monster.อย่างว่า ไนเจลนะอย่างกับปีศาจ American Duos (2007)
Wait.So whoever has the chip essentially has a skeleton key to access our nuclear facilities?เท่ากับว่าคนที่ได้ชิพนั่นไป... ก็เหมือนมีกุญแจผี ที่จะควบคุมนิวเคลียร์ของเราได้ Chuck Versus the Truth (2007)
Manipulating a live virus Is essential for creating a vaccine, doctor.การใช้ไวรัสที่ยังมีชีวิตคือหัวใจ ของการสร้างวัคซีน คุณหมอ Chapter Six 'The Line' (2007)
It is essential to show the entire graph of Algernon's various stages.มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงกราฟทั้งหมด ของขั้นตอนต่างๆของ แอลจะโนน Sex Trek: Charly XXX (2007)
I think it is absolutely essential that...ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
It is an essential artifice for the sorcerer, so...มันจะทำให้เป็นการต่อสู้ของพ่อมดจริงๆ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
They're animals, essentially.จริงๆ พวกมันเป็นสัตว์ Resident Evil: Extinction (2007)
"The essential American soul is hard isolate, stoic, and a killer."จิตวิญญาณเบื้องลึก ของชาวอเมริกันคือใจที่แข็ง... ...โดดเดี่ยว, ปลงตก, และนักฆ่า The Brave One (2007)
Since my job required a vow of chastity, it was essential that I avoided all intimacies, especially first names.เนื่องจากงานของฉันต้องไม่คบกับใคร มันจึงจำเป็นที่ ฉันจะหลีกเลี่ยงความคุ้นเคยไว้ โดยเฉพาะชื่อ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essentialA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
essentialAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
essentialC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
essentialClay is the essential ingredient in making pottery.
essentialConformity is an essential element of our homogeneous community.
essentialConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
essentialDiamond is essentially hard.
essentialDiligence is essential to success in life.
essentialEffort is essential to studying.
essentialEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.
essentialFood is essential to life.
essentialGathering information is one of the essentials of travel.
essentialGood eating habits are essential.
essentialHard work is an essential element of success.
essentialHealth is essential to happiness.
essentialIf we do not have an essential knowledge of their cultures, various problems will occur too easily.
essentialI'm sure you're thinking to yourself, 'Why is this guy making such a big deal of this?' But make no mistake. This is essential.
essentialIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
essentialIn general the relation between parents and children is essentially based on teaching.
essentialIn Nagoya summers a fan is essential to help stay cool.
essentialIn summer it is essential to drink lots of water when we sweat.
essentialIt is essential for you to practice every day.
essentialIt is essentially a question of time.
essentialIt is essential that every child have the same educational opportunities.
essentialIt is essential that everyone should obey the rules.
essentialIt is essential that some kind of compromise be reached between Pyongyang and Washington.
essentialIt is essential that you present yourself of the office.
essentialIt is essential that you should finish the work by this evening.
essentialIt is essential to get at the heart of the matter, no matter what they are.
essentialIt is essential to have good command of English nowadays.
essentialIt is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.
essentialIt is essential to reserve your seat in advance.
essentialIt seems you and I are essential to this project. We'd better get along or it'll go badly.
essentialIt's essential for the papers to be ready today.
essentialOur views are in agreement with theirs as to the essential points.
essentialPatience is essential to a teacher.
essentialPocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
essentialRhyme and meter form the essential rules of Chinese poetry.
essentialSelfishness is an essential part of his character.
essentialSleep is essential for the preservation of life.
essentialSleep is essential to health.
essentialSo it is essential that you take the attitude of looking up yourself the information you feel necessary.
essentialSome knowledge of foreign languages, of Spanish in particular, is essential.
essentialSome Westerners may think our houses are lacking in everything they consider essential.
essentialThe camera was essential for me.
essentialThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
essentialThe essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.
essentialThe sun is essential to life.
essentialThe telephone is essential to modern life.
essentialTrial and error is essential to progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
เป็นหลัก[ADV] mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
ถึงแก่น[ADV] thoroughly, See also: essentially, Example: ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยจนรู้ซาบซึ้งถึงแก่น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
ปฐมกรรม[N] first duty, See also: first rule, primary rule, essential parts, Syn. กฎเบื้องต้น, ข้อสำคัญ, Count unit: ข้อ, บท
แก่นสาร[N] substance, See also: permanency, essence, essential, theme, Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ, Example: การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก, Thai definition: สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร
จุดสำคัญ[N] important point, See also: crux, crucial point, essential point, Syn. ประเด็นสำคัญ, สาระสำคัญ, จุดหลัก, จุดเด่น, Example: จุดสำคัญของการจัดงานสงกรานต์คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้
หลัก[ADJ] main, See also: principal, major, chief, essential, Syn. สำคัญ, Example: บทบาทของจอภาพเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล
เบี้องต้น[ADJ] fundamental, See also: basic, elementary, primary, essential

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
ขาดไม่ได้[adj.] (khāt mai dāi) EN: necessary ; essential   
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มูลฐาน[adj.] (mūnlathān = mūnthān) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential   FR: fondamental ; essentiel
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential   
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special   FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature   FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī samkhan) EN: essential factor ; key element   FR: élément essentiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSENTIAL EH0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIAL IY0 S EH1 N SH AH0 L
ESSENTIALS IY0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALS EH0 S EH1 N SH AH0 L Z
ESSENTIALLY IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0
ESSENTIALLY EH0 S EH1 N SH AH0 L IY0
NONESSENTIAL N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L
NON-ESSENTIAL N AA2 N IH0 S EH1 N SH AH0 L
QUINTESSENTIAL K W IH2 N T IH0 S EH1 N SH AH0 L
QUINTESSENTIALLY K W IH2 N T AH0 S EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essential (n) ˈɪsˈɛnʃl (i1 s e1 n sh l)
essentials (n) ˈɪsˈɛnʃlz (i1 s e1 n sh l z)
essentially (a) ˈɪsˈɛnʃəliː (i1 s e1 n sh @ l ii)
inessential (n) ˌɪnɪsˈɛnʃl (i2 n i s e1 n sh l)
inessentials (n) ˌɪnɪsˈɛnʃlz (i2 n i s e1 n sh l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required, #1,537 [Add to Longdo]
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter, #3,381 [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed, #4,109 [Add to Longdo]
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
必备[bì bèi, ㄅㄧˋ ㄅㄟˋ, / ] essential, #7,168 [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]
要点[yào diǎn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] main point; essential, #9,129 [Add to Longdo]
必需[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable, #9,142 [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential, #11,872 [Add to Longdo]
本质上[běn zhì shàng, ㄅㄣˇ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] essentially; inherent, #12,679 [Add to Longdo]
实质上[shí zhì shàng, ㄕˊ ㄓˋ ㄕㄤˋ, / ] virtually; essentially, #13,463 [Add to Longdo]
必需品[bì xū pǐn, ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄆㄧㄣˇ, ] necessity; essential (thing), #20,294 [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
要领[yào lǐng, ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] main aspects; essentials; gist, #25,038 [Add to Longdo]
古琴[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman), #31,516 [Add to Longdo]
赖氨酸[lài ān suān, ㄌㄞˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] lysine (Lys), an essential amino acid, #37,585 [Add to Longdo]
要义[yào yì, ㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] the essentials, #39,007 [Add to Longdo]
闪光点[shǎn guāng diǎn, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˇ, / ] lit. flash point; crucial point; essential point, #41,716 [Add to Longdo]
精氨酸[jīng ān suān, ㄐㄧㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] argnine (Arg), an essential amino acid, #42,078 [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine), #48,853 [Add to Longdo]
色氨酸[sè ān suān, ㄙㄜˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tryptophan (Trp), an essential amino acid, #58,427 [Add to Longdo]
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄣ ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk, #59,530 [Add to Longdo]
文房四宝[wén fáng sì bǎo, ㄨㄣˊ ㄈㄤˊ ㄙˋ ㄅㄠˇ, / ] Four Treasures of the Study, namely: brush 筆|笔, ink 墨|墨, paper 紙|纸 and inkstone 硯|砚, the essentials of calligraphy and scholarship, #59,810 [Add to Longdo]
亮氨酸[liàng ān suān, ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] leucine (Leu), an essential amino acid, #73,445 [Add to Longdo]
卟啉[bǔ lín, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄣˊ, ] porphyrin (organic chemical essential to hemoglobin and chlorophyll), #84,342 [Add to Longdo]
苏氨酸[sū ān suān, ㄙㄨ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] threonine (Thr), an essential amino acid, #84,724 [Add to Longdo]
组氨酸[zǔ ān suān, ㄗㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] histidine (His), an essential amino acid, #90,615 [Add to Longdo]
提纲挈领[tí gāng qiè lǐng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to concentrate on the main points (成语 saw); to bring out the essentials, #91,899 [Add to Longdo]
[, ㄊㄧˊ, ] essential oil of butter, #93,343 [Add to Longdo]
神髓[shén suǐ, ㄕㄣˊ ㄙㄨㄟˇ, ] lit. spirit and marrow; the essential character, #96,362 [Add to Longdo]
缬氨酸[xié ān suān, ㄒㄧㄝˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] valine (Val), an essential amino acid, #106,016 [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]
甲硫氨酸[jiǎ liú ān suān, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄡˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] methionine (Met), an essential amino acid [Add to Longdo]
异亮氨酸[yì liàng ān suān, ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] isoleucine (Ile), an essential amino acid [Add to Longdo]
苯丙氨酸[běn bǐng ān suān, ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] phenylalanine (Phe), an essential amino acid [Add to Longdo]
蛋氨酸[dàn ān suān, ㄉㄢˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] methionine (Met), an essential amino acid [Add to Longdo]
非必需[fēi bì xū, ㄈㄟ ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] inessential [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: ประเด็นสำคัญ English: essentials

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil {m}integral part; essential part [Add to Longdo]
die wesentlichen Bestimmungenthe essential provisions [Add to Longdo]
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient [Add to Longdo]
Hauptsache {f}essential [Add to Longdo]
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
essentiell; essenziell {adv}essentially [Add to Longdo]
lebensnotwendige Güter; lebenswichtige Güteressentials [Add to Longdo]
unverzichtbar {adj}(absolutely) essential [Add to Longdo]
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative [Add to Longdo]
unwesentlichinessential; nonessential; unessential [Add to Longdo]
unwesentlichunessential [Add to Longdo]
vollkommenquintessential [Add to Longdo]
vollkommen {adv}quintessentially [Add to Longdo]
wesensgleich {adj}coessential [Add to Longdo]
wesentlich; notwendig; ausschlaggebend; unerlässlich {adj} | wesentlicher | am wesentlichstenessential | more essential | most essential [Add to Longdo]
wesentlich {adv}essentially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
エッセンシャル[, essensharu] (n) essential [Add to Longdo]
ライフライン[, raifurain] (n) (1) (essential) utilities; (2) lifeline [Add to Longdo]
肝心(P);肝腎[かんじん, kanjin] (adj-na,n,adj-no) essential; fundamental; crucial; vital; main; (P) [Add to Longdo]
肝要[かんよう, kanyou] (adj-na,n,adj-no) essential; vital; crucial; importance; (P) [Add to Longdo]
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P) [Add to Longdo]
極意[ごくい, gokui] (n) essential point; main point [Add to Longdo]
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
欠くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See 欠くべからざる,欠くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
欠くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) [Add to Longdo]
綱要[こうよう, kouyou] (n) elements; essentials; outline [Add to Longdo]
肯綮[こうけい, koukei] (n) the essential point [Add to Longdo]
骨子[こっし, kosshi] (n) bones; marrow; essentials; (P) [Add to Longdo]
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera) [Add to Longdo]
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end [Add to Longdo]
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na,n) important; momentous; essential; principal; major; (P) [Add to Longdo]
醇化[じゅんか, junka] (n,vs) (1) persuading by heavy-handed methods; (2) (in aesthetics) refinement; purification; elimination of non-essential elements [Add to Longdo]
情報主要素[じょうほうしゅようそ, jouhoushuyouso] (n) essential elements of information [Add to Longdo]
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential [Add to Longdo]
生活必需品[せいかつひつじゅひん, seikatsuhitsujuhin] (n) daily (living) necessities; necessities; essentials for life [Add to Longdo]
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
切要[せつよう, setsuyou] (adj-na,n) essential; vital [Add to Longdo]
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential [Add to Longdo]
其れでこそ[それでこそ, soredekoso] (n) (uk) quintessential point; what one expects; Attaboy! [Add to Longdo]
大同小異[だいどうしょうい, daidoushoui] (adj-na,n,adj-no) essentially the same with only minor differences [Add to Longdo]
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P) [Add to Longdo]
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P) [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] (n) necessities; necessary article; requisite; essentials; staple; (P) [Add to Longdo]
必須アミノ酸[ひっすアミノさん, hissu amino san] (n) essential amino acid [Add to Longdo]
必須脂肪酸[ひっすしぼうさん, hissushibousan] (n) essential fatty acid [Add to Longdo]
必須条件[ひっすじょうけん, hissujouken] (n) essential condition; (P) [Add to Longdo]
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) [Add to Longdo]
必要不可欠[ひつようふかけつ, hitsuyoufukaketsu] (n,adj-na) essential; indispensable; imperative; necessary; compelling, vital, critical [Add to Longdo]
不可欠[ふかけつ, fukaketsu] (adj-na,n) indispensable; essential; (P) [Add to Longdo]
不可欠アミノ酸[ふかけつアミノさん, fukaketsu amino san] (n) (See 必須アミノ酸) essential amino acid [Add to Longdo]
不急[ふきゅう, fukyuu] (adj-na,n,adj-no) in no hurry; nonessential (industry) [Add to Longdo]
不要不急[ふようふきゅう, fuyoufukyuu] (n,adj-na) nonessential and nonurgent [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) pattern; design; (n) (2) body build; figure; physique; (n,n-suf) (3) essential qualities; character; nature; (n-suf) (4) appropriate to; fitting of; suitable for; (P) [Add to Longdo]
芳香油[ほうこうゆ, houkouyu] (n) (obsc) (See 精油) fragrant oil; essential oil [Add to Longdo]
本質的[ほんしつてき, honshitsuteki] (adj-na) essentially [Add to Longdo]
本態性高血圧[ほんたいせいこうけつあつ, hontaiseikouketsuatsu] (n) essential hypertension [Add to Longdo]
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) [Add to Longdo]
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials [Add to Longdo]
末節[まっせつ, massetsu] (n) minor details; nonessentials [Add to Longdo]
要員[よういん, youin] (n) essential member; necessary person; personnel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), a. [Cf. F.
   essentiel. See {Essence}.]
   1. Belonging to the essence, or that which makes an object,
    or class of objects, what it is.
    [1913 Webster]
 
       Majestic as the voice sometimes became, there was
       forever in it an essential character of
       plaintiveness.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, really existing; existent.
    [1913 Webster]
 
       Is it true, that thou art but a name,
       And no essential thing?        --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]
 
   3. Important in the highest degree; indispensable to the
    attainment of an object; indispensably necessary.
    [1913 Webster]
 
       Judgment's more essential to a general
       Than courage.             --Denham.
    [1913 Webster]
 
       How to live? -- that is the essential question for
       us.                  --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   4. Containing the essence or characteristic portion of a
    substance, as of a plant; highly rectified; pure; hence,
    unmixed; as, an essential oil. "Mine own essential
    horror." --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Necessary; indispensable; -- said of those tones
    which constitute a chord, in distinction from ornamental
    or passing tones.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) Idiopathic; independent of other diseases.
    [1913 Webster]
 
   {Essential character} (Biol.), the prominent characteristics
    which serve to distinguish one genus, species, etc., from
    another.
 
   {Essential disease}, {Essential fever} (Med.), one that is
    not dependent on another.
 
   {Essential oils} (Chem.), a class of volatile oils, extracted
    from plants, fruits, or flowers, having each its
    characteristic odor, and hot burning taste. They are used
    in essences, perfumery, etc., and include many varieties
    of compounds; as {lemon oil} is a terpene, {oil of bitter
    almonds} an aldehyde, {oil of wintergreen} an ethereal
    salt, etc.; -- called also {volatile oils} in distinction
    from the fixed or nonvolatile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Essential \Es*sen"tial\ ([e^]s*s[e^]n"sjal), n.
   1. Existence; being. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is essential; first or constituent principle;
    as, the essentials of religion.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top