ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เนื้อหา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้อหา-, *เนื้อหา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อหาวิชา(n) subject matter, See also: subject description, Example: อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, Thai Definition: สาระสำคัญของวิชา
เนื้อหาสาระ(n) substance, See also: content, Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, Example: รายงานของคณะภารกิจมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เนื้อหาหลัก(n) main substance, See also: main content, Syn. ใจความหลัก, Example: เนื้อหาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อหาน. ใจความสำคัญ, ข้อสำคัญ, สาระสำคัญ
เนื้อหาวงเงินตามข้อตกลงที่จ้างหามา รวมทั้งค่ารถค่าอาหาร เป็นต้น (มักใช้แก่การมหรสพ เช่น ลิเก ละคร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentเนื้อหา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stories, plots, etc.เนื้อหา, โครงเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Consensus, Highเนื้อหาวิชาที่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน [การแพทย์]
Contentsเนื้อหา, เนื้อเรื่อง, สิ่งที่อยู่ภายใน, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบภายใน [การแพทย์]
Course Descriptionเนื้อหาวิชาโดยสังเขป [การแพทย์]
Robust contentเนื้อหาแกร่ง, Example: การที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า... Rebecca (1940)
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Look. All copy needs fine-tuning.ก๊อปปี้ทุกชิ้นต้องการเนื้อหาที่ดี The Joy Luck Club (1993)
- The contents could be very sensitive.เนื้อหาอาจจะมีความสำคัญมาก Contact (1997)
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด Contact (1997)
He's gonna make a mockery.เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในศาล ผมมีสิทธิ์พูดเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองครับท่าน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี่เป็นเนื้อหาสาระ Good Will Hunting (1997)
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS GTO (1999)
And to not talk about the story.และไม่พูดถึงเนื้อหาทั้งหมดในสารคดีด้วย The Corporation (2003)
But all they wrote about was men and their...แต่เนื้อหาก็มีแต่เรื่องผู้ชายกับ... Everybody Has a Little Secret (2004)
It reads:มีเนื้อหาดังนี้.. The Great Raid (2005)
Please, read this journal with great care for its contents may save your life.โปรดอ่านบันทึกนี้ อย่างตั้งใจ... ...เพราะเนื้อหาของมัน อาจช่วยชีวิตคุณได้ An American Haunting (2005)
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อหา[neūahā] (n) EN: gist ; topic ; overview ; content  FR: sommaire [ f ]
เนื้อหาสาระ[neūahāsāra] (n) EN: content ; substance

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
alogia[ออโลเจีย] (n) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matter(n) สาร, See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว, Syn. topic, argument, focus
meat(n) เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
subject matter(n) สาระสำคัญ, See also: เนื้อหา, Syn. contents, theme, topic
substance(n) เนื้อหาสาระ, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. essence, gist, meaning
text(n) เนื้อหา, See also: ใจความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ, ความสามารถในการจุ, สิ่งที่บรรจุอยู่, ความสำคัญ, ความหมาย, เนื้อหา, สาระ adj. พอใจ, ซึ่งเห็นด้วย, เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ, พอใจ.
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ, เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับผลงานประพันธ์, เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง, อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ, ส่วนประกอบ, วัสดุ, ปัจจัย, เนื้อหา, เนอความ, สาระ, กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล, สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ, ทางกาย, เป็นปัจจัยสำคัญ, เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา, สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง, วัตถุทางกาย, สารเฉพาะอย่าง, สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย, หนอง, สิ่งตีพิมพ์, สิ่งขีดเขียน, สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, ความสำคัญ, ความลำบาก, เหตุผล, สาเหตุ, สำเนา, แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ object-oriented programming หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" display อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ
strip(สทริพ) vt. ลอก, ปอก, เปลื้อง, รื้อ, ถอน, ขจัด, ปล้น, กวาด, ถอด, แก้ผ้า, รีดนม, ตัดเนื้อหา, ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า, ถอดผ้า, ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว, แผ่นยาวเล็ก, ลานสนามบิน, แผ่นแสตมป์, ระบำเปลื้องผ้า, สายแผ่นเหล็ก, การขุดกลางแจ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
content(n) ความจุ, ความพึงพอใจ, เนื้อเรื่อง, เนื้อหา, สาระ
gist(n) ใจความ, หัวใจ, หัวข้อ, เนื้อหาสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น
material(n) สิ่งของ, วัตถุ, เนื้อหา, ส่วนประกอบ, ปัจจัย, สิ่งทอ
meaty(adj) เหมือนเนื้อ, มีเนื้อหาสาระ, จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ
quality(n) ลักษณะ, คุณภาพ, ชนิด, ระดับ, เนื้อหา
text(n) หัวข้อ, ต้นฉบับ, ตัวหนังสือ, แบบเรียน, เนื้อหา, ใจความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contextual(n) เนื้อหา, See also: A. -, -, Syn. -

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主文[しゅぶん, shubun] (n) เนื้อหาหลัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
内容[ないよう, naiyou] TH: เนื้อหา  EN: subject

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: die Kurzfassung, das Schlusswort, Syn. die Übersicht
bestehen in(vi) |bestand, hat bestanden, in +D| 1) คือ, มี...เป็นเหตุผล เช่น Seine Last besteht darin, dass er die Schulden gemacht, sie aber nie bezahlt hat. 2) มีเนื้อหาเป็น, มี...เป็นแก่นสาร เช่น Sein Leben besteht in dem Glauben, dass die Welt einmal besser wird., Seine Aufgabe besteht darin, die Königin zu beschützen., See also: gebildet werden durch, Syn. etw. als Inhalt haben

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top