Search result for

เนื้อหา

(56 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้อหา-, *เนื้อหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อหาวิชา[N] subject matter, See also: subject description, Example: อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, Thai definition: สาระสำคัญของวิชา
เนื้อหาสาระ[N] substance, See also: content, Syn. สาระ, เนื้อหา, สาระสำคัญ, Example: รายงานของคณะภารกิจมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
เนื้อหาหลัก[N] main substance, See also: main content, Syn. ใจความหลัก, Example: เนื้อหาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อหาน. ใจความสำคัญ, ข้อสำคัญ, สาระสำคัญ
เนื้อหาวงเงินตามข้อตกลงที่จ้างหามา รวมทั้งค่ารถค่าอาหาร เป็นต้น (มักใช้แก่การมหรสพ เช่น ลิเก ละคร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentเนื้อหา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Stories, plots, etc.เนื้อหา, โครงเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Consensus, Highเนื้อหาวิชาที่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน [การแพทย์]
Contentsเนื้อหา,เนื้อเรื่อง,สิ่งที่อยู่ภายใน,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบภายใน [การแพทย์]
Course Descriptionเนื้อหาวิชาโดยสังเขป [การแพทย์]
Robust contentเนื้อหาแกร่ง
การที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And all I'm saying is less you and more facts.ผมแค่จะบอกว่า ให้มีตัวเองน้อยลง และมีเนื้อหามากขึ้น Marley & Me (2008)
You know, it's so funny, too, because I was expecting questions on Vietnam.เราได้เนื้อหาที่ดีเยี่ยมเลย รู้มั้ย มันสนุกด้วยน่ะ เพราะผมหวังว่าจะมีคำถาม เรื่องเวียตนาม Frost/Nixon (2008)
Tillman, listen man, whatever happened in that project, is something Castle wanted buried.ทิลแมน ฟังนะพวก.. เนื้อหาการทดลองนั่น Nเป็นอะไรที่ คาสเซิล ต้องการปกปิดเอาไว้ Gamer (2009)
This contains the protocolsนี่เป็นเนื้อหาของขั้นตอนครับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Well, if we can't stay in Paris, then I'll just mail the pages to Louisette and Simca and they can mail them back to me.เอ่อ ถ้าเราอยู่ที่ปารีสไม่ได้ งั้นฉันก็จะส่งเนื้อหา ให้ลุยห์เซ็ธกับซิมก้าทางจดหมาย และพวกเธอก็จะส่งกลับมา Julie & Julia (2009)
I should not be letting corporate management dictate the content of this show.ฉันไม่น่ายอมให้ผู้จัดการร่วมนั่น.. ...เขียนเนื้อหารายการเลย รายการของฉัน The Ugly Truth (2009)
Study the file.ข้อสรุปเนื้อหา ในการจับกุมตัวไอ้สารเลวคนนี้ Grilled (2009)
I'm leaving you a box, today and its contents are of grave importanceผมจะออกจากกล่อง เนื้อหา \ N มีความสำคัญพิเศษ Saw VI (2009)
I FOUND VARIOUS IDIOSYNCRATIC WORDS,เนื้อหาในบลอกเขียนอย่างต่อเนื่องโดยคนละคนกัน Soul Mates (2009)
Sorcerer's Apprentice is very fitting. I can't wait!เพลงนี้เนื้อหาสนุกมากๆ อยากเล่นจังเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The story's about an ordinary apprentice... who doesn't know how to be a sorcerer.เนื้อหาเกี่ยวกับลูกมือธรรมด๊าธรรมดา ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นจอมขมังเวทได้ยังไง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You know, you know, stuff.คุณก็รู้, คุณก็รู้, เนื้อหา Chuck Versus the First Kill (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อหา [n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content   FR: sommaire [f]
เนื้อหาสาระ[n.] (neūahāsāra) EN: content ; substance   

English-Thai: Longdo Dictionary
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matter[N] สาร, See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว, Syn. topic, argument, focus
meat[N] เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
subject matter[N] สาระสำคัญ, See also: เนื้อหา, Syn. contents, theme, topic
substance[N] เนื้อหาสาระ, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. essence, gist, meaning
text[N] เนื้อหา, See also: ใจความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contextual (n ) เนื้อหา
See also: S. -, A. -, R. -

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主文[しゅぶん, shubun] (n ) เนื้อหาหลัก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
bestehen in(vi) |bestand, hat bestanden, in +D| 1) คือ, มี...เป็นเหตุผล เช่น Seine Last besteht darin, dass er die Schulden gemacht, sie aber nie bezahlt hat. 2) มีเนื้อหาเป็น, มี...เป็นแก่นสาร เช่น Sein Leben besteht in dem Glauben, dass die Welt einmal besser wird., Seine Aufgabe besteht darin, die Königin zu beschützen., See also: S. etw. als Inhalt haben, gebildet werden durch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top